Số người online: 0
Số người truy cập: 2563472
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 4 năm 2016

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo lần 4 Chương tŕnh hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương tŕnh giảm ô nhiễm giai đoạn 2016 – 2020.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM”.

- Chương tŕnh di dời các cơ sở ô nhiễm:

+ Dự thảo kế hoạch di dời cơ sở không phù hợp quy hoạch.

+ Chỉnh sửa dự thảo kế hoạch thí điểm xử lư cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại KP4, KP5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+ Dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về t́nh h́nh thực hiện kế hoạch thí điểm xử lư cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại KP4, KP5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+ Tham dự buổi khảo sát t́nh h́nh triển khai chương tŕnh di dời 16 cơ sở ở Đông Hưng Thuận, Quận 12 của Ban kinh tế thuộc Văn pḥng đại diện Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Thực hiện báo cáo t́nh h́nh di dời 16 cơ sở Đông Hưng Thuận, Q.12.

- Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai:

+ Thực hiện tham luận Kinh nghiệm, thách thức về cơ chế phối hợp bảo vệ môi trường lưu vực sông và Các giải pháp thực hiện chương tŕnh đột phá về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

+ Dự thảo kế hoạch kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

- Chương tŕnh Ứng phó sự cố tràn dầu:

+ Phối hợp tham gia ứng phó sự cố tràn xăng từ xe bồn bị tai nạn trên cầu B́nh Thuận, Quận B́nh Tân.

- Chương tŕnh đa dạng sinh học: Dự thảo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Về thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lư triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Lập kế hoạch kiểm tra đo đạc, phân tích tại các cơ sở định kỳ 06 tháng đầu năm 2016.

- Về thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lư triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020:

+ Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ rút tên khỏi danh sách ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Xí nghiệp đầu máy và Bệnh viện Giao thông vận tải.

+ Lập danh sách kiểm tra đo đạc, phân tích tại các cơ sở sản xuất định kỳ 06 tháng đầu năm 2016 theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013.

- Công tác khác:

+ Công tác kiểm tra sau ĐTM và Thông tư 04/2012/TT-BTNMT: 04 đơn vị.

+ Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết: phê duyệt 01 hồ sơ.

+ Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và xử lý 14 hồ sơ.

+ Ư kiến môi trường về san mạn dầu: 02 hồ sơ.

+ Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM”.

+ Lập kế hoạch kiểm tra đo đạc, phân tích tại các cơ sở theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 29/7/2014.

+ Rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh, mua bán và sản xuất vật liệu xây dựng theo Thông báo kết quả thực hiện điều tra chi tiết của Sở Xây dựng.

+ Thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ.

+ Báo cáo kết quả thực hiện 03 năm Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. HCM đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch 2016 – 2020.

+ Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường Quận 9, Thủ Đức khảo sát thực tế tại 03 đơn vị thuộc diện di dời: Công ty TNHH MTV đóng tàu B́nh Triệu, Công ty TNHH MTV đóng tàu và Thương mại Petrolimex, Công ty TNHH Sản xuất giấy và bao b́ Thăng Long.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 18 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM: 11 dự án.

- Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường:

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường: 07 dự án.

+ Trình lãnh đạo Sở xác nhận: 02 dự án.

- Công tác khác:

+ Hoàn chỉnh bộ chuẩn hóa thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục môi trường, có ư kiến môi trường cho các dự án “Đường song hành song song với đường Rừng Sác tại huyện Cần Giờ”; “Dự án Công ty TNHH Phi Mă tại quận Phú Nhuận”; “Khu căn hộ và trung tâm thương mại Đông Phương”.

+ Tham gia Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành do Hepza chủ trì.

+ Tham gia họp thẩm định đề cương dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM do Sở TNMT chủ trì.

+ Tham gia trả lời câu hỏi trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp pḥng Tài nguyên và môi trường quận/huyện thực hiện thu hồi nợ phí nước thải công nghiệp từ năm 2004 – 2012. Hiện tại, số nợ phí phải tiếp tục thu hồi là 180.916.195 đồng (48 đơn vị).

- Phát hành thông báo nộp phí theo quy định cho các đơn vị.

- Giải đáp 01 công văn thắc mắc của doanh nghiệp.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-31/3

Số DN nộp phí

383

Số phí (đồng)

1.164.951.393

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

4.630.921.633

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị phát động thi đua, kư cam kết đẩy mạnh mô h́nh khu phố không rác, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

- Hoàn chỉnh và phát hành kế hoạch triển khai Ngày hội Biển và hải đảo năm 2016.

- Tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp; tập huấn các xă nông thôn mới.

- Tổ chức hội thảo lấy ư kiến chuyên gia về tiêu chí và kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường.

- Tham gia gian hàng “Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội tái chế chất thải năm 2016.

- Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị tài liệu tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố về chương tŕnh nông thôn mới.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Hoàn thành các thủ tục pháp lư về việc di dời trạm quan trắc nước dưới đất G̣ Vấp; Linh Xuân; thi công xây dựng lại trạm.

- Giám sát sửa chữa trạm quan trắc nước dưới đất Tân Sơn Nhất; lên kế hoạch sữa chữa trạm Đông Hưng Thuận, lắp đặt các biển báo, xác lập chủ quyền trạm quan trắc. Xây dựng đề án duy tu, bảo dưỡng các trạm quan trắc.

- Khảo sát vị trí lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động tại khu công nghệ cao.

- Hoàn chỉnh kế hoạch quản lư phương án, dự toán quan trắc chất lượng môi trường đất năm 2016 và vận hành 16 trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN, KCX năm 2016.

- Thực hiện báo cáo “T́nh h́nh quy hoạch, quản lư và đầu tư mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn TP. HCM”.

- Thực hiện báo cáo kết quả quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lư tại 16 KCN, KCX, KCNC.

- Thực hiện báo cáo chuyên đề “Thực trạng chất lượng nguồn nước mặt TP. HCM”.

- Tổ chức chiêu sinh, tiếp nhận học viên và mở các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Nhận xét

- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật.

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đi vào quy tŕnh ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt, giải quyết kịp thời đúng thời hạn.

- Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao ư thức về bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn TP. HCM.

- Quá tŕnh quan trắc và thu mẫu theo định kỳ góp phần tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn TP. HCM.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Báo cáo t́nh h́nh cải cách hành chính 6 tháng đầu năm (06/06/2016)
 • Kết quả công tác tháng 2 năm 2016 (31/03/2016)
 • Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1/2016 (29/02/2016)
 • Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015 (05/11/2015)
 • Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. (04/11/2014)
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.