Chức năng nhiệm vụ Phòng Thông tin Truyền thông Môi trường

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp việc áp dụng các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm và khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Tham mưu cho BLĐ Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với các Sở, Ban ngành, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện, Cán bộ địa chính, xây dựng phường, xả, thị trấn.

4. Tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

5. Triển khai chương trình liên tịch BVMT với các Hội, Đoàn thể cấp thành phố.

6. Tổ chức thực hiện giải thưởng Doanh nghiệp xanh.

7. Các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.