Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục Bảo
vệ môi trường

Tháng 10 năm 2017

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25
tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11
năm 2015;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11
năm 2015;

Căn cứ Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công
dân và các văn bản hướng dẫn.

Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo lịch tiếp công dân
tháng 10 năm 2017 như sau:

1. Chi cục
trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Trần Nguyên Hiền trực tiếp thực hiện việc tiếp
công dân vào ngày thứ Hai 9/10/2017.

2. Phó Chi cục
trưởng Hà Văn Dũng trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày thứ Hai 16/10/2017.

Thời gian:


Sáng từ 8 giờ đến
11 giờ 30;


Chiều từ 13 giờ
30 đến 17 giờ

Địa điểm: Tại nơi tiếp công dân Chi cục Bảo vệ môi
trường.

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.


Trường hợp Chi
cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng bận họp đột xuất vào ngày trực tiếp thực
hiện việc tiếp công dân, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp
công dân của Chi cục để được hướng dẫn.

3. Giao Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách
nhiệm cử cán bộ, công chức tham mưu Lãnh đạo Chi cục tiếp công dân, xử lý đơn
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh
đạo Chi cục theo quy định.

Các phòng
chuyên môn cử công chức tham gia tiếp công dân theo định kỳ của của Lãnh đạo
Chi cục khi có nội dung liên quan.

Phòng Kế
hoạch Tổng hợp đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Phòng tiếp công dân và công
khai lịch tiếp công dân theo quy định.

CHI CỤC TRƯỞNG

đã ký

Trần Nguyên Hiền