Thông báo lớp “ Tập huấn sản xuất sạch hơn cho cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp”

SỞ TÀI
NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

           CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số:
165/CCBVMT

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp “ Tập huấn sản xuất sạch hơn

cho cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp

 

Nhằm mục
đích nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện SXSH cho các cán bộ kỹ thuật
doanh nghiệp cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn áp dụng. Chi Cục Bảo vệ Môi trường sẽ tổ chức khóa “Tập
huấn sản xuất sạch hơn cho cán bộ kỹ thuật các
doanh nghiệp ở Tp.HCMinh”.

        
Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 7/7/2011 đến
ngày 8/7/2011

        
Địa điểm dự kiến: Sở Tài nguyên và Môi
trường Tp.HCM

63 Lý Tự Trọng, Quận 1.

        
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp.

        
Kinh phí: Không thu phí đối với doanh nghiệp tham gia.

        
Nội dung: đính kèm.

Chi cục Bảo
vệ môi trường kính mời Quý Doanh nghiệp có quan tâm đến tham dự lớp tập huấn
nêu trên. Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) vui lòng gởi lại trước ngày 4/7/2011
theo địa chỉ sau:

Chị Nguyễn Ngọc Minh Thảo – Trung tâm Sản xuất sạch hơn

Địa chỉ:   137 Bis Nguyễn Đình
Chính, P8, Q Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại:  08.3844 3881 hoặc 08.
3844 3860 – 28,  Fax: 08.3844 3868

Di động: 0909 315 327(chị Thảo)         

Email: cranenguyen@gmail.com

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

                                    (Đã ký)

 

                        Huỳnh Thanh Nhã