Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

ỦY BAN
NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

Số: 3769/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19
tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2016

Căn cứ Luật Bảo vệ
môi trường năm 2014;

Căn cứ Thông tư
62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về
Giải thưởng môi trường Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm
2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố về ban hành Quy định Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tổ chức
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường
và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là
ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong
hoạt động bảo vệ môi trường như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của
Luật Bảo vệ môi trường;

Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá
nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

II. CÁC QUY
ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG

1. Tên gọi giải thưởng

Tên gọi của giải thưởng
là “Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016”. Sau đây gọi tắt là
Giải thưởng.

2. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng,
gồm 06 nhóm:

a) Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

b) Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn,
tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường;

d) Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến
môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện
môi trường.

đ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

e) Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với
biến đổi khí hậu.

3. Đối tượng
và cơ cấu Giải thưởng

a) Đối tượng: Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể,
cá nhân và cộng đồng
có
thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.
Trong đó:


Cá nhân: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có năng lực
hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo
quy định của pháp luật đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tập
thể gồm cơ quan hành chính nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong
nước và các tổ chức của nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể được chia làm 02 nhóm đối
tượng.

+ Đối tượng 1:
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

+ Đối tượng 2:
các tổ chức còn lại (sở ngành, đoàn thể, tổ chức, khu dân cư, viện, trường học…)

– Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh
sống trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

b) Số lượng, cơ cấu
giải thưởng:

Số lượng Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 không vượt quá 50 giải cho
03 loại giải thưởng cá nhân,
tập thể và cộng đồng thuộc các lĩnh vực xét tặng.

Cơ cấu giải thưởng cụ thể
cho 03 loại và các nhóm lĩnh vực xét tặng do Hội đồng xét tặng
giải thưởng đề nghị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết
định.

4. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

a)Việc xét tặng Giải
thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng, đảm
bảo chính xác, công khai, dân chủ, khách quan.

b) Giải thưởng ghi nhận
và tôn vinh những cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự
nghiệp bảo vệ môi trường.

c) Giải thưởng Môi
trường Thành phố Hồ Chí Minh được xét tặng và công bố 02 năm một lần và
Giải thưởng có giá trị trong thời gian 04 năm. Giải thưởng năm 2016 không
xét tặng cho tập thể, cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng Môi trường Thành
phố Hồ Chí Minh năm 2014. Tập thể, cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng năm
2014 sẽ có quyền đăng ký tham gia xét chọn lại Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018.

d) Trong kì xét tặng Giải
thưởng năm 2016, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được trao tặng 1 Giải thưởng (tập thể
hoặc cá nhân).

5. Quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân và
cộng đồng đạt giải

a) Tập thể, cá nhân
và cộng đồng đạt giải được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của Giải
thưởng. Kinh phí khen thưởng tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, cá nhân
áp dụng theo quy định hiện hành (Bằng khen và kinh phí khen thưởng cho
cộng đồng áp dụng như đối với tập thể);

b) Giải thưởng có giá trị
trong thời gian 04 năm, sau thời gian 04 năm các tập thể, cá nhân và cộng
đồng này có quyền đăng ký tham gia xét chọn lại;

c) Tập thể, cá nhân và
cộng đồng đạt giải được phép thông báo, tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác;

d) Được khai thác và
sử dụng logo, biểu trưng của Giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của
tập thể, cá nhân và cộng đồng trong thời gian giá trị pháp lý của giải
thưởng, được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp
luật.

đ) Các tập thể, cá nhân và
cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
được giới thiệu tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ
tài nguyên và Môi trường (nếu không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành
tính từ thời gian đã được xét tặng).

e) Nghiêm cấm hành vi
mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng, trừ việc đưa vào
phòng truyền thống của đơn vị mà tập thể, cá nhân được trao giải là
thành viên.

6. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

a) Đối với tập thể:

– Đã hoạt động, sản
xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không vi
phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp
luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 03 năm, tính đến thời
điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

– Tự nguyện đăng ký hoặc
được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề
nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

– Có thành tích xuất
sắc trong bảo vệ môi trường, giải quyết thành công ít nhất một vấn
đề môi trường đặc thù hoặc thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ
môi trường hoặc xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một
trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

b) Đối với cá nhân:

– Không vi phạm các quy
định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của
Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký
xét tặng Giải thưởng;

– Tự nguyện đăng ký hoặc
được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề
nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

– Có thành tích xuất
sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc thực hiện được các mô hình
hiệu quả tiêu biểu thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

7. Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải
thưởng

Tiêu
chí và thang điểm đánh giá đối với các tập thể và cá nhân tham gia giải thưởng
được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm kế hoạch này.

a) Đối
với tập thể:

– Đóng
góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 45 điểm;

– Tính
hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;

– Quy
mô và phạm vi ảnh hưởng: tối đa 15 điểm;

– Tính
liên tục và thời gian tác động: tối đa 10 điểm;

b) Đối
với cá nhân và cộng đồng:

– Đóng
góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 45 điểm;

– Tính
hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;

– Tính
điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa 15 điểm;

– Tính
sáng tạo: tối đa 10 điểm;

Tiêu
chí và thang điểm đánh giá đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng tham
gia giải thưởng được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm kế hoạch này.

8. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ
đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

a) 01 Bản đăng ký tham dự
giải thưởng của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu đính kèm).

b) 02 ảnh (cỡ 4×6 cm)
của cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

c) 05 bộ báo cáo thành
tích của tập thể, cá nhân, cộng đồng.

Nội dung của báo cáo
thành tích gồm có:

– Phần nội dung chính
(theo mẫu đính kèm) bao gồm: Các thông tin về tập thể, cá nhân; lĩnh vực
đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường; những thành tích và
những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường.

– Phần phụ lục kèm theo: Các
tài liệu, ảnh, đĩa hình…chứng minh thành tích xuất sắc của cá nhân,
tập thể và kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét
tặng giải thưởng (nếu có).

Đối với tập thể là doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ thì phụ lục hồ s
ơ đính kèm thêm:

+ Bản sao quyết định
phê duyê
̣t
báo cáo đánh giá tác đô
̣ng môi trường, giấy xác nhận hoàn thành
công trình bảo vệ môi trường
.

+ Hoặc bản sao quyết định
phê duyê
̣t đề án bảo vệ
môi tr
ường
hoặc giấy xác nhận đăng ký đề án ba
̉o vệ
môi tr
ường.

+ Hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam
kết bảo vệ môi trường hoặc thông báo đăng ký bản cam kết bảo vệ môi
trường.

+ Các văn bản khác chứng minh việc
tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường.

Tập
thể, cá nhân, cộng đồng phải chịu trách nhiệm về những thông tin và
kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

9. Thời
gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời
gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng ký tham gia xét tặng Giải
thưởng: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 15/9/2016 (tính theo
dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

b) Địa
điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến
Nghé, Quận 1. Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

10. Quy trình xét và Quyết định
tặng Giải thưởng

Cơ quan
thường trực giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở
Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tập thể, cá nhân, cộng đồng bổ sung,
hoàn chỉnh trong thời gian 15 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

Sở
Tài nguyên và Môi trường thành lập và tổ chức Hội đồng xét tặng Giải
thưởng. Xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua 02 vòng:

a)Vòng
1: Chấm điểm hồ sơ.

Hội
đồng chia thành các tiểu ban theo nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng,
Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các tiểu ban và phân hồ sơ
cho các tiểu ban. Các thành viên trong tiểu ban tiếp nhận hồ sơ, tiến
hành đánh giá và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí và thang điểm
đã quy định. Thư ký Hội đồng tổng hợp, lập danh sách hồ sơ có số điểm
trung bình đạt từ 50 điểm trở lên để trình Hội đồng xét tiếp vòng 2.

Mức
chênh lệch số điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng cho cùng một
hồ sơ không được quá 20 điểm. Trường hợp hồ sơ có mức chênh lệch số
điểm giữa các thành viên Hội đồng trên 20 điểm, Hội đồng thảo luận
và thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu
quyết.

b)Vòng
2: Thẩm định hồ sơ.

Cơ quan
thường trực giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà
soát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các cá nhân
và tập thể có hồ sơ được chọn xét tiếp ở vòng 2. Hội đồng xét tặng
tiến hành thẩm định thực tế các hồ sơ đảm bảo tuân thủ pháp luật về
bảo vệ môi trường. Các thành viên Hội đồng tham gia khảo sát thực
địa, thẩm định và đánh giá thực tế hồ sơ. Thư ký Hội đồng tổng
hợp các ý kiến đánh giá, báo cáo Hội đồng xét tặng ở vòng 3.

c)Vòng
3: Xếp thứ hạng hồ sơ và lập danh sách đề nghị xét tặng Giải
thưởng.

Các hồ
sơ sau khi được thẩm định thực tế được đưa ra Hội đồng thẩm định sau cùng. Các
thành viên Hội đồng một lần nữa sẽ đánh giá, thảo luận và nhận xét từng hồ sơ theo
tiêu chí, thang điểm quy định và kết quả thẩm định thực tế. Hội đồng
thống nhất cơ cấu và xếp thứ hạng các hồ sơ dựa trên tình hình tế,
lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm
2016 cho các cá nhân và tập thể được chọn.

Trên cơ
sở danh sách do Hội đồng xét tặng đề xuất, Cơ quan thường trực giải thưởng
là Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng lập
hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

11. Thu hồi Giải thưởng

a)
Căn cứ vào mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân và cộng đồng
có thể thu hồi Giải thưởng đã trao tặng trong các trường hợp sau:

– Khi phát hiện tập thể, cá nhân và cộng đồng không
trung thực trong việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thì
hủy bỏ quyết định tặng Giải thưởng bị thu hồi toàn bộ hiện vật,
tiền thưởng và không được hưởng các quyền lợi sau khi được tặng Giải
thưởng, nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường theo quy định.

– Các tập thể, cá nhân và cộng đồng kể
từ thời điểm được trao Giải thưởng vi phạm các quy định của pháp
luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng.

b) Cơ quan chủ trì và Hội
đồng xét chọn giải thưởng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem
xét thu hồi Giải thưởng; căn cứ vào kết quả họp Hội đồng, lập danh
sách các cá nhân, tổ chức đề nghị thu hồi Giải thưởng trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

c) Việc thu hồi Giải
thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Việc tổ
chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 bao gồm các nội dung
sau:

1. Tổ
chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng:

a) Đưa
tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài
truyền hình, các trang mạng…;

b) Thực
hiện băng rôn, phướn tuyên truyền, treo tại các khu vực trung tâm và các tuyến
đường chính của thành phố. Thực hiện poster giới thiệu Giải thưởng, dán
ở các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, trường đại học…

c) Thực
hiện phim phóng sự về quá trình tổ chức giải thưởng và các tập thể, cá
nhân điển hình.

2. Hướng dẫn
các tập thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia giải thưởng và tổ chức tiếp nhận
các hồ sơ đăng ký tham gia.

3.
Tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng ký tham gia: kiểm tra nội dung các
hồ sơ tham dự giải thưởng và sàng lọc các hồ sơ đạt yêu cầu; Tổ chức khảo
sát thực địa và thẩm định các hồ sơ cần thiết, kiểm chứng thông tin nếu cần;
Báo cáo tổng hợp kết quả chọn lọc, đánh giá, thẩm định các hồ sơ; Tổ chức
hội đồng tư vấn xét chọn giải thưởng.

4.
Tổ chức lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.
Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải
thưởng: trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng, cần tập trung vào thời gian
phát động giải thưởng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2016.

2. Hướng
dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia
giải thưởng: tháng 7 đến tháng 9 năm 2016.

3.
Tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng ký tham gia: tháng 9 đến tháng 11
năm 2016.

4.
Tổ chức lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải: tháng 12
năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Giải thưởng

Ban Chỉ đạo Giải thưởng
Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 gồm có thành phần như sau:

1-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố, Trưởng ban;

2-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Phó Trưởng ban thường trực;

3-Trưởng ban Ban Thi đua – Khen
thưởng thành phố, Phó Trưởng ban;

4-Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban;

5-Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải
Phóng, Thành viên;

6-Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ, Thành viên;

7-Giám đốc Sở Công Thương, Thành
viên;

8-Giám đốc Đài Truyền hình
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

9-Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông, Thành viên;

10-Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo, Thành viên;

11-Trưởng ban Ban Quản
lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Thành viên;

12-Trưởng ban Ban Quản lý Khu
Công nghệ cao, Thành viên;

13-Giám đốc Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

2. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Giải thưởng

Tổ Giúp việc Ban Chỉ
đạo (Ban Tổ chức) Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 gồm
có thành phần như sau:

1-Đại diện Sở Tài nguyên và Môi
trường, Trưởng ban;

2-Đại diện Ban Thi đua – Khen
thưởng Thành phố, Phó Trưởng ban;

3-Đại diện Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban;

4-Đại diện Báo Sài Gòn Giải
Phóng, Thành viên;

5-Đại diện Sở Khoa học và Công
nghệ, Thành viên;

6-Đại diện Sở Công Thương, Thành
viên;

7-Đại diện Đài Truyền hình
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

8-Đại diện Sở Thông tin và
Truyền thông, Thành viên;

9-Đại diện Sở Giáo dục và
Đào tạo, Thành viên;

10-Đại diện Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

11-Đại diện Ủy ban nhân dân 24
quận, huyện, Thành viên;

12-Đại diện Ban Quản lý các Khu
Chế xuất và Công nghiệp, Thành viên;

13-Đại diện Ban Quản lý Khu
công nghệ cao, Thành viên;

14-Đại diện Thanh tra Sở – Sở
Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

15-Đại diện Chi cục Bảo vệ môi
trường, Thành viên.

3. Phân công thực hiện:

a) Giao
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức giải thưởng. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm:

– Chủ
trì tổ chức các cuộc họp
Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Giải
thưởng và Hội đồng xét tặng Giải
thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

– Chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các tập
thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng và tổ chức tiếp nhận các hồ
sơ đăng ký tham gia; tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng ký tham gia và
tổ chức lễ trao giải thưởng.

– Phối
hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện các hoạt động phát động, thông tin,
tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng.

b)Giao Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định khen thưởng cho các
tập thể và cá nhân, cộng đồng dựa trên kết quả thẩm định và chấm điểm
của Hội đồng xét tặng giải thưởng.

c)Giao Báo Sài Gòn Giải Phóng chủ trì phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động phát động, thông tin,
tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng và phối hợp thực hiện hướng dẫn các tập
thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng, vận động nguồn xã hội hóa thực
hiện việc quảng bá giải thưởng, treo băng rôn, phướn ở các khu vực trung tâm và
các tuyến đường chính của thành phố.

d)Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh: làm đầu mối cùng với các đơn vị đoàn thể phát động giải thưởng rộng rãi
trong quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và đề cử những cá nhân, tập thể
xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tham gia giải thưởng.

đ)Đề
nghị Đài Truyền hình thành phố thực hiện phát sóng đưa tin phát động giải
thưởng, kịp thời có phóng sự hoặc đưa tin trong suốt quá trình diễn ra giải
thưởng, truyền hình trực tiếp hoặc ghi hình phát sóng toàn bộ lễ trao giải
thưởng nhằm khuyến khích và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng đối với công tác bảo
vệ môi trường.

e)Giao Sở
Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công
nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Chủ
động phát động giải thưởng trong phạm vi quản lý, rà soát và đề cử những tập
thể, cá nhân tham gia giải thưởng, phối hợp thẩm định các hồ sơ có liên quan.

g)Giao
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi
quản lý của Sở đưa tin trước giải thưởng, tại lễ trao giải và sau giải thưởng.

h)Giao
Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Phát động giải
thưởng tại các trường, viện, đề cử những tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia
giải thưởng.

VI. KINH
PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi
trường của thành phố và nguồn xã hội hóa (nếu có). Kinh phí được dùng
để chi cho các hoạt động sau: tuyên truyền phổ biến giải thưởng, xét chọn,
tổ chức lễ trao giải thưởng…

2.
Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời xây dựng
kế hoạch tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động nguồn kinh
phí thực hiện được cấp duyệt theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

3. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí xã
hội hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trên
đây là kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016,
đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ để công
tác xét tặng Giải trưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đạt kết quả
tốt.

Nơi nhận:

Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND/TP;

– TTUB: các PCT;

– Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

– Các Sở
ngành Thành phố;

– UBND các quận, huyện;

– Đại học Quốc gia TP.HCM;

– Báo SGGP; Đài TH TP;

– Các thành viên BCĐ;

– VPUB: các PVP;

– Các Phòng Chuyên viên;

Lưu:
VT, (ĐTMT-LHT) An.

* Nhấn vào Download để tải mẫu đăng ký

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã
ký)

Lê Văn Khoa