Về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

800×600

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

1. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường
:

Thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận mới 44 hồ sơ, 59 tổ chức họp thẩm
định hồ sơ; đã trình lãnh đạo xem xét,
ra quyết định phê duyệt 47 hồ sơ.

Xác nhận hoàn
thành báo cáo đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận mới 04 hồ sơ, đã kiểm tra
thực tế 03 hồ sơ ; kiểm tra và xác nhận hoàn thành 02 hồ sơ.

Kế hoạch Bảo vệ
môi trường: tiếp nhận mới 26 hồ sơ; đã kiểm tra thực tế 16 hồ sơ; Xác nhận 7 hồ
sơ.

Soạn thảo các
văn bản hướng dẫn thủ tục môi trường đối với các dự án đầu tư, các dự án điều
chỉnh quy mô đã được phê duyệt báo cáo ĐTM.

Góp ý dự thảo
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, luật Kinh doanh BĐS, Luật quy
hoạch; góp ý kết quả nghiên cứu, kinh phí đầu tư và lộ trình đầu xây dựng các
hồ điều tiết Quận 12.

Đề nghị Thanh
tra Sở xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Viện Khoa
học và Công nghệ Quân Sự

Tham gia họp
thẩm định dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các
dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

2.
Công tác kiểm tra, giám
sát ô nhiễm môi trường:

Tiếp nhận mới
06 đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 29 đề án bảo vệ môi trường
chi tiết. Đến ngày 01/4/2018, Chi cục ngưng tiếp nhận mới hồ sơ đề án
bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại công văn số
24/STNMT-VP-BGĐ ngày 29/3/2018 về ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị đề án
bảo vệ môi trường chi tiết và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn
giản.

Trình lãnh
đạo Sở ký ban hành 05 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
chi tiết và 01 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn
giản.

Phối hợp Thanh
tra Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận-huyện giải quyết các đơn
khiếu nại. Từ tháng 01/2018 – 02/2018, Chi cục nhận được 12 đơn phản
ánh khiếu nại, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện
giải quyết.

3.
Công tác triển khai có
hiệu quả Chương trình giảm ô nhiễm môi trường:

Trên cơ sở tổng
hợp báo cáo góp ý của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan, Chi cục
bảo vệ môi trường đã tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký báo cáo sơ kết chương trình giảm ô
nhiễm môi trường và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020 (văn bản
số 3391/STNMT-CCBVMT ngày 10/4/2018) và báo cáo chuyên đề đánh giá giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X
về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường (văn bản số 4298/STNMT-CCBVMT ngày
08/5/2018), gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục bảo vệ
môi trường đã thực hiện báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng (văn bản số 409/CCBVMT-KSON ngày 09/5/2018), gửi
Phòng Kế hoạch Tài chính Sở tổng hợp.

Trên tinh thần
cuộc họp về thống nhất chỉ tiêu Chương trình giảm ô nhiễm môi trường
ngày 05/4/2018 với Ban Giám đốc Sở, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu
Ban Giám đốc Sở văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp
thuận xây dựng 02 đề án đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu
của Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với
Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các
cơ sở y tế để thực hiện chỉ tiêu 100% nước thải y tế được xử lý
đạt quy chuẩn.

Dự thảo Kế
hoạch phát động phong trào thi đua và khen thưởng trong công tác giảm ô
nhiễm.

4.
Công tác triển khai
chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy
hoạch:

4.1 Công tác triển khai chương trình di
dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

Công tác xây
dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu di dời tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân
3 cơ bản thực hiện theo tiến độ Kế hoạch: hoàn thành 100% công tác xây dựng hạ
tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, cấp
điện, cấp nước, chiếu sáng); hoàn thành nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1,
công suất 6.000 m3/ngàyđêm; xây dựng nhà máy cấp hơi (với modul 1 có công suất
15 tấn hơi/giờ), đảm bảo đến 31/05/218 sẽ cấp hơi cho cơ sở di dời; xây dựng
nhà máy cấp nhiệt tập trung (modul 1 có công suất 10 triệu Kcal nhiệt/giờ), dự
kiến đến tháng 07/2018 hoàn thành.

Công tác kiểm
soát ô nhiễm tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, trong 21 cơ sở phải xử lý: 03/03
cơ sở tự di dời đã thực hiện xong; 02/02 cơ sở chuyển đổi ngành nghề khác cũng
đã thực hiện xong. Trong 16 cơ sở di dời vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3:
11/16 cơ sở đã ngưng hoạt động hoàn toàn; còn 05/16 cơ sở hoạt động tại vị trí
cũ (cơ sở Việt Phát, cơ sở Phạm Văn Long, cơ sở Phạm Văn Dương, Công ty TNHH
Thiên Phú Thịnh, DNTN Phú Lộc) đã thực hiện niêm phong (lần 2) nhà xưởng, trang
thiết bị sản xuất.

Hiện nay, để
giải quyết kiến nghị của các cơ sở di dời liên quan đến tiến độ cấp hơi, cấp
nhiệt tập trung phục vụ cho hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân
3, Tổ Công tác đã tổ chức cuộc họp vào ngày 10/4/2018 và ngày 18/4/2018 (trao
đổi trực tiếp với Cơ sở Phạm Văn Long). Kết quả:

· Cấp hơi tập
trung kể từ ngày 31/5/2018.

· Dự kiến cấp
nhiệt tập trung từ tháng 08/218.

· Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân TP xem xét
kiến nghị tự cấp nhiệt trong thời gian chờ nhà máy cấp nhiệt tập trung của Công
ty VRG, Tổ Công tác di dời yêu cầu Cơ sở Phạm Văn Long có văn bản cam kết sử
dụng cùng nhiên liệu đốt với Công ty VRG, đảm bảo chất lượng khí thải, tháo dỡ
lò nhiệt khi có nhà máy cấp nhiệt tập trung và chịu trách nhiệm trong trường
hợp không chấp hành các cam kết. Đồng thời Cơ sở phải hoàn các thủ tục về xây
dựng, phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng theo đúng quy định trước khi đi vào
hoạt động chính thức tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3. Ngoài ra, phải chấm
dứt toàn bộ hoạt động sản xuất tại quận 12.

· Đồng thời, cũng
đề nghị Công ty VRG: báo cáo cụ thể, cam kết thời gian cấp nhiệt; việc thỏa
thuận với Cơ sở Phạm Văn Long về giá cấp hơi, cấp nhiệt; phối hợp Hepza, Sở Xây
dựng thực hiện hậu kiểm, nghiệm thu về xây dựng, PCCC, đấu nối hạ tầng; giám
sát việc sử dụng nhiên liệu của Cơ sở Phạm Văn Long, chất lượng môi trường khí
thải,phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm.

Chi cục Bảo vệ
môi trường sẽ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố khi nhận
được thông tin phản hồi từ các đơn vị.

4.2 Công tác triển khai chương trình di dời cơ sở không
phù hợp quy hoạch:

Tiếp tục thực
hiện chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân thành phốvề việc giao Sở Tài nguyên
và Môi trường rà soát và lập danh mụccơ sở phải di dời do không phù hợp
quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở ý kiến và đề xuất
của Sở Xây dựng, các Uỷ ban nhân dân quận/huyện và các doanh nghiệp, Chi cục
Bảo vệ môi trường đã tổng hợp danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy
hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố (có 145 cơ sở) và tham mưu cho Sở
Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2016/STNMT-CCBVMT ngày 05/03/2018
gửiSở Xây dựng,Sở Tư pháp,Sở Công thương,Sở Tài
chính,Sở Quy hoạch – Kiến trúc,Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Uỷ ban
nhân dân
Quận1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Bình
Thạnh,Tân Phú,Gò Vấp,Thủ Đứcvà huyệnCủ Chi,Hóc
Mônthực hiện rà soát danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy
hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở ý
kiến của các Sở, Uỷ ban nhân dân quận/huyện, Chi cục Bảo vệ môi trường đang
tổng hợp và sẽ có báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

5.
Các hoạt động tuyên
truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn TP.
HCM:

Lập Dự thảo và tham mưu Ban hành Kế
hoạch tổ chức Ngày hội Sống xanh Tp.HCM năm 2018 (Kế hoạch đã được ban hành
theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố);

Tổ chức cuộc thi
sáng tác biểu trưng (logo), trình diễn âm nhạc và tiểu phẩm tuyên truyền cho
Ngày hội Sống xanh;

Tổ chức Ngày hội
Sống xanh TPHCM năm 2018 nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân
thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư Thành
phố, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng
sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình;

Tham mưu Kế
hoạch triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;

Thực hiện 21
chuyên mục phát thanh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu trên sóng AM Đài tiếng nói nhân dân TPHCM;

Thực hiện 500
băng rôn dọc tuyên truyền về chủ đề “Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước” Hưởng ứng
Ngày Nước thế giới tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố từ ngày
22/3 đến hết ngày 02/4/2018 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Thực hiện 1500
băng rôn dọc tuyên truyền về chủ đề “Tiết liệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí
hậu” Hưởng ứng Ngày Nước thế giới tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành
phố từ ngày 10/4 đến ngày 22/4/2018 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

6.
Chương trình Nông thôn
mới:

Góp ý đề án nâng
chất tiêu chí môi trường cho 56 xã, 05 huyện xây dựng nông thôn mới; đề án phát
triển toàn diện cho Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; Kế hoạch chỉ đạo, điều
hành chương trình nông thôn mới năm 2018 của thành phố.

Góp ý dự thảo
báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa
bàn thành phố (2016-2017) của ban chỉ đạo Thành ủy về chương trình xây dựng Nông
thôn mới.

Dự thảo kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn
mới năm 2018 và đang gửi các thành viên tổ công tác góp ý.

Tổng hợp báo cáo
Sơ kết 2 năm hực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2017.

7.
Tình hình thu phí bảo vệ
môi trường:

Tổng hợp chuẩn
bị các phương án hoạt động chuyên môn thu phí. Số doanh nghiệp hiện nay đang
thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là 3020 doanh
nghiệp, tổng số tiền thu phí từ tháng 01/2018 đến ngày 10/5/2018 là: 2.369.254.061 đồng.

Phối hợp với Phòng
Tài nguyên và Môi trường quận/huyện thực hiện việc thu hồi nợ phí của các doanh
nghiệp. Phát hành thông báo nhắc nợ lần 2 cho các doanh nghiệp chưa thực hiện
nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong năm 2017.

Chủ trì phối hợp
với các phòng ban của Sở và Phòng Tài nguyên – Môi trường 24 quận/ huyện tổ
chức thực hiện cuộc họp báo cáo giao ban khối môi trường 6 tháng đầu năm 2018.

Tham mưu Sở Tài
nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm
2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Góp ý Phương án
xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Tp.HCM theo công văn số
1096/STC-ĐTSC ngày 26/02/2018 của Sở Tài chính.

Tham mưu Sở Tài
nguyên và Môi trường ban hành văn bản 3619/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 4 năm 2018
về góp ý dự án thành lập Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và văn bản số
3111/STNMT-CCBVMT ngày 04 tháng 4 năm 2018 về rà soát các chỉ tiêu báo cáo công
tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của năm 2018 gửi các phòng
thuộc Sở, Sở ban ngành khác và UBND 24 quận – huyện.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tham mưu Sở Tài
nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai quyết định của Uỷ
ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai Nghị quyết số
02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về
điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng và
triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thu phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Triển khai thực
hiện báo cáo công tác tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT
của năm 2018.

Phối hợp với đơn
vị tư vấn hoàn thiện bản nâng cấp phầm mềm thu phí.

Phối hợp với các
quận huyện, các đoàn thể liên tịch tổ chức các lớp tập huấn cho tập huấn viên
cấp thành phố và lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại các cấp cơ sở.

Triển khai thực
hiện chương trình “Quản lý môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào
cộng đồng” tại huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh.

Phối hợp với Sở
Giáo dục Đào tạo triển khai hội thi “Xây dựng trường học xanh” dành cho các
trường học trên địa bàn toàn Thành phố.

Xây dựng các tài liệu, chuyên đề, cẩm nang
cung cấp cho quận huyện phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương.

Tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Phối hợp với Ủy
ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố xây dựng và triển khai 02 mô hình bảo
vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu với 2 tổ chức tôn giáo: Phật giáo
và Công giáo.

Chuẩn bị báo cáo
sơ kết 2 năm chương trình nông thôn mới.

Xây dựng kế
hoạch kiểm tra và xác nhận hoàn thành tiêu chí môi trường cho các xã, huyện xây
dựng nông thôn mới.

Xây dựng dự thảo
Quyết định Quy chế vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại các khu dân
cư, nhà khu chung cư trên địa bàn Thành phố.

Triển khai
Quyết định số 211/QĐ-STNMT-TTr ngày 12/02/2018 về phê duyệt Kế hoạch
kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng
sản năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở ý
kiến của các Sờ ngành, các Uỷ ban nhân dân quận/huyện, Chi cục Bảo vệ môi
trường chuyển danh mụccơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây
dựng đô thị trên địa bàn thành phố cho Phòng Quản lý đấtthực hiện việc rà
soát pháp lý đất và tham mưu đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban
nhân dân thành phố xem xét và phê duyệt danh mục các cơ sở di dời không phù hợp
quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện công
tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành ĐTM,
xác nhận Kế hoạch BVMT theo đúng quy định; công tác thẩm định, phê duyệt các
đề án bảo vệ môi trường.

Tập trung vào
công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đã được phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận
hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo
đúng quy định.

III. Nhận xét, đánh giá:

Thực hiện tốt
công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh qua điện thoại đường dây
nóng.

Thực hiện
triển khai, báo cáo nội dung Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường,
Chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp
quy hoạch đúng tiến độ được giao.

Theo Nghị định
155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại điều 35, khoản 1 quy định
tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ
phí và hóa đơn nhưng chưa có hướng dẫn thủ tục chuyển giao hồ sơ cho đơn vị
chức năng để xử phạt.

Không thể thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố vì các
cơ sở này đã ngưng hoạt động, di dời hoặc giải thể.

Nơi
nhận
:

Như trên;

Lưu, P.KHTH;

DT: Như (3b).

CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Nguyên Hiền


PHỤ LỤC 1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

STT

Các chỉ tiêu môi trường

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kế hoạch 2018

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

3

Tỷ
lệ xử lý nước thải công nghiệp

%

95%

90,5%

100%

4

Tỷ
lệ xử lý nước thải y tế

%

100%

100%

100%

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}