» Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục.

» Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

»  Quản lý về tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật.

»  Thực hiện công tác hành chính – quản trị, kế hoạch tổng hợp và cải cách hành chính.

»  Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường.

»  Làm đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

»  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.