Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Tháng 11 năm 2017

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn.

Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017 như sau:

1.Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Trần Nguyên Hiền trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày thứ Hai 06/11/2017.

2.Phó Chi cục trưởng Ngô Nguyễn Ngọc Thanh trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày thứ Hai 20/11/2017.

Thời gian:

-Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30;

-Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Địa điểm: Tại nơi tiếp công dân Chi cục Bảo vệ môi trường.

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

-Trường hợp Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng bận họp đột xuất vào ngày trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp công dân của Chi cục để được hướng dẫn.

3.Giao Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham mưu Lãnh đạo Chi cục tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Chi cục theo quy định.

Các phòng chuyên môn cử công chức tham gia tiếp công dân theo định kỳ của của Lãnh đạo Chi cục khi có nội dung liên quan.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Phòng tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân theo quy định.

CHI CỤC TRƯỞNG

đã ký

Trần Nguyên Hiền