Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm
2016

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên
môn 6 tháng đầu năm 2016:

1.
Công tác thẩm định, đánh
giá tác động môi trường
:


Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 91 dự
án; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 60 quyết định phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường.


Công tác xác nhận hoàn thành dự án đã được phê duyệt: kiểm
tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ
giai đoạn vận hành 06 dự án; Trình lãnh đạo Sở xác nhận: 03 dự án.


Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: kiểm tra thực
tế 16 dự án; trình Lãnh đạo Sở xác nhận: 08 dự án.


Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham
gia công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.


Góp ý quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và
Sở Giao thông vận tải.


Thực hiện các công tác khác như: tham gia các buổi họp thẩm
định ĐTM và xác nhận hoàn thành do Cục Môi trường, Hepza chủ trì; soạn thảo các
văn bản hướng dẫn thủ tục lập báo cáo ĐTM, các văn bản trả lời ý kiến của các
Sở ban ngành liên quan đến công tác thẩm định.

2.
Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi
trường:

a. Công tác triển khai có hiệu quả Chương
trình giảm ô nhiễm môi trường:.


Trình Ủy ban nhân dân thành phố (dự thảo lần 6) Chương trình
hành động và kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2016 –
2020.

b.
Chương trình di dời các cơ sở ô nhiễm:


Lập biểu mẫu phương án di dời cho các cơ
sở thuộc phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.


Báo cáo về 06 cơ sở chưa thực hiện di dời
từ Chương trình năm 2003.


Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình
thực hiện kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn
KP4, KP5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.


Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận
– huyện, PC49, Thanh tra Sở triển khai Quyết định 6781/QĐ-UBND về ban hành kế
hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.


Dự thảo quyết định thành lập tổ công tác
thực hiện chương trình di dời thuộc Sở.


Họp với các Sở, ngành về phân công nhiệm
vụ thực hiện theo Kế hoạch di dời thí điểm tại KP4, KP5, Phường Đông Hưng Thuận,
Quận 12.


Họp phổ biến triển khai kế hoạch di dời
thí điểm đối với 21 cơ sở di dời.

c.
Về chương trình Đề án bảo vệ môi trường
lưu vực sông Đồng Nai: Dự thảo Kế hoạch
kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh năm 2016. Tiếp tục thực hiện giám sát chất lượng nước mặt các kênh liên
tỉnh như kênh Ba Bò (Thủ Đức, Bình Dương) và kênh Thầy Cai – Cần Giuộc (Hóc Môn,
Củ Chi, Long An).

d.
Về kế hoạch hành động của TP. HCM về đa
dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:


Hoàn thành kế hoạch hành động và dự thảo
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2020 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành.

e.
Công tác khác:


Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa
bàn thành phố: 26 đơn vị.


Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: ra giấy thông báo 115 hồ sơ.


Công tác phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường:
tiếp nhận 47 hồ sơ.


Triển khai thực hiện giám sát chất lượng
môi trường 15 khu công nghiệp, 14 cụm công nghiệp và các kênh rạch ngoại thành
quý 1, quý 2 năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

3.
Công
tác thu phí bảo vệ môi trường:


Phối
hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường quận/huyện đôn đốc nhắc nhở các đơn vị nợ
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh. Hiện số nợ phí phải tiếp tục thu hồi (tính từ năm 2004 đến hết năm
2012) là 147.515.403 đồng (37 đơn vị).


Thực
hiện thu phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 6.176.573.623 đồng (tính đến 31/5/2016).

4.
Công
tác thông tin truyền thông môi trường:


Triển
khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.


Tổ
chức 01 gian hàng “Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội tái chế chất thải năm
2016.


Phối
hợp Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới
5/6.


Phối
hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị ký kết bảo vệ môi
trường ứng phó biến đổi khí hậu giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban mặt
trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức tôn giáo.


Phối hợp Thành Đoàn tổ chức 02 ngày Chủ
nhật xanh lần thứ 114 (6/3/2016) và chủ nhật xanh lần thứ 115 (5/6/2016).


Triển
khai chương trình Truyền thông bảo vệ môi trường trong trường học: xây dựng kế
hoạch, tiêu chí, ký kết thi đua thực hiện giữa 48 trường mầm non, tiểu học và
trung học cơ sở trên địa bàn quận 3.


Tổ
chức 04 đợt tập huấn cho 600 học viên là cán bộ quản lý môi trường của các
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung về quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường.


Tổ
chức 10 đợt tập huấn về Nước sạch, Rác và các tai hại của nó đến môi trường,
3R, Hiểm họa môi trường từ túi nylon khó phân hủy, Hướng dẫn cách làm phân
compost, … cho 10 xã của 5 huyện thực hiện chương trình Nông thôn mới.

5.
Công
tác quan trắc chất
lượng môi
trường:soát các điểm quan trắc không khí; xem xét đánh giá lại các điểm quan trắc chất
lượng nước kênh rạch, nước sông, nước biển trong đề án “Phân tích tổng thể chương
trình quan trắc và phân tích môi trường thành phố Hồ Chí Minh”.


Liên
hệ xin 02 vị trí lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động ở quận Bình Tân và Quận
9; 02 vị trí lắp đặt trạm tự động chất lượng nước sông Sài Gòn – Đồng Nai tại
Quận 1 và huyện Củ Chi.


Trình
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đơn giá quan trắc chất lượng môi trường đất
trên địa bàn TP. HCM.


Giám
sát và xử lý số liệu quan trắc không khí bán tự động, quan trắc chất lượng nước
sông, nước biển ven bờ, kênh rạch, nước dưới đất, quan trắc thủy văn, thủy
sinh, quan trắc bãi chôn lấp, hoạt động của 16 trạm nước thải tự động KCN-KCX.


Tiếp
tục giải quyết các hợp đồng còn tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng ký
kết mới.

6.
Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương
hành chính (báo cáo theo chỉ đạo tại kế hoạch số 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013
của Sở Tài nguyên và Môi trường):


Tiếp
tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài
nguyên và Môi trường và kế hoạch 2380/KH-CCBVMT-KHTH ngày 12/6/2013 về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động
nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của
đội ngũ công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

II.
Nhận
xét, đánh giá


Công
tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về ý thức bảo vệ môi trường
trong 06 tháng đầu năm 2016 tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức đa dạng,
đặc biệt duy trì sự phối hợp với các đoàn thể như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.
HCM để nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả vào các khu dân cư.


Phổ
biến kịp thời các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.


Công
tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan được thực hiện nghiêm túc.


Các
công tác khác đảm bảo nội dung và tiến độ yêu cầu.