Số người online: 1
Số người truy cập: 2579800
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Chương tŕnh Kiểm soát ô nhiễm

1.1. Các Chương tŕnh, Dự án

- Cập nhật số liệu của các cơ sở đă xây dựng HTXL nước thải, khí thài theo yêu cầu tại Công văn số số 2463/STNMT-CCBVMT ngày 04/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Báo cáo nội dung của Chương tŕnh Giảm ô nhiễm gửi pḥng Chất thải rắn tổng hợp phục vụ Chương tŕnh giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp Thành phố của Ban Dân vận Thành ủy.

- Xây dựng Đề cương báo cáo chi tiết Chương tŕnh Giảm ô nhiễm giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, gửi pḥng Kế hoạch Tài chính tổng hợp phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 11.

- Hoàn thành báo cáo Chương tŕnh Giảm ô nhiễm quư II/2019, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trong công tác Nông thôn mới: báo cáo UBND TP về sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2018); phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020 cũng như khảo sát xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải hộ gia đình, cơ sở sản xuất/chăn nuôi khu vực nông thôn.

- Về Ứng phó sự cố tràn dầu: báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; tổ chức kiểm tra các cơ sở đăng ký Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

1.2. Các công tác chuyên môn

- Thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện các trạm quan trắc nước thải tự động liên tục của 18 Khu công nghiệp và các đơn vị ngoài khu công nghiệp, phối hợp với Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2018 Thông báo kết quả kiểm tra gửi các đơn vị, chuyển hồ sơ xử phạt qua Thanh tra Sở.

- Chủ trì thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp trong khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân và đề xuất, giám sát KCN thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại KCN.

- Tổ chức các cuộc họp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, Đại học quốc gia TP.HCM để rà soát, tổng hợp danh sách nguồn thải ra Suối Nhum, Suối Cái, rạch Bình Thọ và xây dựng giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Suối Nhum, Suối Cái, rạch Bình Thọ, kênh Ba Bò.

- Phối hợp với chuyên gia trong lĩnh vực BVMT khảo sát kênh Ba Bò để tham mưu hướng khắc phục ô nhiễm đang phát sinh

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm tra hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trong và ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.

- Tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Đoàn đại biểu quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.

- Tổ chức hội thảo về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu “Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố”.

- Kiểm tra các cơ sở đăng ký Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

- Tổng hợp và dự thảo báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết ô nhiễm Suối Cái – Suối Nhum và rạch B́nh Thọ.

- Tổng hợp báo cáo phục vụ Đoàn giám sát “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm” theo công văn số 1239/UBKHCNMT14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất triển khai công tác kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố theo danh mục đă được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ngày 16/5/2019, Chi cục bảo vệ môi trường đă triển khai đến pḥng Kiểm soát ô nhiễm để thực hiện.

- Nghiên cứu biện pháp xử lý và báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý các vi phạm về tiếng ồn, dự thảo văn bản gửi Thanh tra Sở.

- Góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật “Hướng dẫn sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20-B40” gửi Bộ Xây dựng.

- Đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW gửi Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và Biển đảo.

- Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải rạch Cầu Dừa.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về sự cố tràn dầu tại rạch Bà Hận thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh để thông tin và đề nghị xử lư đối với các đơn vị thuộc địa bàn quản lư của tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An gây ô nhiễm kênh Thầy Cai, kênh Ranh Long An, kênh Liên vùng (các văn bản số 4534/STNMT-CCBVMT ngày 12/6/2019 và Văn bản số 4533/STNMT-CCBVMT ngày 12/6/2019).

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp về hiện trạng xử lư nước thải kênh Ba Ḅ ngày 26/6/2019, PGĐ Nguyễn Thị Thanh Mỹ chủ tŕ có sự tham dự của các sở ngành có liên quan.

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp về Kết quả thực hiện Kế hoạch liên tỉnh giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 21/6/2019.

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố và Công văn số 89/PCTT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đỗ trên địa bàn Thành phố (CV số 672/CCBVMT-KSON ngày 01/7/2019 gửi UBND 24 quận/huyện).

- Công tác phối hợp: Phối hợp Thanh tra Sở; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài G̣n Khu vực 3 về việc thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm kê – đánh giá hàng hoá tồn đọng; Trung tâm quan trắc đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc, cung cấp thông tin cho Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phục vụ hoạt động nghiên cứu “Vấn đề quản lư chất lượng không khí vào Luật sửa đổi Luật BVMT”; pḥng Tài nguyên nước tham gia Đoàn khảo sát thực tế, ghi nhận t́nh h́nh ô nhiễm trên Kênh T1 (thuộc địa phận tỉnh Long An) kết nối vào kênh ranh Long An theo nội dung phản ánh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi. Thành phần Đoàn gồm Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (chủ tŕ) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; pḥng Chất thải rắn tham gia Đoàn giám sát công tác xử lư chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường của Công ty CP VietStar và Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Thành phần Đoàn gồm các pḥng ban trực thuộc Sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, của huyện Củ Chi, của xă Thái Mỹ và xă Phước Hiệp, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

2. Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường

- Đến thời điểm hiện nay, Chương trình đã hoàn thành 05/16 chỉ tiêu; 9/16 đang triển khai thực hiện và có sự nâng cao kết quả; 02/16 chỉ tiêu kết quả chưa có sự thay đổi, dự báo khó hoàn thành, bao gồm: 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường (Sở Xây dựng đang triển khai giải pháp gắn với kết quả thực hiện Chương tŕnh đột phá về giảm ngập nước) và Giảm thiểu 90% tải lượng chất ô nhiễm vượt chuẩn thải vào nguồn nước mặt (kết quả thực hiện chỉ tiêu này liên quan đến kết quả thực hiện nước thải y tế, công nghiệp và nước thải đô thị cũng như ô nhiễm nước mặt liên tỉnh).

3. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường

3.1. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 139 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 132 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă phê duyệt: 80 hồ sơ.

3.2. Công tác xác nhận hoàn thành dự án đă được phê duyệt ĐTM

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 12 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 10 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă xác nhận: 03 hồ sơ.

3.3. Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 56 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 53 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ xác nhận KHBVMT: 25 hồ sơ.

3.4 Công tác khác

- Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục môi trường đối với các dự án đầu tư, các dự án điều chỉnh quy mô đă được phê duyệt báo cáo ĐTM;

- Về rà soát địa điểm quy hoạch Nhà máy giết mổ gia súc tại xă Tân Thạnh Tây.

- Ư kiến môi trường đối với việc thay đổi tăng diện tích sàn sử dụng của dự án "Nhà máy sản xuất các loại động cơ điện công suất 13 triệu chiếc/năm”; dự án nạo vét rạch Bến Chùa; khai thác thử nghiệm Bến phao BP1, BP-4 và BP-10 trên sông G̣ Gia; dự án “Đầu tư xây dựng công tŕnh Trường Đại học Văn Lang; dự án “ lắp đặt trạm trộn bê tông tạm thời phục vụ dự án Kè chắn bảo vệ bờ sông Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị”; dự án Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Sky Diamond; dự án Khu dân cư Tân Phú Cường; dự án Bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ TTH Sài G̣n; chương tŕnh giám sát môi trường các trạm biến áp và đường dây trong giai đoạn vận hành; thủ tục môi trường đối với việc thay đổi, bổ sung danh mục các chủng loại hàng hóa dự án Kho lạnh chứa dược phẩm và hóa chất, công suất 1.700 tấn; thay đổi nội dung báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng Tổ gợp cao ốc Xi Grand Court; bổ sung hồ sơ pháp lư của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở giặt là làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; ư kiến chấp thuận vị trí băi đỗ bùn của dự án Nạo vét khu nước bến cảng Tân Cảng Phú Hữu; điều chỉnh phương án xây dựng hệ thống xử lư nước thải của dự án Khu tái định cư Tham Lương; góp ư kết quả nghiên cứu, kinh phí đầu tư và lộ tŕnh đầu xây dựng các hồ điều tiết Quận 12.

- Tham gia họp hội đồng thẩm định ĐTM do Hepza; ban quản lư khu công nghệ cao tổ chức;

- Tham gia trả lời câu hỏi trên website của Sở tài nguyên và Môi trường

4. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01/2019 đến ngày 31/8/2019 là: 25.830.136.816 đồng.

- Phối hợp với pḥng Kế hoạch tổng hợp chỉnh sửa và tổ chức đấu thầu các phương án hoạt động chuyên môn của pḥng năm 2019 (phương án tập huấn và phương án kiểm tra thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp).

- Tham mưu lănh đạo Sở quy tŕnh phối hợp với Cục Thuế và Tổng Công ty cấp nước Sài G̣n thực hiện việc ngưng thu hoàn trả phí trên hóa đơn tiền nước cho các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Tham mưu lănh đạo Chi cục phát hành văn bản yêu cầu 24 Pḥng Tài nguyên và Môi trường quận huyện cập nhật rà soát danh sách các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 5.937 doanh nghiệp có lưu lượng xả thải dưới 5 m3/ngày theo danh sách của Pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận/huyện cung cấp và 901 doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp có lưu lượng xả thải trên 5 m3/ngày, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu lănh đạo Sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với pḥng Kế hoạch tổng hợp tổ chức đấu thầu thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu lănh đạo Sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành Văn bản số 6796/STNMT-CCBVMT ngày 12 tháng 8 năm 2019 đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp huyện theo quy định của Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cập nhật số liệu năm 2019 để thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Thành phố.

- Tham mưu lănh đạo Sở đề nghị chỉnh sửa hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cở sở bảo tồn đa dạnh sinh học của Thảo cầm viên Sài G̣n theo mẫu quy định.

5. Công tác thông tin truyền thông môi trường

5.1 Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên

- Tiếp tục triển khai Chương tŕnh phối hợp giai đoạn 2016-2020, xây dựng và kư kết kế hoạch phối hợp năm 2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố và các tổ chức thành viên nhằm đẩy mạnh công tác vận động cán bộ hội viên/đoàn viên, nhân dân, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường.

- Chuẩn bị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương các mô h́nh BVMT, ứng phó BĐKH trong cộng đồng tôn giáo giữa Sở TNMT và UBMTTQVN TP; chuẩn bị biểu mẫu báo cáo và các thủ tục về kinh phí.

- Dự thảo Kế hoạch phối hợp đánh giá, khen thưởng các mô h́nh về chuyển hóa điểm ô nhiễm do rác thải tại khu vực công cộng trên địa bàn Thành phố, phối hợp với UBMTTQVN TP.

- Chuẩn bị tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên ṇng cốt UB MTTQ và các đoàn thể thành viên.

5.2 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kư kết Kế hoạch 2911/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 18/4/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học năm 2019

5.3 Hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường

- Triển khai Kế hoạch xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (Phổ biến chương tŕnh tập huấn cho Tập huấn viên năm 2019, nhận đăng kư, thống kê và tổ chức lớp tập huấn);

- Tổng hợp các yêu cầu và nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019 của các pḥng, ban trực thuộc Sở, tham mưu văn bản về tổng hợp các nội dung tuyên truyền năm 2019 gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, các tổ chức đoàn thể, địa phương..

- Xây dựng tài liệu hỗ trợ tuyên truyền chuyển đến các địa phương và đơn vị triển khai các nội dung tuyên truyền Chỉ thị 19, Phong trào chống rác thải nhựa (bài phát thanh, tờ bướm, khẩu hiệu và nội dung tuyên truyền, phim tuyên truyền…).

- Tổ chức Hội thi biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền Sống xanh cấp thành phố năm 2019.

- Chuẩn bị các hoạt động phối hợp triển khai Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn Thành phố.

5.4 Chủ tŕ, phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường

- Tổ chức Ngày hội Sống xanh và Tháng hành động v́ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (chuẩn bị các phương án, thủ tục về kinh phí; Truyền thông về sống xanh và quảng bá trước và trong Ngày hội; chuẩn bị các công tác phối hợp với các Sở ngành đoàn thể có liên quan trong việc huy động lực lượng tham dự Ngày hội và các hoạt động khác; Chuẩn bị các clip phim tuyên truyền về bảo vệ môi trường và các hoạt động tương tác với khán giả; Chuẩn bị nội dung và mẫu thiết kế triển lăm ”Chất thải nhựa – Tác hại và hành động của chúng ta” hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; Kịch bản chi tiết chương tŕnh khai mạc, bố trí các hoạt động trong Ngày hội; Mời các đơn vị tham gia và hỗ trợ cho các hoạt động tại Ngày Hội; Tuyển và tập huấn t́nh nguyện viên tham gia Ngày hội, Thiết kế thư mời và mời các đại biểu tham gia Ngày hội,..., Tổ chức Ngày hội Sống xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và Báo cáo tổng kết Ngày hội).

5.5 Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xă hội và nơi công cộng: đă thực hiện 2.500 phướn tuyên truyền trên các tuyến đường về bảo vệ nguồn nước, giữ ǵn vệ sinh môi trường nơi công cộng, tiết kiệm điện, ứng phó biến đổi khí hậu…

5.6 Tuyên dương, khen thưởng nhằm khuyến khích bảo vệ môi trường

- Phổ biến về Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 trên địa bàn Thành phố; Hiệp y khen thưởng cho các đơn vị hoạt động trên địa bàn Thành phố theo yêu cầu…

- Dự thảo quy định Giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch tổ chức Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

5.7 Chương tŕnh nông thôn mới

- Sở Tài nguyên và Môi trường đă có công văn hướng dẫn các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 theo Công văn số 11940/STNMT-CCBVMT ngày 13 tháng 12 năm 2018.

- Báo cáo tổng kết 10 năm công tác bảo vệ môi trường trong Chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020; báo cáo kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung c̣n tồn tại, hạn chế theo Báo cáo số 256-BC/UBKTTU.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm tại các xă Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn; xă Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phú Ḥa Đông, Phạm Văn Cội, Phước Thạnh, Tân Thông Hội huyện Củ Chi; xă An Phú Tây, Tân Kiên, Đa Phước, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân huyện B́nh Chánh; xă Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An huyện Cần Giờ.

- Rà soát, kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí môi trường tại 56 xă và 5 huyện.

- Thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 17 của các xă B́nh Lợi, Qui Đức, An Phú Tây huyện B́nh Chánh; xă B́nh Khánh, Long Ḥa huyện Cần Giờ; xă Thái Mỹ, Phước Hiệp, An Phú, An Nhơn Tây, Ḥa Phú, Trung Lập Hạ của huyện Củ Chi.

5.8 Các công tác phối hợp khác:

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa xă hội.

- Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa cơ sở tại 19 quận trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển chuẩn bị Kế hoạch khảo sát đánh các chỉ tiêu về truyền thông BVMT và ứng phó với BĐKH theo KH 6423/KH-UBND.

- Phối hợp rà soát các hồ sơ tham gia Giải thường Môi trường Việt Nam.

- Chuẩn bị các thủ tục và công tác tổ chức các lớp tập huấn dành cho Báo cáo viên và Tuyên truyền viên ṇng cốt các đoàn thể.

- Lập phương án và dự toán kinh phí các Chương tŕnh truyền thông môi trường năm 2020.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- Trong công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: nhiều dự án sau khi họp hội đồng thẩm định có thay đổi về mặt quy hoạch và các văn bản pháp lư có liên quan nên gây khó khăn trong công tác quản lư, tồn đọng hồ sơ.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUƯ II NĂM 2019

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường

- Tập trung vào công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành ĐTM, xác nhận Kế hoạch BVMT theo đúng quy định.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 24/QĐ-STNMT-TTr ngày 07/01/2019 về phệ duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Phối hợp với pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận – huyện chuyển thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp lần 3 và quư 3 đến các cơ sở và đôn đốc nhắc nhở các cơ sở thực hiện việc nộp phí theo đúng quy định.

- Trong 3 tháng cuối năm 2019 tập trung triển khai phương án kiểm tra thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp Thành phố năm 2019.

3. Công tác thông tin truyền thông môi trường

- Triển khai các lớp tập huấn cho báo cáo viên, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tuyên truyền viên ṇng cốt về BVMT của các đoàn thể;

- Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu hỗ trợ truyền thông về BVMT: Chi cục BVMT tổng hợp các mẫu tài liệu truyền thông cung cấp cho quận huyện theo dạng file thiết kế để quận huyện chủ động in ấn theo nhu cầu. Trong năm 2019 sẽ phát hành: Tờ bướm Bảo vệ kênh rạch (2000 tờ/Quận, huyện); Poster tuyên truyền giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa dùng 1 lần và túi ni-lông khó phân hủy (cung cấp cho bản tin 322 phường, xă, và khoảng 2000 khu phố/ấp); Poster về các hành vi Sống xanh (04 tờ/bộ x 2000 khu phố/ ấp trên toàn địa bàn TP).

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các chương tŕnh BVMT của Thành phố cho giáo viên (5 đợt x 200 người/đợt) và tổ chức Hội thi sáng tác phim ngắn tuyên truyền về BVMT trong trường học.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

- Tổng hợp Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm theo Quyết định 5039.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành kiểm tra thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 17 cho các xă, huyện.

- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn cho các hội viên, hợp tác xă, câu lạc bộ để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến đất đai và môi trường. và tổ chức 05 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới với nội dung “Tác động của biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và giải pháp ứng phó hiệu quả”.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.