Số người online: 0
Số người truy cập: 2579798
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2017 VỀ “CHƯƠNG TR̀NH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG”

I. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 07 Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố.

Đối với Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy Sở lănh đạo thực hiện các chương tŕnh đột phá của thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Lãnh đạo Sở đã quán triệt Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và ban hành Quyết định số 288/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 03 tháng 2 năm 2017 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đến nay, hầu hết Sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận/huyện, đặc biệt là các đơn vị Sở ngành chịu trách nhiệm chủ tŕ triển khai các mục tiêu, giải pháp, chương tŕnh, đề án dự án ưu tiên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp, chương trình/đề án của Chương trình đề ra; cũng như đă đề xuất lănh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm chính, làm đầu mối liên lạc, theo dơi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Tổ Công tác thực hiện Chương tŕnh của Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. Tiến độ triển khai các chỉ tiêu.

II.1 Giảm ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải.

1. 100% nước thải bệnh viện:

Hiện chỉ tiêu này đạt so với mục tiêu đề ra. Trong thời gian tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Y tế tiếp tục giám sát việc thu gom xử lư nước thải của các bệnh viện, pḥng khám trên; đồng thời kiểm tra, rà soát để xác định, phân loại những cơ sở có phát sinh nước thải và không phát sinh nước thải các cơ sở có quy mô nhỏ đối với 219 phòng khám Bác sĩ gia đình; 5.663 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đă được cấp phép hoạt động.

2. 100% nước thải các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Hiện chỉ tiêu này chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân 24 quận/huyện để tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

3. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lư nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lư nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm tra, giám sát.

Hiện chỉ tiêu này chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp; cụm công nghiệp để tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

4. 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

Chỉ tiêu này gắn với Chương trình đột phá về giảm ngập nước ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2016-2020.

Hiện chỉ tiêu này chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chưa đạt: Do đến nay các hệ thống XLNT đô thị tập trung vẫn chưa hoàn thành.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành Chương tŕnh chống ngập nước, th́ trong giai đoạn 2016-2018 thành phố sẽ triển khai 03 nhà máy xử lư nước thải B́nh Hưng giai đoạn 2 nâng công suất từ 141.000 m3/ngày lên 469.000 m3/ngày, nhà máy xử lư nước thải Tham Lương Bến Cát công suất 131.000 m3/ngày, nhà máy xử lư nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè công suất 480.000 m3/ngày; giai đoạn 2019-2020 sẽ xây dựng 04 nhà máy là nhà máy xử lư nước thải Tây Sài G̣n công suất 150.000 m3/ngày, nhà máy xử lư nước thải Tân Hóa Ḷ Gốm công suất 300.000 m3/ngày, nhà máy xử lư nước thải B́nh Tân (Bình Hưng Hòa) công suất 180.000 m3/ngày, nhà máy xử lư nước thải Bắc Sài G̣n 1 công suất từ 170.000 m3/ngày).

Hiện Trung tâm Điều hành chương tŕnh chống ngập nước đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố; triển khai thi công Dự án Tàu Hủ-Bến Nghé-kênh Đôi-kênh Tẻ; tổ chức đấu thầu thi công nhà máy Tham Lương - Bến Cát.

5. Giảm 70% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải.

Chỉ tiêu này gắn với Chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020

Giảm 70% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải là giảm 70% tải lượng ô nhiễm không khí tăng thêm của các hoạt động giao thông vận tải nếu không có giải pháp giảm thiểu phù hợp như chuyển đổi nhiên liệu, giảm lượng xe cá nhân lưu thông, phát triển phương tiện giao thông công cộng…

Chỉ tiêu này hiện nay chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Khó khăn hiện nay là chưa đánh giá định lượng được chỉ tiêu này do việc đánh giá tỷ lệ % tải lượng ô nhiễm giảm được đ̣i hỏi phải triển khai đề án đánh giá lượng xe lưu thông các loại trên đường, đo đạc mức độ phát thải của từng loại xe, xây dựng tải lượng phát thải th́ mới có thể so sánh. Do đó dự kiến sẽ triển khai đánh giá kết quả 02 lần trong suốt quá tŕnh 2016 -2020 là vào quư 3/2017 và quư 4/2020. Trong thời gian này, sẽ sử dụng kết quả tại 12 điểm quan trắc không khí giao thông để đánh giá sơ bộ kết quả đạt được. Kết quả quan trắc cho thấy có sự tăng giảm không đồng nhất giữa các vị trí.

6. 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lư đạt quy chuẩn môi trường.

Nguồn phát thải đạt chuẩn cho phép hoặc có hệ thống xử lư khí thải có công nghệ phù hợp, đảm bảo khí thải sau xử lư đạt chuẩn.

Hiện nay thành phố, ngoài khu chế xuất-công nghiệp có 431 nguồn thải, trong đó có hệ thống xử lư khí thải là 213 nguồn thải. Trong khu chế xuất-công nghiệp có 300 nguồn thải, 100% nguồn thải trong khu chế xuất-công nghiệp đă có hệ thống xử lư khí thải. Như vậy hiện có khoảng 70% nguồn khí thải công nghiệp được xử lư và chỉ tiêu này chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân 24 quận/huyện để tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

II.2 Giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế

1. 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lư, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; áp dụng công nghệ xử lư chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt:

a) 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lư, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường”

b) “100% tổng lượng chất thải nguy hại được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lư, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường”

c) “100% tổng lượng chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lư, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường”

d) “Áp dụng công nghệ xử lư chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt”

2. 100% số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh: Sở TNMT

3. Giảm 65% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; Thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni-lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

II.3 Cải tạo, phục hồi các khu vực đă bị ô nhiễm; cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

1. Giảm thiểu 90% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt.

2. 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch:

3. 100% xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường:

II.4 Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu.

1. Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%

2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới lên trên 1,74% tổng công suất tiêu thụ trên toàn thành phố.

3. Nâng cao trách nhiệm cộng đồng và năng lực cho cán bộ quản lư: đảm bảo trên 80% cộng đồng dân cư tại các xă - phường thuộc vùng dễ bị tổn thương, thường xuyên bị thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 100% công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, pḥng chống lụt băo và giảm nhẹ thiên tai.

4. 100% hộ gia đ́nh hiểu biết, có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu.

III. Kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

III.1 Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

a) Sở Tài nguyên và Môi trường đă triển khai các giải pháp sau:

- Triển khai Chương tŕnh liên tịch bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững với các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xă hội.

· Tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương tŕnh liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên (chương tŕnh Liên tịch) vào ngày 14/12/2016. Chuẩn bị nội dung và kư kết kế hoạch Liên tịch giai đoạn 2017-2020 vào tháng 4/2017.

· Đã dự thảo kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động liên tịch phối hợp với từng tổ chức đoàn thể và tổ chức tôn giáo, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 4/2017.

· Chuẩn bị các nội dung tập huấn cho hội viên các đoàn thể và cộng đồng dân cư.

- Triển khai Chương trình tổ chức các sự kiện BVMT thường niên cấp thành phố, Giải thưởng môi trường thành phố.

· Tổ chức khảo sát sơ bộ và lập phương án triển khai các chương tŕnh sự kiện môi trường thường niên: Ngày Môi trường thế giới vào ngày 5/6/2017, Ngày hội bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo vào ngày 11/6/2017, Mô h́nh quản lư môi trường dựa vào cộng đồng tại xă đảo Thạnh An – huyện Cần Giờ, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn vào ngày 17/9/2017, hội thi Nhà Nông chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới.

· Triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Tổ chức lễ trao Giải vào ngày 28/12/2016, trao cho 04 cá nhân và 38 tập thể đă có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường.

· Tiếp nhận, sàng lọc và đề cử các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

- Triển khai Chương trình xây dựng chuyên mục về tuyên truyền về bảo vệ môi trường phát sóng trên đài truyền h́nh, đài phát thanh

· Các chương tŕnh trên sóng đài truyền h́nh: thưc hiện Trailer 30 giây Hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn tại hộ gia đ́nh; xây dựng và phát sóng 03 phóng sự về phân loại chất thải rắn tại nguồn (Phóng sự về việc triển khai PLCTRTN tại học đường, Phóng sự giới thiệu chung về đặc thù của một số Quận thực hiện Chương tŕnh và các bước triển khai Chương tŕnh thí điểm PLCTRTN, phóng sự giới thiệu về Chương tŕnh PLCTRTN ở TP.HCM với những điểm mới trong năm 2016).

· Các chương tŕnh trên Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM: thực hiện chương tŕnh Sài G̣n buổi sáng (FM 99,9MHz) 4 lần/tuần; Chương tŕnh phát thanh Môi trường và cuộc sống trên sóng AM: 1 lần/tuần.

· Chuyên trang chuyên mục trên báo: Chuyên trang về phân loại chất thải rắn tại nguồn, Chuyên trang thích ứng với BĐKH, Bản tin của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, Trang Chuyên đề Báo Pháp luật 45 lần/năm, Trang “Tài nguyên – Môi trường và Cuộc sống” Báo Tài nguyên và Môi trường 1 lần/tuần, Trang “Môi trường” Báo Sài g̣n Giải phóng 1 lần/tuần, trang chuyên đề Báo Thanh Niên 3 lần/ tháng.

- Triển khai Chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo

· Tổ chức 03 đợt tập huấn triển khai Nghị định số 155/2016 /NĐ-CP về quy định xử lư vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho 600 cán bộ công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố (vào ngày 21 và 22/02/2017). Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn triển khai quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Triển khai Chương tŕnh tuyên truyền Giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn thành phố

· Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về giảm sử dụng túi nilông cho cán bộ, hội viên các đoàn thể liên tịch và người dân.

- Triển khai Chương tŕnh Ngày hội tái chế chất thải

· Ban hành Kế hoạch số 757/KH-STNMT- QBVMT ngày 20/01/2017 về triển khai thực hiện Ngày hội tái chế chất thải;

· Xây dựng nội dung tài liệu tuyên truyền, quảng bá Ngày hội tái chế chất thải;

· Vận động doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, hỗ trợ và tham gia gian hàng trong Ngày hội tái chế chất thải ...; cho đến nay có 03 doanh nghiệp tài trợ chính cho chương tŕnh (Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam, Công ty R.L.G Việt Nam đại diện chương tŕnh Việt Nam Tái Chế) và 10 đơn vị tham gia gia hàng tại Ngày hội tái chế chất thải;

· Chuẩn bị hồ sơ về đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho Ngày hội Tái chế chất thải giai đoạn 10 năm;

· Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tái chế chất thải lần 10 – năm 2017 đến quận huyện; Tuyển T́nh nguyện viên Ngày hội.

· Kư Kế hoạch số 2204/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 09/3/2017 liên Sở giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài nguyên và Môi trường về phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tái chế chất thải lần 10 – năm 2017;

· Ban hành Kế hoạch số 2037/KH-STNMT-QBVMT ngày 06/3/201 tổ chức Hội thi” “Công dân v́ Thành phố Xanh cấp thành phố, xây dựng thể lệ và phát động cuộc thi “Sức sống mới từ phế thải”, “Nét đẹp 3T”;

· Làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về xin giấy phép treo băng rôn tuyên truyền cổ động cho Ngày hội;

· Chuẩn bị nội dung và xây dựng phương án triển lăm h́nh ảnh của Ngày hội Tái chế chất thải giai đoạn 10 năm.

- Triển khai Chương tŕnh Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đ́nh: Triển khai hàng năm qua Ngày hội tái chế chất thải; đang lập Kế hoạch để triển khai trong năm 2017.

- Thực hiện tuyên truyền về phân loại chất thải rắn tại nguồn trên sóng đài truyền h́nh: thực hiện Trailer 30 giây; xây dựng và phát sóng 03 phóng sự về phân loại CTRSH tại nguồn (Phóng sự về triển khai phân loại CTRSH tại học đường, phóng sự giới thiệu chung về đặc thù của một số quận thực hiện thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn, phóng sự giới thiệu về Chương tŕnh phân loại CTRSH tại nguồn ở Tp. HCM với những điểm mới trong năm 2016.

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn thành phố: xây dựng nội dung tuyên truyền để cung cấp cho các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đ́nh trong việc giảm sử dụng túi ni-lông.

III.2 Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường

a) Sở Tài nguyên và Môi trường đă triển khai các giải pháp sau:

- Đã lồng ghép việc triển khai Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường với việc thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; Chương tŕnh hành động số 34/CTrHĐ/TU ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lư tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Về việc hoàn thành các đồ án Quy hoạch: Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực các bước xây dựng đề cương lập Quy hoạch bảo tồn da dạng sinh học trên địa bàn thành phố đến năm 2030; Quy hoạch môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2030; Quy hoạch quản lý tổng thể tài nguyên nước trên địa bàn thành phố đến năm 2030; Riêng Quy hoạch xử lư chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2050: Sở Tài nguyên và Môi trường đă có Công văn số 1977/STNMT-CTR ngày 3/3/2017 tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố về việc xem xét và tŕnh Bộ xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch hoạch xử lư chất thải rắn thành phố thành phố Hồ chí Minh đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2050. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với đơn vị tư vấn (Viện Qui hoạch đô thị và hạ tầng nông thôn Quốc Gia) về kết quả khảo sát từ ngày 20/2 – 02/3/2017 để thực hiện trước đề án quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố và dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong tháng 3/2017.

- Về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, vành đai cây xanh cách ly các Khu liên hợp xử lư chất thải và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, Khu liên hợp xử lư chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, các nội dung đã triển khai như sau:

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để trồng cây xanh cách ly thuộc Khu Liên hiệp xử lý chất thải và Nghĩa trang Đa Phước (quy mô 268ha): Nội dung này đang triển khai thực hiện

Đă hoàn tất công tác đo đạc, cấm ranh mốc, lập bản đồ vị trí và bàn giao các bên có liên quan. Đă được Ủy ban nhân dân huyện B́nh Chánh thông qua phương án tổng thể; Đă thành lập hội đồng bồi thường của Dự án; Đang tŕnh Hội đồng thẩm định giá thành phố thẩm định giá T1.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án trồng cây xanh cách ly thuộc Khu Liên hiệp xử lý chất thải và Nghĩa trang Đa Phước (quy mô 268ha): Nội dung này đang triển khai thực hiện.

Đang lập, tŕnh thẩm định, tŕnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 (quy mô 197 ha) để trồng cây xanh cách ly Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố, huyện Củ Chi: Nội dung này đang triển khai thực hiện.

Dự án có 45,37 ha đất trồng lúa chuyển mục đích trồng cây xanh, nhưng Dự án chưa được chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Đă được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận phương án tổng thể, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đă thành lập Hội đồng bồi thường của dự án; Đă bàn giao ranh mốc, bản đồ vị trí toàn Dự án cho Ban bồi thường – giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án trồng cây xanh cách ly Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố giai đoạn 2 (quy mô 197 ha): Nội dung này đang triển khai thực hiện.

Đang triển khai lập, tŕnh thẩm định, tŕnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 3(quy mô 67 ha) để trồng cây xanh cách ly Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố, huyện Củ Chi: Nội dung này chưa thực hiện.

Khu Liên hợp xử lư chất thải rắn Tây Bắc dự kiến quy mô 687 ha bao gồm diện tích đất đă bồi thường 336 ha, diện tích đang thực hiện bồi thường giai đoạn 2 là 197ha, diện tích chưa thực hiện bồi thường giai đoạn 3 khoảng 63 ha và giai đoạn 4 khoảng 91 ha.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện Dự án để trồng cây xanh cách ly Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố giai đoạn 3(quy mô 67 ha): Nội dung này đang triển khai thực hiện. Đang triển khai lập, tŕnh thẩm định, tŕnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Về phối hợp với Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận 12 và các đơn vị liên quan hoàn thành triển khai Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường tại Khu phố 4 và khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12: Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận 12 và các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường tại Khu phố 4 và khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12: 02/21 cơ sở đã chuyển đổi ngành nghề sản xuất, 03/21 cơ sở đã tự di dời, trong 16/21 cơ sở di dời vào Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 đã có 11/16 cơ sở ngưng hoạt động, 05 cơ sở còn hoạt động. Trong 14/16 cơ sở đã ký hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 có 04 cơ sở đang xây dựng (san lấp cốt nền, hàng rào). Ngày 28/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số gửi Sở Tư pháp về việc đề nghị rà soát, hỗ trợ Tổ công tác di dời về mặt pháp lư trong việc xử lư và buộc ngưng hoạt động trong trường hợp các cơ sở không chấp hành ngưng hoạt động. Sở Tư pháp có văn bản chưa có quy định biện pháp cụ thể cho vấn đề này.

- Triển khai kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban Kế hoạch số 6781/QĐ-UND ngày 10/12/2015 về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 về phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2015-2016; Phối hợp Sở Quy hoạch và Kiến trúc tham mưu ban hành Kế hoạch số 5187/QĐ-UBND ngày 3/10/2016 về di dời cơ sở không phù hợp quy hoạch và danh mục cơ sở di dời đợt 1/2016.

+ Về tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn thải: Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thường xuyên rà soát cập nhật các nguồn thải phát sinh trên địa bàn thành phố thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận/huyện, qua việc báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp, qua kết quả kiểm tra, thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Về đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-STNMT-TTr ngày 17/02/2017 về phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2017, theo đó đang lập kế hoạch thanh kiểm tra đối với các đơn vị thuộc danh sách. Đồng thời, qua đó rà soát, cập nhật dữ liệu nguồn thải. Thời gian thực hiện từ quý 2/2017.

+ Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lư, kiểm tra giám sát về lĩnh vực quản lư môi trường, quản lư chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, bùn hầm cầu phù hợp mỹ quan đô thị: Đă tổ chức hội thảo và hoàn thiện dự thảo quy hoạch mạng lưới trạm trong trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo góp ư của Sở ngành, quận huyện và đă tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 3/2017.

b) Sở Công thương đă triển khai các giải pháp sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đă xây dựng và được phê duyệt dự toán kế hoạch năm 2017 nhằm triển khai các nội dung thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, theo đó từ Quư III năm 2017 sẽ thực hiện đánh giá nhanh, xác định tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm và tổ chức các lớp tập huấn phổ biến Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với 200 lượt học viên đến từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Các khóa tập huấn đă góp phần nâng cao nhận thức, thúc đấy việc sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hiệu quả; giảm phát thải và hạn chế mức độ tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong Quư I năm 2017, Sở Công Thương đă làm việc với các chủ đầu tư cụm công nghiệp Quy Đức, cụm công nghiệp Bàu Trăn, cụm công nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n phối hợp thực hiện kiểm tra, theo dơi tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút doanh nghiệp vào hoạt động. Trong đó, cụm công nghiệp Quy Đức: chủ đầu tư đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp tŕnh Ủy ban nhân dân huyện B́nh Chánh, cụm công nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n đang tiến hành thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư sang Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp Bàu Trăn đă được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định thành lập cụm công nghiệp, chủ đầu tư đang tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đă hướng dẫn chủ đầu tư bước đầu thành lập tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp thành lập mới như cụm công nghiệp Bàu Trăn, cụm công nghiệp Quy Đức. Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành và quận/huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra về tiến độ đầu tư của các chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp được lựa chọn, cũng như công tác bảo vệ môi trường, công tác pḥng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các cụm công nghiệp. Ngày 28/3/2017, Sở Công Thương đă có văn bản đề nghị 3 chủ đầu tư cụm công nghiệp Nhị Xuân, cụm công nghiệp Lê Minh Xuân, cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn A báo cáo công tác bảo vệ môi trường và pḥng cháy chữa cháy tại cụm công nghiệp trên địa bàn; và trong tháng 4, đoàn kiểm tra Sở Công Thương đă phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kế hoạch kiểm tra thực tế tại 3 cụm công nghiệp trên.

Thực hiện Thông báo số 536/TB-VP ngày 31/8/2016 về chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm, Sở Công Thương đă phối hợp góp ư gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 6762/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 về di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020. Ngày 24/03/2017, Sở Công Thương thực hiện công tác báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về danh mục di dời hoặc chấm dứt hoạt động các cơ sở không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp địa phương TPHCM đến năm 2020, có tính đến năm 2025, trên địa bàn thành phố hiện có 27/30 cụm công nghiệp với diện tích 1.580,5 ha. Trong đó, có tổng cộng 15 cụm công nghiệp đang có doanh nghiệp hoạt động, chi tiết như sau:

Cụm công nghiệp có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng: gồm cụm Nhị Xuân, cụm Xuân Thới Sơn A và cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân. Trong đó, có 2 cụm đầu tư xây dựng hệ thống xử lư nước thải tập trung là cụm Nhị Xuân (có 22/33 doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường, đăng kư bảo vệ môi trường, 100% doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống xử lư nước thải của cụm công nghiệp và cụm Lê Minh Xuân (có 112/123 doanh nghiệp có cam kết, đề án bảo vệ môi trường; 81/123 doanh nghiệp có sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 55 doanh nghiệp có phát sinh khí thải). Riêng cụm Xuân Thới Sơn A do Công ty cổ phần Khánh Đông làm chủ đầu tư, chỉ tổ chức phân nền và cho doanh nghiệp thuê làm nhà xưởng, kho băi, và hiện nay chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lư nước thải. Riêng đối với Cụm công nghiệp không có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng: có 13 cụm công nghiệp hoạt động xen cài trong khu dân cư và không có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Địa điểm của các cụm công nghiệp này nằm ở các Quận 7, 8, 12, B́nh Tân, Thủ Đức và các huyện B́nh Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă triển khai các giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Phát hành các tờ bướm tuyên truyền và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức thành công Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ thực hiện 5 mô hình (01 mô hình/01 hầm biogas) cho 3 hộ ở Hóc Môn, 01 hộ ở Bình Chánh, 01 hộ ở Củ Chi.

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng, cây xanh phân tán trên địa bàn thành phố với diện tích là 35.621,17 ha. Trong 06 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện Chương trình Trồng cây 19/5 (216 cây), Trồng cây bảo vệ môi trường (50 cây), đang thực hiện Chương trình Rừng khoanh nuôi tái sinh (57 ha), đang trình duyệt 03 chương trình Trồng rừng tập trung, bãi bồi ngập nước 40 ha, Trồng cây phân tán 274.000 cây, Trồng mới rừng phòng hộ tại ấp 3 xã Lê Minh Xuân 82,54 ha

Phối hợp các Sở ngành liên quan kiểm tra các nguồn xả thải gây ô nhiễm vào hệ thống công trình thủy lợi. Trong 06 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 02 đợt kiểm tra với 13 cơ sở sản xuất có Giấy phép xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh.

d) Sở Giao thông vận tải đă triển khai các giải pháp sau:

Kết

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.