Số người online: 0
Số người truy cập: 2579808
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 6 tháng năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

1. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận mới 44 hồ sơ, 59 tổ chức họp thẩm định hồ sơ; đă tŕnh lănh đạo xem xét, ra quyết định phê duyệt 47 hồ sơ.

- Xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận mới 04 hồ sơ, đă kiểm tra thực tế 03 hồ sơ ; kiểm tra và xác nhận hoàn thành 02 hồ sơ.

- Kế hoạch Bảo vệ môi trường: tiếp nhận mới 26 hồ sơ; đă kiểm tra thực tế 16 hồ sơ; Xác nhận 7 hồ sơ.

- Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục môi trường đối với các dự án đầu tư, các dự án điều chỉnh quy mô đă được phê duyệt báo cáo ĐTM.

- Góp ư dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, luật Kinh doanh BĐS, Luật quy hoạch; góp ý kết quả nghiên cứu, kinh phí đầu tư và lộ tŕnh đầu xây dựng các hồ điều tiết Quận 12.

- Đề nghị Thanh tra Sở xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Viện Khoa học và Công nghệ Quân Sự

- Tham gia họp thẩm định dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ.

2. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Tiếp nhận mới 06 đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 29 đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Đến ngày 01/4/2018, Chi cục ngưng tiếp nhận mới hồ sơ đề án bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại công văn số 24/STNMT-VP-BGĐ ngày 29/3/2018 về ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Trình lãnh đạo Sở ký ban hành 05 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 01 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Phối hợp Thanh tra Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận-huyện giải quyết các đơn khiếu nại. Từ tháng 01/2018 – 02/2018, Chi cục nhận được 12 đơn phản ánh khiếu nại, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện giải quyết.

3. Công tác triển khai có hiệu quả Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường:

- Trên cơ sở tổng hợp báo cáo góp ý của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan, Chi cục bảo vệ môi trường đã tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký báo cáo sơ kết chương trình giảm ô nhiễm môi trường và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020 (văn bản số 3391/STNMT-CCBVMT ngày 10/4/2018) và báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường (văn bản số 4298/STNMT-CCBVMT ngày 08/5/2018), gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi cục bảo vệ môi trường đã thực hiện báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (văn bản số 409/CCBVMT-KSON ngày 09/5/2018), gửi Phòng Kế hoạch Tài chính Sở tổng hợp.

- Trên tinh thần cuộc họp về thống nhất chỉ tiêu Chương trình giảm ô nhiễm môi trường ngày 05/4/2018 với Ban Giám đốc Sở, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận xây dựng 02 đề án đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở y tế để thực hiện chỉ tiêu 100% nước thải y tế được xử lý đạt quy chuẩn.

- Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua và khen thưởng trong công tác giảm ô nhiễm.

4. Công tác triển khai chương tŕnh di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch:

4.1 Công tác triển khai chương tŕnh di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

- Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu di dời tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 cơ bản thực hiện theo tiến độ Kế hoạch: hoàn thành 100% công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng); hoàn thành nhà máy xử lư nước thải giai đoạn 1, công suất 6.000 m3/ngàyđêm; xây dựng nhà máy cấp hơi (với modul 1 có công suất 15 tấn hơi/giờ), đảm bảo đến 31/05/218 sẽ cấp hơi cho cơ sở di dời; xây dựng nhà máy cấp nhiệt tập trung (modul 1 có công suất 10 triệu Kcal nhiệt/giờ), dự kiến đến tháng 07/2018 hoàn thành.

- Công tác kiểm soát ô nhiễm tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, trong 21 cơ sở phải xử lư: 03/03 cơ sở tự di dời đă thực hiện xong; 02/02 cơ sở chuyển đổi ngành nghề khác cũng đă thực hiện xong. Trong 16 cơ sở di dời vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3: 11/16 cơ sở đă ngưng hoạt động hoàn toàn; c̣n 05/16 cơ sở hoạt động tại vị trí cũ (cơ sở Việt Phát, cơ sở Phạm Văn Long, cơ sở Phạm Văn Dương, Công ty TNHH Thiên Phú Thịnh, DNTN Phú Lộc) đă thực hiện niêm phong (lần 2) nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất.

- Hiện nay, để giải quyết kiến nghị của các cơ sở di dời liên quan đến tiến độ cấp hơi, cấp nhiệt tập trung phục vụ cho hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Tổ Công tác đă tổ chức cuộc họp vào ngày 10/4/2018 và ngày 18/4/2018 (trao đổi trực tiếp với Cơ sở Phạm Văn Long). Kết quả:

· Cấp hơi tập trung kể từ ngày 31/5/2018.

· Dự kiến cấp nhiệt tập trung từ tháng 08/218.

· Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân TP xem xét kiến nghị tự cấp nhiệt trong thời gian chờ nhà máy cấp nhiệt tập trung của Công ty VRG, Tổ Công tác di dời yêu cầu Cơ sở Phạm Văn Long có văn bản cam kết sử dụng cùng nhiên liệu đốt với Công ty VRG, đảm bảo chất lượng khí thải, tháo dỡ ḷ nhiệt khi có nhà máy cấp nhiệt tập trung và chịu trách nhiệm trong trường hợp không chấp hành các cam kết. Đồng thời Cơ sở phải hoàn các thủ tục về xây dựng, pḥng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng theo đúng quy định trước khi đi vào hoạt động chính thức tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3. Ngoài ra, phải chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất tại quận 12.

· Đồng thời, cũng đề nghị Công ty VRG: báo cáo cụ thể, cam kết thời gian cấp nhiệt; việc thỏa thuận với Cơ sở Phạm Văn Long về giá cấp hơi, cấp nhiệt; phối hợp Hepza, Sở Xây dựng thực hiện hậu kiểm, nghiệm thu về xây dựng, PCCC, đấu nối hạ tầng; giám sát việc sử dụng nhiên liệu của Cơ sở Phạm Văn Long, chất lượng môi trường khí thải,phối hợp xử lư khi phát hiện vi phạm.

- Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố khi nhận được thông tin phản hồi từ các đơn vị.

4.2 Công tác triển khai chương tŕnh di dời cơ sở không phù hợp quy hoạch:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân thành phốvề việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và lập danh mụccơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở ư kiến và đề xuất của Sở Xây dựng, các Uỷ ban nhân dân quận/huyện và các doanh nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường đă tổng hợp danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố (có 145 cơ sở) và tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2016/STNMT-CCBVMT ngày 05/03/2018 gửiSở Xây dựng,Sở Tư pháp,Sở Công thương,Sở Tài chính,Sở Quy hoạch – Kiến trúc,Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Uỷ ban nhân dân Quận1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,B́nh Thạnh,Tân Phú,G̣ Vấp,Thủ Đứcvà huyệnCủ Chi,Hóc Mônthực hiện rà soát danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

- Trên cơ sở ư kiến của các Sở, Uỷ ban nhân dân quận/huyện, Chi cục Bảo vệ môi trường đang tổng hợp và sẽ có báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ư thức của người dân trên địa bàn TP. HCM:

- Lập Dự thảo và tham mưu Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Sống xanh Tp.HCM năm 2018 (Kế hoạch đă được ban hành theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố);

- Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), tŕnh diễn âm nhạc và tiểu phẩm tuyên truyền cho Ngày hội Sống xanh;

- Tổ chức Ngày hội Sống xanh TPHCM năm 2018 nhằm thúc đẩy h́nh thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư Thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t́nh;

- Tham mưu Kế hoạch triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;

- Thực hiện 21 chuyên mục phát thanh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên sóng AM Đài tiếng nói nhân dân TPHCM;

- Thực hiện 500 băng rôn dọc tuyên truyền về chủ đề “Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước” Hưởng ứng Ngày Nước thế giới tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố từ ngày 22/3 đến hết ngày 02/4/2018 từ nguồn kinh phí xă hội hóa.

- Thực hiện 1500 băng rôn dọc tuyên truyền về chủ đề “Tiết liệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu” Hưởng ứng Ngày Nước thế giới tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố từ ngày 10/4 đến ngày 22/4/2018 từ nguồn kinh phí xă hội hóa.

6. Chương tŕnh Nông thôn mới:

- Góp ư đề án nâng chất tiêu chí môi trường cho 56 xă, 05 huyện xây dựng nông thôn mới; đề án phát triển toàn diện cho Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành chương tŕnh nông thôn mới năm 2018 của thành phố.

- Góp ư dự thảo báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện chương tŕnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố (2016-2017) của ban chỉ đạo Thành ủy về chương tŕnh xây dựng Nông thôn mới.

- Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và đang gửi các thành viên tổ công tác góp ư.

- Tổng hợp báo cáo Sơ kết 2 năm hực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2017.

7. T́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

- Tổng hợp chuẩn bị các phương án hoạt động chuyên môn thu phí. Số doanh nghiệp hiện nay đang thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là 3020 doanh nghiệp, tổng số tiền thu phí từ tháng 01/2018 đến ngày 10/5/2018 là: 2.369.254.061 đồng.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện thực hiện việc thu hồi nợ phí của các doanh nghiệp. Phát hành thông báo nhắc nợ lần 2 cho các doanh nghiệp chưa thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong năm 2017.

- Chủ tŕ phối hợp với các pḥng ban của Sở và Pḥng Tài nguyên - Môi trường 24 quận/ huyện tổ chức thực hiện cuộc họp báo cáo giao ban khối môi trường 6 tháng đầu năm 2018.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tŕnh Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Góp ư Phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lư nước thải tại Tp.HCM theo công văn số 1096/STC-ĐTSC ngày 26/02/2018 của Sở Tài chính.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản 3619/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 4 năm 2018 về góp ư dự án thành lập Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và văn bản số 3111/STNMT-CCBVMT ngày 04 tháng 4 năm 2018 về rà soát các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của năm 2018 gửi các pḥng thuộc Sở, Sở ban ngành khác và UBND 24 quận – huyện.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai quyết định của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Triển khai thực hiện báo cáo công tác tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của năm 2018.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện bản nâng cấp phầm mềm thu phí.

- Phối hợp với các quận huyện, các đoàn thể liên tịch tổ chức các lớp tập huấn cho tập huấn viên cấp thành phố và lực lượng tuyên truyền viên ṇng cốt tại các cấp cơ sở.

- Triển khai thực hiện chương tŕnh “Quản lư môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” tại huyện Cần Giờ và huyện B́nh Chánh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo triển khai hội thi “Xây dựng trường học xanh” dành cho các trường học trên địa bàn toàn Thành phố.

- Xây dựng các tài liệu, chuyên đề, cẩm nang cung cấp cho quận huyện phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố xây dựng và triển khai 02 mô h́nh bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu với 2 tổ chức tôn giáo: Phật giáo và Công giáo.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết 2 năm chương tŕnh nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và xác nhận hoàn thành tiêu chí môi trường cho các xă, huyện xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng dự thảo Quyết định Quy chế vận hành, bảo tŕ hệ thống xử lư nước thải tại các khu dân cư, nhà khu chung cư trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai Quyết định số 211/QĐ-STNMT-TTr ngày 12/02/2018 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trên cơ sở ư kiến của các Sờ ngành, các Uỷ ban nhân dân quận/huyện, Chi cục Bảo vệ môi trường chuyển danh mụccơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố cho Pḥng Quản lư đấtthực hiện việc rà soát pháp lư đất và tham mưu đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và phê duyệt danh mục các cơ sở di dời không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành ĐTM, xác nhận Kế hoạch BVMT theo đúng quy định; công tác thẩm định, phê duyệt các đề án bảo vệ môi trường.

- Tập trung vào công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt theo đúng quy định.

III. Nhận xét, đánh giá:

- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh qua điện thoại đường dây nóng.

- Thực hiện triển khai, báo cáo nội dung Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường, Chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch đúng tiến độ được giao.

- Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại điều 35, khoản 1 quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn nhưng chưa có hướng dẫn thủ tục chuyển giao hồ sơ cho đơn vị chức năng để xử phạt.

- Không thể thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố v́ các cơ sở này đă ngưng hoạt động, di dời hoặc giải thể.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu, P.KHTH;

DT: Như (3b).

CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Nguyên Hiền


PHỤ LỤC 1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

STT

Các chỉ tiêu môi trường

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kế hoạch 2018

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

3

Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp

%

95%

90,5%

100%

4

Tỷ lệ xử lý nước thải y tế

%

100%

100%

100%

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.