Kế hoạch giải thưởng môi trường 2018

Theo đó, Giải thưởng sẽ được xét tặng trên 6 nhóm lĩnh vực: (1) quản lý nhà nước về BVMT; (2) giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT; (3) nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào BVMT;
(4) phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc
phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi
trường; (5) bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn
đa dạng sinh học và an toàn sinh học; (6) thực hiện chiến lược tăng
trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỗi tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sẽ được tặng Bằng khen của UBND TP và kinh phí khen thưởng tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, cá nhân theo quy định.

Thời
gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 30/8
(tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua bưu điện).

Địa
điểm tiếp nhận tại Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi
trường (số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1; điện thoại:
028.38279669 – 13; Fax: 028.38224551).