Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 4 năm 2016

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên
môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm
môi trường:


Công tác điều phối thực hiện chương trình
Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Trình
Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo lần 4 Chương trình hành động của Thành ủy và
kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn
2016 – 2020.

+ Xây
dựng kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp Giảm ô nhiễm môi trường trên
địa bàn TP. HCM”.


Chương trình di dời các cơ sở ô nhiễm:

+ Dự
thảo kế hoạch di dời cơ sở không phù hợp quy hoạch.

+ Chỉnh
sửa dự thảo kế hoạch thí điểm xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại KP4, KP5,
Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+ Dự
thảo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch thí điểm
xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại KP4, KP5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận
12.

+ Tham
dự buổi khảo sát tình hình triển khai chương trình di dời 16 cơ sở ở Đông Hưng
Thuận, Quận 12 của Ban kinh tế thuộc Văn phòng đại diện Quốc hội và Hội đồng nhân
dân thành phố.

+ Thực
hiện báo cáo tình hình di dời 16 cơ sở Đông Hưng Thuận, Q.12.


Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng
Nai:

+ Thực
hiện tham luận Kinh nghiệm, thách thức về cơ chế phối hợp bảo vệ môi trường lưu
vực sông và Các giải pháp thực hiện chương trình đột phá về giảm thiểu ô nhiễm
nguồn nước.

+ Dự
thảo kế hoạch kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.


Chương trình Ứng phó sự cố tràn dầu:

+ Phối
hợp tham gia ứng phó sự cố tràn xăng từ xe bồn bị tai nạn trên cầu Bình Thuận,
Quận Bình Tân.


Chương trình đa dạng sinh học: Dự thảo Kế
hoạch hành động đa dạng sinh học thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.


Về thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg
ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Lập kế hoạch kiểm tra đo đạc, phân tích
tại các cơ sở định kỳ 06 tháng đầu năm 2016.


Về thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg
ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020:

+ Thực
hiện kiểm tra, lấy mẫu 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ rút tên khỏi danh sách ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng là Xí nghiệp đầu máy và Bệnh viện Giao thông vận tải.

+ Lập
danh sách kiểm tra đo đạc, phân tích tại các cơ sở sản xuất định kỳ 06 tháng đầu
năm 2016 theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013.


Công tác khác:

+ Công
tác kiểm tra sau ĐTM và Thông tư 04/2012/TT-BTNMT: 04 đơn vị.

+ Công
tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết:
phê duyệt 01 hồ sơ.

+ Công
tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất: tiếp nhận và xử lý 14 hồ sơ.

+ Ý
kiến môi trường về san mạn dầu: 02 hồ sơ.

+ Tổ
chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.
HCM”.

+ Lập
kế hoạch kiểm tra đo đạc, phân tích tại các cơ sở theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND
ngày 29/7/2014.

+
soát, tổng hợp danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh, mua bán và sản xuất vật
liệu xây dựng theo Thông báo kết quả thực hiện điều tra chi tiết của Sở Xây dựng.

+ Thực
hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013
của Chính phủ.

+ Báo
cáo kết quả thực hiện 03 năm Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. HCM đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch
2016 – 2020.

+ Phối
hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9, Thủ Đức khảo sát thực tế tại 03 đơn
vị thuộc diện di dời: Công ty TNHH MTV đóng tàu Bình Triệu, Công ty TNHH MTV đóng
tàu và Thương mại Petrolimex, Công ty TNHH Sản xuất giấy và bao bì Thăng Long.

2.
Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:


Công
tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+
Tổ
chức Hội đồng thẩm định ĐTM:
18 dự án.

+
Trình
lãnh đạo Sở phê duyệt ĐTM:
11 dự án.


Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ
môi trường:

+
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện
kế hoạch bảo vệ môi trường: 07 dự án.

+
Trình lãnh đạo Sở xác nhận: 02 dự
án.


Công tác khác:

+
Hoàn chỉnh bộ chuẩn hóa thủ tục hành chính
do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

+
Soạn
thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục
môi trường, có ý kiến môi
trường cho các dự án “Đường song hành song song với đường Rừng Sác tại huyện Cần
Giờ”; “Dự án Công ty TNHH Phi Mã tại quận Phú Nhuận”; “Khu căn hộ và trung tâm
thương mại Đông Phương”.

+
Tham
gia
Đoàn
kiểm tra xác nhận hoàn thành do Hepza chủ trì.

+
Tham gia họp thẩm định đề cương dự
toán chi phí lập báo cáo ĐTM do Sở TNMT chủ trì.

+
Tham gia trả lời câu hỏi trên website
của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.
Công tác thu phí bảo vệ môi trường:


Phối
hợp phòng Tài nguyên và môi trường quận/huyện thực hiện thu hồi nợ phí nước
thải công nghiệp từ năm 2004 – 2012. Hiện tại, số nợ phí phải tiếp tục thu hồi
là 180.916.195 đồng (48 đơn vị).


Phát
hành thông báo nộp phí theo quy định cho các đơn vị.


Giải
đáp 01 công văn thắc mắc của doanh nghiệp.


Bảng
tổng hợp tình hình thu phí bảo vệ môi trường:

Tình hình thu
phí

Từ 01-31/3

Số
DN nộp phí

383

Số
phí (đồng)

1.164.951.393

Số
phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

4.630.921.633

4.
Công tác thông tin truyền thông môi trường:


Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức
hội nghị phát động thi đua, ký cam kết đẩy mạnh mô hình khu phố không rác, đẩy
mạnh Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.


Hoàn chỉnh và phát hành kế hoạch triển
khai Ngày hội Biển và hải đảo năm 2016.


Tổ chức tập huấn các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp; tập huấn các xã nông thôn mới.


Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về
tiêu chí và kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường.


Tham gia gian hàng “Môi trường và cộng đồng”
trong ngày hội tái chế chất thải năm 2016.


Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị tài liệu tiếp
đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố về chương trình nông thôn mới.

5.
Công tác quan trắc chất lượng môi trường:


Hoàn
thành các thủ tục pháp lý về việc di dời trạm quan trắc nước dưới đất Gò Vấp;
Linh Xuân; thi công xây dựng lại trạm.


Giám
sát sửa chữa trạm quan trắc nước dưới đất Tân Sơn Nhất; lên kế hoạch sữa chữa
trạm Đông Hưng Thuận, lắp đặt các biển báo, xác lập chủ quyền trạm quan trắc. Xây
dựng đề án duy tu, bảo dưỡng các trạm quan trắc.


Khảo
sát vị trí lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động tại khu công nghệ cao.


Hoàn
chỉnh kế hoạch quản lý phương án, dự toán quan trắc chất lượng môi trường đất năm
2016 và vận hành 16 trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN, KCX năm 2016.


Thực
hiện báo cáo “Tình hình quy hoạch, quản lý và đầu tư mạng lưới quan trắc chất lượng
môi trường trên địa bàn TP. HCM”.


Thực
hiện báo cáo kết quả quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại 16
KCN, KCX, KCNC.


Thực
hiện báo cáo chuyên đề “Thực trạng chất lượng nguồn nước mặt TP. HCM”.


Tổ
chức chiêu sinh, tiếp nhận học viên và mở các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi
trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.


Tiếp
tục giải quyết các hợp đồng còn tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng ký
kết mới.

II.
Nhận xét

Phối
hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm
tra, xử lý vi phạm pháp luật.


Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường đi vào quy trình ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức
hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt,
giải quyết kịp thời đúng thời hạn.


Công
tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện, góp phần nâng
cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn TP. HCM.


Quá
trình quan trắc và thu mẫu theo định kỳ góp phần tích cực vào việc kiểm tra,
đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn TP. HCM.