Tập huấn các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp

THÔNG BÁO

Tập
huấn các quy định pháp luật về bảo vệ
môi trường

cho
doanh nghiệp

Nhằm triển khai thi hành một số
nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối
tượng doanh nghiệp
, Chi
cục Bảo vệ môi trường

có kế hoạch tổ chức tập huấn như sau:

1.
Đối tượng
: Lãnh
đạo hoặc cán bộ quản lý về môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2.
Thời gian
:
Chương trình tập huấn gồm 03 đợt. Dự kiến phân bổ thời gian tập huấn như sau:


Đợt 1: ngày 11 & 12/11/2015


Đợt 2: ngày 16 & 17/11/2015


Đợt 3: ngày 18 & 19/11/2015

3.
Địa điểm
: Hội
trường
Sở
Tài nguyên và Môi trường Thành phố (63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1).

4.
Nội dung
:

– Một số quy định về bảo vệ môi
trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Luật Bảo vệ môi
trường.

– Hướng dẫn Thông tư
27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ
môi trường.

– Hướng dẫn Thông tư
26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy
định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Hướng dẫn Thông tư
41/2015/TT-BTNMT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Doanh nghiệp được chứng nhận tham
gia tập huấn và không phải đóng phí khi tham gia chương trình tập huấn này.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia
và gửi phiếu thông tin đăng ký tập huấn theo mẫu trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ
môi trường trước ngày 06/11/2015.

Liên hệ: Phòng Thông tin truyền thông môi trường – Chi
cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1.
Điện thoại: 38.279.669 (15), fax:
38.224.551, di động: 0975.407.561 (C.Thủy). Nhấn vào Download để tải phiếu đăng ký.