Dự thảo Ban hành Quy trình ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

ỦY
BAN NHÂN DÂN

THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
DỰ THẢO

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình
ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố

ỦY
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số
30/2017/NĐ-CP ng
ày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số
19/2015/NĐ-CP ng
ày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ng
ày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ng
ày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
tại Tờ trình số ………../TTr-STNMT-CCBVMT
ngày .… tháng …. năm 2020,

QUYẾT
ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy
trình ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều
3
.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
– TTUB: CT, các PCT;


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;
– VPUB: các PVP;
– Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
– Lưu: VT.().

ỦY
BAN NHÂN DÂN

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,serif;}