Số người online: 7
Số người truy cập: 2573815
 
Giải thưởng môi trường
Giải Thưởng môi trường năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 5965/QĐ-UBND

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen về thành tích đạt Giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ tŕnh số 12123/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 và của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố tại Tờ tŕnh số 716/TTr-TĐKT ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 11 cá nhân (theo danh sách đính kèm), đă có thành tích đạt Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Điều 2. Chánh Văn pḥng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các tập thể và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- TTUB: CT, PCT/TT, PCT/VX;

- Ban TĐKT TP (3 bản);

- VP UB: PVP/VX;

- Pḥng VX;

- Lưu: VT, (VX/Ng.T).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đă kư)

Nguyễn Thị Thu

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN

(Ban hành kèm theo Quyết số 5965/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. TẬP THỂ: 18

1. Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3

2. Chi đoàn quân sự Quận 1

3. Trường mầm non Tuổi Thơ

4. Trường mầm non Bé Ngoan

5. Trường Trung học cơ sở Nguyễn B́nh Khiêm Nhà Bè

6. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1

7. Khách sạn Caravelle Saigon

8. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

9. Công ty TNHH Intel Products VN

10. Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepSiCo VN

11. Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long

12. Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam - PADCO

13. Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân

14. Công ty Cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO

15. Công ty TNHH MTV Sài G̣n Co.op Bà Triệu

16. Công ty TNHH MTV Sài G̣n Co.op Nam Sài G̣n

17. Công ty TNHH MTV Sài G̣n Co.op G̣ Vấp

18. Cộng đồng khu phố 10, phường 11, quận G̣ Vấp

II. CÁ NHÂN: 11

1. Ông Tống Văn Thơm - Chủ tịch Nghiệp đoàn vệ sinh tư nhân Quận 5

2. Bà Vơ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3

3. Ông Đỗ Minh Trí - Trưởng ban điều hành khu phố 7 phường 12 Quận 10

4. Bà Nguyễn Thị Thu Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Măng non II Quận 10

5. Bà Phan Thị Bích Liên – Hiệu trưởng trường Mầm non Măng non I Quận 10

6. Ông Lương Quốc Vĩ – Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản Quận 2

7. Ông Quách Kiện Sanh – Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Lộc B

8. Bà Đặng Thị Hồng Thủy, Giáo viên Trường Phổ thông trung học Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo;

9. Ông Châu Thành Chơn – Phó Trưởng pḥng Kỹ thuật Khách sạn Hoàn Cầu

10. Ông Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên

11. Ông Đinh Minh Hiệp – Chuyên viên Ban Quản lư Khu nông nghiệp công nghệ cao

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.