» Tổ chức thực hiện việc thẩm định đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

» Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt.

» Thẩm định kỹ thuật về môi trường