Số người online: 2
Số người truy cập: 2563477
 
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHICỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


QUYTR̀NH

Xácnhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường

Mă hiệu : QT03/BVMT

Ngày hiệu lực : 10/8/2018

Lần ban hành : 01

                                        
 

Trách nhiệm

 
 

Soạn thảo

 
 

Kiểm tra

 
 

Phê duyệt

 
 

Chức vụ

 
 

Chuyên viên

 
 

Phó Trưởng  pḥng

 
 

Chi cục trưởng

 
 

 

Chữ kư

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Họ và tên

 
 

Trần Lê Ngọc Quyên

 
 

Nguyễn Thị Thủy

 
 

Trần Nguyên Hiền

 

TRANG THEO DƠI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

                                                                                                              
 

S

 

TT

 
 

Tóm lược nội dung

 

cần sửa đổi

 
 

Cơ sở pháp lư hoặc  căn cứ

 

về việc sửa đổi

 
 

Lần sửa đổi

 
 

1. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. 

 
 

 
 

 
 

 

MỤC LỤC

1.MỤC ĐÍCH

2.PHẠM VI

3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

5.NỘI DUNG QUY TR̀NH

6.BIỂU MẪU

7.HỒ SƠ CẦN LƯU

1.MỤC ĐÍCH

Quy định thànhphần hồ sơ, lệ phí (nếu có), tŕnh tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơhành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợpvới quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2.PHẠM VI

Áp dụng đối vớicác tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp vớithẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-Tiêuchuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

-Cácvăn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của Quy tŕnh này.

-Quyếtđịnh 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệvề việc công bố mô h́nh khung hệ thống quản lư chất lượng.

4.ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾTTẮT

-TTHC : Thủ tục hành chính

-GCN : Giấy chứng nhận

-QT : Quy tŕnh

-TT : Thủ tục

-ISO : Hệ thống quản lư chất lượng – TCVN ISO 9001:2015

-PḥngTĐĐTM : PḥngThẩm định, Đánh giá tác động môi trường

-KHBVMT : Kếhoạch bảo vệ môi trường

-CN& TC : Cá nhân và tổ chức

-CQ : Cơ quan

-CQHCNN : Cơquan hành chính nhà nước

-TDQT : Phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc

-VP : Văn pḥng

-BPTN&HTKQ : Bộ phận tiếp nhận và hoàntrả kết quả (Bộ phận 1 cửa)

-MHK : Mô h́nh khung


5.NỘI DUNG

a.Thành phần, sốlượng hồ sơ:

- Bản kế hoạch bảovệ môi trường của dự án (theo mẫu): 03 bản chính.

- Bản báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 01 bảnchính

- Các giấy tờ pháplư có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao y chứng thực đính kèm với bản kếhoạch bảo vệ môi trường.

-Hồsơ năng lực tư vấn (nếu có): 1 bản chính.

b. Thời hạn giải quyết: Trongthời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngàynhận được hồ sơ hợp lệ

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án thuộc đối tượng phải đăng kư kế hoạch bảo vệ môitrường theo quy định tại Phụ lục 5.1,Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Bảo vệ môi trường

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường.

e.Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường hoặcThông báo chưa xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường (nêu rơlư do)

f.Lệ phí:Không

g.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang b́a và yêu cầu về nội dung (Phụ lục 5.4 và5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

- Dán đầu tư mới, đầu tư mởrộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy địnhtại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ và thuộc Phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môitrường

- Phương án đầu tư sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy địnhtại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lụcII Nghị định Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ.

- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh/thành phố trở lên, việc đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong hại tỉnh/thànhphố theo đề nghị của chủ dự án,chủ cơ sở.

- Trường hợp dự án thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện dựán trong thời hạn24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, Chủ dự án phải lập và đăngkư lại kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án theoquy định.

i.Căn cứ pháp lư của thủ tục hànhchính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH3 của Quốc hội;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về việcquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môitrường, đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

j. Quy tŕnh các bước xử lư công việc:

                                                                                                                                            
   

TT

   
   

Tŕnh   tự các bước công việc*

   
   

Trách   nhiệm

   
   

Thời   gian (10 ngày)

   
 

1. 

 
 

Tiếp nhận hồ sơ:

 

-  Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu về đủ số lượng và  thành phần: nhận hồ sơ, xuất biên nhận, ghi nội dung sổ giao nhận hồ sơ, lập  phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc, chuyển hồ sơ đến lănh đạo Chi cục.

 

-  Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu  cầu: hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ túc hồ sơ.

 
 

BPTN&HTKQ

 
 

0,5 

 

 
 

2. 

 
 

Lănh đạo Chi cục phân công, chuyển hồ sơ  cho lănh đạo Pḥng TĐĐTM

 
 

Lănh đạo Chi cục

 
 

 

0,5

 

 

 
 

3. 

 
 

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM phân công, chuyển hồ sơ cho  chuyên viên thụ lư hồ sơ

 
 

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

 
 

0,5

 
 

4. 

 
 

Chuyên viên pḥng thụ lư hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ  của hồ sơ:

 
 

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

 
 

 

2

 
 

Hồ sơ đạt yêu  cầu:  đọc hồ sơ, dự thảo Giấy xác nhận KHBVMT, lập phiếu tŕnh hồ sơ, tŕnh lănh đạo  pḥng rà soát nội dung.

 
 

Hồ sơ chưa đạt yêu cầu: sắp xếp lịch  làm việc với chủ đầu tư hoặc kiểm tra thực tế (nếu có), ghi biên bản làm việc  hoặc biên bản kiểm tra địa điểm (nếu có); dự thảo văn bản thông báo về việc  chưa xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường, tŕnh lănh đạo pḥng rà  soát nội dung.

 
 

5. 

 
 

Lănh đạo pḥng TĐĐTM rà soát nội dung:

 

- Nếu đạt  yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy dự thảo Giấy xác nhận KHBVMT hoặc  văn bản thông báo về việc chưa xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường,  tŕnh lănh đạo Chi cục xem xét (chuyển sang bước 6).

 

- Nếu không  đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển  lại bước 4).

 
 

Lănh đạo pḥng TĐĐTM

 
 

1

 
 

6. 

 
 

Lănh đạo Chi cục xem xét:

 

- Nếu đạt  yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy Giấy xác nhận KHBVMT hoặc văn bản  thông báo về việc chưa xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường và tŕnh  lănh đạo Sở xem xét (chuyển sang bước 7).

 

- Nếu không  đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển  lại bước 4).

 
 

Lănh đạo Chi cục

 
 

2

 
 

7. 

 
 

Chuyên viên thụ lư hồ sơ nhận lại hồ sơ từ lănh đạo  Chi cục và chuyển hồ sơ đến Văn thư Văn pḥng Sở

 
 

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

 
 

0,5

 

 
 

8. 

 
 

Văn thư văn pḥng Sở rà soát thể thức văn bản:

 

- Nếu đạt  yêu cầu: tŕnh lănh đạo Sở xem xét (chuyển sang bước 9).

 

- Nếu không  đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển  lại bước 4).

 
 

Văn thư văn pḥng Sở

 
 

9. 

 
 

Lănh đạo Sở xem xét hồ sơ:

 

- Nếu đạt  yêu cầu: phê duyệt phiếu tŕnh hồ sơ, kư Giấy xác nhận KHBVMT hoặc văn bản  thông báo về việc chưa xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường (chuyển  sang bước 10).

 

- Nếu không  đạt yêu cầu: chuyển văn thư VP Sở, chuyên viên thụ lư hồ sơ chỉnh sửa  (chuyển lại bước 4).

 
 

Lănh đạo Sở

 
 

2,5

 
 

10.

 
 

Cho số, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, chuyển hồ sơ  cho Văn thư chi cục.

 
 

Văn thư VP Sở

 
 

0,5

 

 
 

11.

 
 

Văn thư chi cục chuyển hồ sơ cho BPTN&HTKQ trả  kết quả và chuyên viên thụ lư hồ sơ của Pḥng TĐĐTM để lưu hồ sơ (chuyển sang  bước 12).

 
 

Văn thư Chi cục

 
 

12.

 
 

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 
 

BPTN&HTKQ

 

*Ghi chú:

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảmtùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian khôngquá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếnggiờ hành chính.

2. Một số thủ tục hành chính giảiquyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lư bởi 1 người, 1 nhóm ngườitrong cùng 1 pḥng hay đơn vị th́ không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dơiquá tŕnh tương ứng.

3. Một số thủ tục hành chính quy địnhchỉ nhận nhưng không trả kết quả th́ không cần thiết sử dụng phiếu theo dơi quátŕnh xử lư công việc;

4. Các bước công việc này có thể đượckiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6.BIỂU MẪU

-MẫuGiấy biên nhận hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ giao nhận hồ sơ;

-MẫuPhiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc;

-MẫuPhiếu tŕnh hồ sơ;

-MẫuBiên bản làm việc về việc chỉnh sửa nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường;

-MẫuBiên bản kiểm tra địa điểm (nếu có);

-MẫuBản nhận xét của các thành viên tham gia thụ lư hồ sơ hoặc các thành viên trongđoàn kiểm tra (nếu có);

-MẫuGiấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

-MẫuBảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

7.HỒ SƠ LƯU

                                                                                                            
   

TT

   
   

Tên hồ sơ

   
   

Nơi lưu

   
   

Thời gian lưu

   
 

1. 

 
 

Biên  nhận hồ sơ (bản chính)

 
 

BPTN&HT

 
 

Lâu dài

 
 

2. 

 
 

Phiếu  theo dơi quá tŕnh xử lư công việc (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

3. 

 
 

Phiếu  tŕnh hồ sơ (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

4. 

 
 

Biên  bản làm việc về việc chỉnh sửa nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường (bản  chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

5. 

 
 

Biên  bản kiểm tra địa điểm (nếu có) (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

6. 

 
 

Bản  nhận xét của các thành viên tham gia thụ lư hồ sơ hoặc các thành viên trong  đoàn kiểm tra (nếu có) (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

7. 

 
 

Bộ  hồ sơ theo Mục 5.a (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

8. 

 
 

Văn bản thông  báo chưa xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có) (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 
 

9. 

 
 

Giấy xác nhận  đăng kư KHBVMT (bản chính)

 
 

Pḥng TĐĐTM

 
 

Lâu dài

 

8.BIỂU MẪU ĐÍNHKÈM

                                                                                    
 

Mẫu biên nhận hồ sơ

 
 

Mẫu phiếu tŕnh hồ sơ

 
 

 
 

 
 

Mẫu Phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc

 
 

Mẫu văn bản thông báo chưa xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 
 

 
 

 

 
 

Mẫu Biên bản làm việc về việc chỉnh sửa nội dung kế hoạch bảo vệ môi  trường

 
 

Mẫu Biên bản kiểm tra địa điểm

 
 

 

 
 

 
 

Mẫu  Bản nhận xét của các thành viên tham gia thụ lư hồ sơ hoặc các thành viên

 

trong  đoàn kiểm tra

 
 

Mẫu Giấy  xác nhận kế hoạch

 

bảo vệ  môi trường

 
 

 
 

 
 

Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường

 
 

Mẫu trang b́a của kế hoạch bảo vệ môi trường

 
 

 
 

 
 

Báo cáo thống  kê hàng tháng

 
 

Phiếu thăm ḍ ư kiến

 
 

 
 

 
 

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục pḥng ngừa

 
 

 
 

 
 

 
Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.