Ban Lãnh đạo chi cục

» Ông Trần Minh Quân
» Chức vụ: Chi cục Trưởng
» Điện thoại cơ quan: 3827 9669-21
» Email: tmquan.stnmt@tphcm.gov.vn

» Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh
» Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng
» Điện thoại cơ quan: 38279669-19
» Email: nnnthanh.stnmt@tphcm.gov.vn

» Bà Châu Nguyễn Thanh Diễm
» Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng
» Điện thoại cơ quan: 38279669-20
» Email: cntdiem.stnmt@tphcm.gov.vn

Phòng chuyên môn

» Phòng kế hoạch tổng hợp
» Điện thoại: 3827 9669 – 26

» Phòng kiểm soát ô nhiễm môi trường
» Điện thoại: 3827 9669 – 14

» Phòng thẩm định giá tác động môi trường
» Điện thoại: 3827 9669 – 23

» Phòng thu phí bảo vệ môi trường
» Điện thoại: 3827 9669 – 17 / 18

» Phòng thông tin truyền thông môi trường
» Điện thoại: 3827 9669 – 15

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH

» Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
» Điện thoại : (+84-28) 3827 9669 Fax: (+84-28) 3822 4551
» Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn
» Website: https://hepa.gov.vn