BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

 

Số:
6044/CCBVMT-KHTH

Về báo cáo tình
hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3
tháng cuối năm 2014.

       CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc
Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

Thành phố Hồ
Chí Minh
,
ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

Kính
gửi: Phòng Kế hoạch.

Trả lời công văn số 110/KH ngày 22
tháng 8 năm 2014 của Phòng Kế hoạch – Sở Tài nguyên và Môi trường về báo cáo tình hình kinh
tế – xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối
năm 2014 . Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm
2014.

1. Về rà soát và đơn giản hoá thủ tục
hành chính hiện hành:


Trong
năm 2014, Chi cục tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan;


Xây dựng và hoàn thiện quy trình thủ tục
thẩm định đánh giá tác động môi trường; quy trình cấp giấy xác nhận hoàn thành
các nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, quy trình
cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; quy trình chuyển phản ánh,
khiếu nại của người dân; quy trình thu phí bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát ô
nhiễm môi trường:


Công tác kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ
và y tế trên địa bàn thành phố: 357 đơn vị;


Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo,
tranh chấp về môi trường: tiếp nhận 03 hồ sơ và chuyển đơn vị xử lý;


Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn
thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 46 hồ sơ;


Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và kiểm tra 09 hồ sơ.


Triển khai các chương trình giám sát
chất lượng môi trường:

+ Phối
hợp đơn vị tư vấn khảo sát và thực hiện giám sát tuyến kênh Tham Lương –
Bến Cát – Vàm Thuật.

+ Đã
triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường các kênh rạch ngoại
thành quý 1,2,3/2014 theo kế hoạch đã phê duyệt.


Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Quyết định số 166/QĐ-TTg về phê
duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030: Đã
dự thảo Kế hoạch lần 1, gửi Ủy ban nhân dân 24 Quận – huyện và các
Sở Ban ngành góp ý trước khi trình Lãnh đạo Sở ký gửi UBND thành
phố.

3. Về xây dựng năng lực ứng phó sự cố
tràn dầu.


Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn
dầu trình lãnh đạo xem xét. Đồng thời, đã hoàn thiện sơ bộ đối với 02 bản Quy
chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban, ngành liên quan trong công
tác ứng phó sự cố tràn dầu.

4. Về triển khai có hiệu quả Chương
trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.


Tổng hợp, dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ
kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường;


Gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư,
phối hợp với Sở Tài chính giải trình cụ thể 03 chương trình ưu tiên thực
hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015;


Đã
phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện,
ước tính mức độ hoàn thành 38 Chương trình, Đề án.

5.
Công tác xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng:


Tổng
hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Quận/huyện và
tham mưu UBND thành phố ban hành danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng thuộc theo hướng dẫn tại Thông tư 04/TT-BTNMT. Triển khai, thực
hiện đo đạc, giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị đã hoàn thành hoặc
thuộc danh sách theo QĐ 64/QĐ-TTg: 17 đơn vị.

6.
Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông
Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:


Hoàn
tất dự thảo trình UBND thành phố về nhân sự Ban chỉ đạo Bảo vệ môi trường nước
lưu vực sông Đồng Nai;


Họp
báo cáo với Văn phòng Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai về tình hình triển khai
đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn Tp.HCM và
chuẩn bị cho cuộc họp cuối năm của Ủy ban dự kiến tổ chức tại TpHCM
vào tháng 11.

7.
Về kế hoạch hành động của TP. HCM về
đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:


Tổ chức họp, tham khảo ý kiến chuyên gia về xây dựng
kế hoạch hành động Đa dạng sinh học và dự trù kinh phí thực hiện (đang chờ Sở
Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

8.
Về công tác thẩm định, phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường:

Công tác thẩm định phê duyệt ĐTM:

+ Tiếp nhận hồ sơ dự án
mới: 93 dự án;

+ Tổ chức thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường cho 88 dự án; trong đó có 29 dự án thuộc lĩnh
vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông – thủy lợi – cấp thoát nước – cấp điện; 22
dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 37 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Sở Tài nguyên và Môi
trường ban hành 96 quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
trong đó có 26 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông – thủy lợi
– cấp thoát nước – cấp điện; 27 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 43 dự án
thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng.

+ Không có hồ sơ trễ
hẹn.

Công tác xác nhận hoàn thành dự án đã được phê duyệt
ĐTM :

+ Tiếp nhận hồ sơ dự án
mới: 21 dự án;

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện
pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 19 dự án; trong đó có 07
dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 12 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt xác nhận hoàn
thành đối với 25 dự án, trong đó có 07
dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 18 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Không có hồ sơ trễ
hẹn.

9.
Về công tác thu phí bảo vệ môi trường:


Trong 9 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã
triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra thẩm định các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố;


Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01 đến tháng 8 là: 9.657.015.572 đồng;


Kết hợp phòng Tài nguyên và Môi trường Quận, huyện thống kê các doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc diện phải nộp phí Bảo vệ môi trường đối với
nước thải;


Tập huấn về Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày
29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày
15/5/2013 cho 1800 người là cán bộ Quận/ huyện, Phường/ xã và đại diện các
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;


Thông báo đến các đơn vị đề nghị kê khai
phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tích
63/2013/TTLT-BTC-BTNMT;


Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan
liên quan để phát hành công văn liên Sở về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
trên địa bàn thành phố;


Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường
Quận/ huyện rà soát phân loại các đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi;


Cập nhật các thông tin về thu phí Bảo vệ
môi trường lên website của Chi cục;


Cập nhật thông tin thu phí của các doanh
nghiệp vào phần mềm thu phí mới;


Hiện tại, Chi cục vẫn tiếp tục thực hiện
việc thu hồi nợ phí. Kết quả thực hiện thu nợ trong 9 tháng đầu năm 2014 (số
liệu thống kê ngày 27/8/2014) như sau: Tổng
số nợ doanh nghiệp còn nợ đang hoạt động là 72 DN (chiếm tỷ lệ 42,4% so với
cuối năm 2013, giảm thêm 15,2% so với 6 tháng đầu năm), tổng số tiền còn nợ là:
553.885.697 đồng (chiếm tỷ lệ 57,9 %, giảm thêm 11,5% so với 6 tháng đầu năm);


Từ đầu năm 2014 đến nay Chi cục đã giải
quyết 17 công văn thắc mắc của các đơn vị trên địa bàn thành phố đúng thời hạn
qui định;


Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường
24 Quận, huyện; Ban quản lý các Khu chế
xuất và Công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp;


Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và
Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận, huyện
xử lý các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp theo quy định hiện hành;

10.
Các hoạt động
tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn
TP. HCM:


Tiếp
tục thực hiện các hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp, cho cộng đồng
như:
thực hiện các sản phẩm truyền
thông (logo, mẫu quảng bá, băng rôn, phướn, thông cáo báo chí, …) về giải
thưởng Môi trường; Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố tham gia
chương trình phát thanh Môi trường và Cuộc sống với đài phát thanh AM phát từ
8h15 đến 8h30 sáng Thứ 4 hàng tuần
. Tập huấn về Bảo vệ
môi trường tại quận Tân Bình, các xã Nông thôn mới tại huyện Hóc Môn;


Thực
hiện các chương trình liên tịch với các đơn vị như Mặt trận Tổ quốc, Hội liên
hiệp phụ nữ thành phố, Hội cựu chiến binh, Thành đoàn, … như:
Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng kế
hoạch liên tịch năm 2014 và lập kế hoạch tổ chức hội thi “Nữ tiểu thương với
công tác bảo vệ môi trường”;
tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên
truyền về Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và kỹ năng truyền thông
về bảo vệ môi trường cho Hội phụ nữ và Hội cựu chiến binh. Phối hợp khảo sát và triển khai tổ chức 02 ngày Chủ
nhật xanh
là: Chủ nhật Xanh lần thứ 104 diễn ra vào ngày 16/3/2014 tại quận Gò Vấp;
Chủ nhật Xanh lần thứ 105 diễn ra vào ngày 25/5/2014 tại Quận 8;


Thực
hiện tổng hợp xây dựng kế hoạch chung về hướng dẫn, kiểm tra các xã Nông thôn
mới đạt tiêu chí môi trường của Sở TNMT và trình Ban Chỉ đạo Thành uỷ về chương
trình xây dựng
Nông thôn mới; tham gia đoàn kiểm tra, kiểm tra các
xã Nông thôn mới đăng ký đạt tiêu chí môi trường trong năm 2014 như xã Tân
Xuân, Xuân Thới Đông, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì của
huyện Hóc Môn; xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hưng Long của huyện Bình
Chánh;


Tổ chức 10 lớp tập huấn về Hướng dẫn
cách phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình cho các xã Nông thôn mới tại
các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn và huyện Nhà Bè;


Phối hợp với Trung tâm thông tin triển
lãm tổ chức triển lãm ảnh “ Bảo vệ kênh rạch” hưởng ứng Ngày môi
trường thế giới 5/6, được diễn ra từ ngày 31/5/2014 đến ngày 14/6/2014
tại khu A, công viên 23 tháng 9, Quận 1


Phối hợp với Tổng cục Môi trường
tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
“ Vì một tương lai xanh” hưởng ứng
Ngày môi trường thế giới năm 2014 và lễ trao giải liên hoan phim
môi trường toàn quốc;


Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận
Bình Tân tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới cấp
quốc gia năm 2014 tại Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Hưng Hòa
A, Quận Bình Tân với 1500 người tham dự. Sau lễ míttinh, diễn ra các
hoạt động làm vệ sinh môi trường, trồng cây, tổng vệ sinh môi trường
Kênh Nước Đen; tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi
trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nhà máy xử lý
nước thải Bình Hưng Hòa;


Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện
Cần Giờ tổ chức Ngày hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Biển, hải
đảo được diễn ra vào ngày 7/6/2014 tại Trung tâm dã ngoại thanh thiếu
niên với hơn 400 người tham dự;


Tham gia 1 gian hàng “ Môi trường và
cộng đồng” trong ngày hội Tái chế chất thải năm 2014;


Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 12 tổ
chức chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014.

11.
Tình hình thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật nói chung:


Về
Dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động khu chế xuất, khu công nghiệp: Đã hoàn
thành việc lập dự án đầu tư, đang tiếp tục đăng ký vốn đợt 2/2014 trình cơ quan
cấp thẩm quyền phê duyệt;


Về
Dự án đầu tư Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường: Đang phối hợp với đơn
vị tư vấn lập dự án đầu tư, trình cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt.

12.
Công
tác Quan trắc chất lượng môi trường


Tiếp
tục duy trì các hoạt động quan trắc chất lượng nước và chất lượng không khí tại
Tp.HCM
;soát, chỉnh sửa và trình thẩm định bộ đơn giá Quan trắc Môi trường Tp.HCM
;


Xây
dựng các phương pháp phân tích tại phòng thí nghiệm, phân tích một số chỉ tiêu
không khí (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2­);


Tham
gia tập huấn về quan trắc không khí với tổ chức JICA (Nhật Bản)
;


Tham
gia lớp tập huấn về phân tích chất lượng môi trường không khí tại viện Môi
trường và Tài Nguyên
;


Xây
dựng kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về môi
trường năm 2015
;


Xây
dựng báo cáo nhanh về hiện trạng chất lượng môi trường hàng tháng
;


Thực
hiện các báo cáo về thống kê tài nguyên và môi trường
;


Xây
dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung
số (NISCI) nhằm tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự
động
chất
lượng nước mặt tại vị trí cầu An Hạ, kênh Thầy Cai huyện Củ Chi
;


Phối
hợp làm việc với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch thu
thập, quản lý CSDL tài nguyên và môi trường, đồng thời đề xuất bổ sung thông
tin cho Dự thảo Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin Quản lý Tài nguyên và
Môi trường Tp.HCM giai đoạn 2014-2020
;


Phối hợp làm việc với Trung tâm Quan trắc-Tổng cục Môi trường về khả năng
cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia
và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
;


Phối hợp với các trường, Viện xây dựng các đề
tài đặt hàng nghiên cứu khoa học về quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường
năm 2015
;


Xây
dựng nội dung kế hoạch đăng ký tham gia dự án “Chuyển giao kỹ thuật trong quan
trắc bụi PM2.5 cho các thành phố Châu Á” của tổ chức CAI-Asia
;


Cập
nhật, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường nước và không
khí của thành phố theo từng tháng, quý
.

II. Nhận xét, đánh giá:


Những mặt tích cực:

+
Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và
tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân
trên địa bàn TP. HCM
;

+
Công tác thẩm định nhìn chung đã đi vào quy trình ổn
định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa/hoàn chỉnh
hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt
;

+
Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục đã tập
trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa
bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công
tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+
Công
tác điều phối thực hiện chương trình Giảm ô nhiễm môi trường: đã thành lập
riêng tổ chuyên môn theo dõi thực hiện Chương trình, nhìn chung công tác tổng
hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh
chóng và chặt chẽ.


Những
khó khăn, tồn tại:

Ngoài những
kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá vẫn còn một số khó khăn
tồn tại như:

+
Một số nhiệm vụ, dự án chưa được thực hiện đúng tiến
độ, yêu cầu, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành
phố do những khó khăn như sau: 02 đơn vị nằm trong danh sách
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết
định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
là Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để là do đặc thù ngành
nghề và nằm trong khu vực dân cư và trực thuộc Trung ương quản lý nên Thành
phố không đủ thẩm quyền giải quyết
;

+
Đối với công tác điều phối thực hiện chương trình
Giảm ô nhiễm môi trường:
tiến
độ thực hiện báo cáo thường chậm hơn so với yêu cầu của Lãnh đạo
;

+
Về công tác thanh kiểm tra theo phân cấp hiện nay
còn nhiều chồng chéo, nhiều cơ quan có chức năng kiểm tra môi trường gây phiền
hà cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy định về cưỡng chế còn rườm rà, chưa xây
dựng cơ chế công khai thông tin cơ sở gây ô nhiễm trên các phương tiện thông
tin để răn đe và tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia giám sát
;

+
Về thực hiện Thông tư 04/TT-BTNMT về lập danh mục
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hiện vẫn chưa có Quy trình phân loại, lập
danh mục, Quy trình rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường nên khó khăn cho việc
thực hiện
;

+
Việc thực hiện Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày
15/10/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
có vấn đề bất cập là chưa chú trọng đến các đối tượng phát sinh phế liệu trong
các KCX/KCN, các đơn vị này không thể bán hoặc chuyển giao phế liệu vì hầu hết
các đơn vị thu gom không đủ điều kiện được cấp phép theo quy định tại Thông tư
34
;

+
Còn nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai
trò của phí BVMT và trách nhiệm trong việc thực hiện đóng phí theo nghị định
25/2013/NĐ-CP, do đó nhiều doanh nghiệp chưa tự giác kê khai hoặc kê khai không
đúng với thực tế
;

+
Chưa có các quy định xử lý cụ thể đối với các doanh
nghiệp đã di dời, giải thể còn nợ phí
;

+
Việc xử lý những doanh nghiệp cố tình không thực
hiện việc kê khai nộp phí BVMT gặp nhiều khó khăn
;

+
Đối với 03 chương trình ưu tiên thực
hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015: Đang chờ phê duyệt
của Sở Tài chính, do đó chưa thể triển khai.

III.
Giải pháp 3 tháng cuối năm 2014.


Về kế hoạch hành động của TP. HCM về đa dạng sinh học đến
2015 và định hướng 2020: triển khai kế hoạch sau khi đã phê duyệt;


Tiếp
tục thực hiện các chương trình thường xuyên về công tác quan trắc các chỉ tiêu
môi trường trong không khí, nước ngầm, nước mặt, thủy văn; chương trình giám
sát chất lượng môi trường nước; công tác kiểm tra môi trường; công tác tuyên
truyền, tập huấn bảo vệ môi trường; công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp, công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường …;


Hoàn
thiện bộ cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô ĐTM theo Nghị định 29 trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp quận/huyện để cập nhật thêm dữ liệu về
các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố;


Xây
dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
đối với các cơ sở trên địa bàn; đối với các cơ sở đã có Quyết định phê duyệt đề
án nhưng chưa thực hiện báo cáo hoàn thành việc thực hiện đề án;


Tham
mưu Ban Giám đốc Sở triển khai có hiệu quả chương trình Giảm ô nhiễm môi
trường. Hoàn thiện dự thảo báo cáo 04 năm triển khai thực hiện chương
trình Giảm ô nhiễm môi trường;


Thực
hiện đúng quy trình đã ban hành đối với công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng tiến độ. Tập trung công tác hậu
kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đã được phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội
dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo đúng quy định;


Tăng cường kiểm
soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và
những cam kết của chủ đầu tư; tiếp tục thực hiện công tác xác nhận hoàn thành ĐTM; tiếp tục cập
nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi
trường, cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố;


Triển
khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống quan trắc tự động khu chế xuất, khu công
nghiệp;


Tiếp tục phối hợp với Đài tiếng nói nhân
dân Thành phố Triển khai chương trình phát thanh Môi trường và Cuộc sống hàng
tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút sáng vào ngày thứ tư phát trên
sóng AM;


Phối hợp với Thành đoàn
Thành phố tổ chức 03 ngày Chủ nhật xanh lần thứ 106, 107, 108;


Phối hợp với Ủy ban nhân dân
quận 12 tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn năm 2014;


Phối hợp với Mặt trận tổ
quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội thi tuyên truyền về Bảo vệ sông, kênh rạch;


Biên soạn các chuyên đề mới
phục vụ cho tập huấn và phổ biến thông tin: 05 chuyên đề cho cộng đồng (1.Hướng
dẫn XL rác thải tại hộ gia đình nông thôn, 2. Hướng dẫn sử dụng và bảo vệ nguồn
nước sạch, 3.Lời khuyên xanh Green tips, 4.Các mô hình điểm BVMT tại TPHCM dựa
vào cộng đồng. 5 Cộng đồng thích ứng với BĐKH);


Thiết kế và in ấn tờ
bướm dành cho chương trình Nông thôn mới và in tái bản tờ bướm về
Tiêu dùng xanh;


Tham gia hội thảo chuyên
ngành Sản xuất sạch hơn tại Hà Nội;


Phối hợp với Mặt trận
tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng
các mô hình điểm tiêu biểu của các chương trình liên tịch trên địa
bàn Thành phố;


Tổ chức lễ trao giải
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;


Tham gia gian hàng triển
lãm ngành Tài nguyên môi trường của Sở tại lễ hội Thành phố Hồ Chí
Minh đón chào năm mới 2015;


Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường
24 quận, huyện; Ban quản lý các Khu chế
xuất và Công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp;


Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và
Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện
xử lý các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp theo quy định hiện hành;

 

Nơi
nhận
:


Như trên;

– Lưu. K.Hoa (3).

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã ký