Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 5 năm 2016

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên
môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm
môi trường:


Công tác điều phối thực hiện chương trình
Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Trình
Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo lần 6 Chương
trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương
trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2016 – 2020.


Chương trình di dời các cơ sở ô nhiễm:

+ Lập
biểu mẫu phương án di dời cho các cơ sở thuộc phường Đông Hưng Thuận – Quận 12.

+ Báo
cáo về 06 cơ sở chưa thực hiện di dời từ Chương trình năm 2003.

+ Báo
cáo Ủy ban nhân dân TP tình hình thực hiện kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây
ô nhiễm môi trường trên địa bàn KP4, KP5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+
văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận – huyện, PC49, Thanh tra Sở triển khai Quyết
định 6781/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa
bàn thành phố.

+ Dự
thảo Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện chương trình di dời thuộc Sở.

+ Họp
với các Sở, ngành về phân công nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch di dời thí điểm
tại KP4, KP5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+ Họp
phổ biến triển khai kế hoạch di dời thí điểm đối với 21 cơ sở di dời.


Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng
Nai:

+ Dự
thảo văn bản góp ý Đề án thành lập các Ủy ban lưu vực sông.


Chương trình Đa dạng sinh học:

+ Trình
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học thành phố đến năm 2020.


Chương trình Nông thôn mới:

+ Dự
thảo kế hoạch xây dựng tiêu chí 17 – tiêu chí môi trường theo Chương trình xây
dựng nông thôn mới năm 2016.

+ Dự
thảo góp ý Đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất công
nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi và cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình
Chánh giai đoạn 2016 – 2020.


Về thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg
ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường,
đo đạc lấy mẫu tại 12 đơn vị thuộc Quyết định 64/2003/QĐ-TTg.


Về thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg
ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020:

+ Kiểm
tra, lấy mẫu đối với 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ xin rút tên khỏi danh sách ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng là Xí nghiệp dầu máy và Bệnh viện giao thông vận tải.


Công tác khác:

+ Tiếp
nhận 07 hồ sơ đề án BVMT chi tiết và đơn giản. Phê duyệt 02 hồ sơ.

+ Công
tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất: tiếp nhận và xử lý 25 hồ sơ.

+ Ý
kiến môi trường về san mạn dầu: 01 hồ sơ.

+ Báo
cáo tình hình các đơn vị sản xuất xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước công trình
thủy lợi; báo cáo tình hình ô nhiễm của rạch Bình Thọ, Suối Cái, kênh Ba Bò.

+ Báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động xả thải của Khu chế xuất Linh Trung
3 và Công ty Kim Thành gây ô nhiễm môi trường.

+
công văn gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện
Củ Chi (3448/TNMT-CCBVMT ngày 15/4/2016) đề nghị phối hợp kiểm tra và báo cáo
hiện trạng xả thải của các đơn vị sản xuất tại khu vực ra kênh Thầy Cai.

+ Khảo
sát kênh ô nhiễm (kênh B, C, tuyến kênh Lý Văn Mạnh) ở huyện Bình Chánh.

+ Phối
hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Củ Chi, MBS kiểm tra thực tế hoạt động xả thải của Khu công
nghiệp Đức Hòa 3, tỉnh Long An vào kênh Thầy Cai đoạn giáp ranh.

+ Phối
hợp Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giải quyết khiếu nại về hoạt động gây ô nhiễm
môi trường của Hộ kinh doanh Nhất Lộ Gia tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

2.
Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:


Công
tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+
Tổ
chức Hội đồng thẩm định ĐTM:
20 dự án.

+
Trình
lãnh đạo Sở phê duyệt ĐTM:
6 dự án.


Công tác xác nhận hoàn thành dự án đã được
phê duyệt ĐTM: Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 03 dự án.


Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ
môi trường:

+
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện
kế hoạch bảo vệ môi trường: 06 dự án.

+
Trình lãnh đạo Sở xác nhận: 03 dự
án.


Công tác khác:

+
Soạn
thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục
môi trường, có ý kiến môi
trường cho hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH SX TM XD Tín Phong; dự án
“Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trang Tử, Quận 6”; …

+
Tham
gia
Đoàn
kiểm tra xác nhận hoàn thành do Hepza chủ trì.

+
Tham gia họp thẩm định đề cương dự
toán chi phí lập báo cáo ĐTM do Sở TNMT chủ trì.

+
Tham gia trả lời câu hỏi trên website
của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.
Công tác thu phí bảo vệ môi trường:


Phối
hợp phòng Tài nguyên và môi trường quận/huyện thực hiện thu hồi nợ phí nước
thải công nghiệp từ năm 2004 – 2012. Hiện tại, số nợ phí phải tiếp tục thu hồi
là 154.330.812 đồng (40 đơn vị).


Phát
hành thông báo nộp phí theo quy định cho các đơn vị.


Bảng
tổng hợp tình hình thu phí bảo vệ môi trường:

Tình hình thu
phí

Từ 01-30/4

Số
DN nộp phí

256

Số
phí (đồng)

922.475.125

Số
phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

5.550.396.758

4.
Công tác thông tin truyền thông môi trường:


Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Ngày
hội Biển và hải đảo năm 2016 tại Cần Giờ; Ngày Môi trường thế giới 5/6 và chương
trình truyền thông học đường về bảo vệ môi trường.


Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Thành phố tổ chức Hội nghị phát động thi đua, ký cam kết đẩy mạnh mô hình
khu phố không rác, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.


Tiếp tục tổ chức tập huấn về bảo vệ môi
trường cho các xã nông thôn mới; các lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt các tổ
chức đoàn thể và cộng đồng.


Hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Giải thưởng
Môi trường trình Ủy ban nhân nhân thành phố.


Lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

5.
Công tác quan trắc chất lượng môi trường:


Giám
sát hoạt động quan trắc không khí bán tự động, quan trắc thủy văn, quan trắc nước
sông, quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, quan trắc chất lượng nước kênh rạch,
quan trắc nước dưới đất … tháng 4/2016; giám sát việc di dời trạm quan trắc nước
thải Linh Xuân, thi công xây dựng lại trạm; giám sát sửa chữa trạm quan trắc nước
dưới đất Tân Sơn Nhất.


Khảo
sát vị trí lắp đặt, xác lập chủ quyền trạm quan trắc không khí tự động tại khu
công nghệ cao.


Phối
hợp đơn vị tư vấn khảo sát 4 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, xây dựng kế
hoạch giám sát 16 trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN, KCX năm 2016 và giám
sát chương trình quan trắc đất.soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu
quan trắc nước thải tự động 16 KCN và cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin
môi trường; Thực hiện công tác kết nối, vận hành trung tâm điều hành các trạm
quan trắc nước thải tự động KCN. Rà soát, hiệu chỉnh và chuẩn bị triển khai công
tác quan trắc lún mặt đất năm 2016.


Đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.


Tiếp
tục giải quyết các hợp đồng còn tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng ký
kết mới.