CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn Thành phố với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Xây dựng, tham mưu về lĩnh vực phí BVMT
2. Tuyên truyền, hướng dẫn về phí BVMT đối với nước thải
3. Thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp