Số người online: 3
Số người truy cập: 2563485
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo t́nh h́nh cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

06 tháng đầu năm 2016

- Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) 06 tháng đầu năm 2016 với các nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:

- Rà soát văn bản QPPL về môi trường:

Đến nay, đang tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2016 theo Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Cơ bản hoàn thành việc xây dựng lại quy tŕnh, thủ tục và biểu mẫu ISO 9001:2008 về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, nhập khẩu phế liệu để đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Đă thực hiện niêm yết thủ tục hành chính (tạm thời) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành (trong khi chờ UBND thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường 2014);

- Thường xuyên ghi nhận những ý kiến đóng góp của công dân tại thùng thư góp ý, giải quyết kịp thời những vướng mắc của công dân liên quan đến thủ tục hành chính.

- Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, Chi cục đă thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra để phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong quá tŕnh thực hiện để kịp thời sửa chữa, khắc phục, phấn đấu hoàn hành kế hoạch đă đề ra.

Về công khai thủ tục hành chính

Chi cục tiếp tục duy tŕ việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Trong khi chờ UBND thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, Chi cục vẫn đảm bảo tạm thời niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). Việc niêm yết được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, với vị trí thuận lợi tại trụ sở làm việc; niêm yết trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. Các thủ tục bao gồm:

+ Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Thủ tục xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản.

+ Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.(Theo em nên ban hành lại Kế hoạch mới, do nội dung bản KH cũ không c̣n phù hợp, trước đây, Chi cục chỉ có 1 thủ tục hành chính là thu phí bảo vệ môi trường, nhưng sau khi sát nhập th́ số lượng thủ tục hành chính đă tăng lên, hoạt động của Tổ Văn minh công sở nêu trong Kế hoạch cũ cũng không c̣n, … Nếu dựa theo bản kế hoạch cũ th́ em không thể viết phần kết quả triển khai thực hiện kế hoạch được)

3. Tổ chức bộ máy:

Tổng số công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục là: 76 người, trong đó biên chế là 71 người, 05 người là nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68.

4. Xây dựng và nâng cao đội ngũ công chức, viên chức:

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức:

- Chi cục đă tiến hành rà soát, tổ chức, sắp xếp lại, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp của các pḥng, trung tâm trực thuộc trong thực hiện công việc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức đúng với tŕnh độ chuyên môn được đào tạo, phân công rơ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngủ công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại công chức viên chức hàng năm.

4.2. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

+ Công tác quản lư công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định hiện hành. Việc sử dụng, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức được Chi cục thực hiện đúng quy tŕnh, đầy đủ, kịp thời;

+ Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định;

+ Chi cục đă ban hành các Quyết định về nâng bậc lương theo định kỳ cho công chức, viên chức. Thực hiện các thủ tục về nghĩ thai sản hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho công chức viên chức nữ của cơ quan;

+ Về điều động, luân chuyển: luân chuyển công chức cấp lãnh đạo quản lý: 05 trường hợp.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

- Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CC-VC luôn được lãnh đạo Chi cục quan tâm. Trong thời gian qua, công tác đào tạo bồi dưỡng CC-VC đã được chú trọng, tập trung nguồn kinh phí dành cho CC-VC học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhờ vậy chất lượng đội ngũ CC-VC ngày càng được nâng cao cả về trình độ, kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm công tác...

+ Về bồi dưỡng lý luận chính trị:

ü Hệ cử nhân vừa học vừa làm: 02 người;

ü Hệ trung cấp LLCT-HC: 10 người.

+ Bồi dưỡng kiến thức QLNN:

ü Chuyên viên chính: 10 người;

ü Chuyên viên: 09 người;

ü Kế toán viên: 01 người.

+ Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

ü Trình độ A2: 01 người.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ khác:

ü Nghiệp vụ đấu thầu: 05 người.

5. Cải cách tài chính công:

- Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, trong đó Trung tâm quan trắc và phân tích Môi trường trực thuộc Chi cục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

- Chi cục Bảo vệ môi trường đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCBVMT-KHTH ngày 01/03/2016 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016. Quy chế đã được Lãnh đạo Chi cục, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thông qua, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức chi cho công tác quản lý, hành chính. Quy chế được công khai tại đơn vị, phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc.

- Quy chế chi tiêu nội bộ được gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát chi tiêu của đơn vị.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lư, sử dụng ngân sách nhà nước, tiết kiệm kinh phí nên đă tăng thêm một phần thu nhập cho công chức, viên chức.

- Ngoài ra, Chi cục cũng đã xây dựng Dự toán chi cho các công việc nghiệp vụ chuyên môn trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, xác định cụ thể về khối lượng và chất lượng, sản phẩm cụ thể từng loại công việc.

6. Hiện đại hóa hành chính:

6.1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan:

- Hiện nay, Chi cục đang ứng dụng phần mềm phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố, phần mềm kế toán Imas phiên bản 9.0.1.5; đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất chung toàn Sở ngành vào công tác văn thư lưu trữ tại Chi cục;

- Xây dựng phương án nâng cấp phần mềm thu phí nhằm phục vụ cho việc kê khai qua mạng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể;

- Đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất chung toàn Sở ngành vào công tác văn thư lưu trữ tại Chi cục;

- Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc chiếm khoảng 85%. Lãnh đạo Chi cục thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố trong việc giao dịch với các cơ quan, ban ngành thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ.

6.2 Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Cơ bản hoàn thành việc xây dựng lại quy tŕnh, thủ tục và biểu mẫu ISO 9001:2008 về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, nhập khẩu phế liệu để đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Đă thực hiện niêm yết thủ tục hành chính (tạm thời) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành (trong khi chờ UBND thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường 2014).

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương tŕnh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chi cục Bảo vệ môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Trên cơ sở đó, chỉ đạocác phòng ban đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện của từng phòng ban đơn vị;

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập;

- Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được chú trọng chỉ đạo thực hiện;

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động công vụ, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính của cơ quan hành.

II. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị:

Việc niêm yết thủ tục hành chính hiện nay chỉ là tạm thời (theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành), Chi cục đang chờ UBND thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 để chính thức ban hành và đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

III. Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương tŕnh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính của Chi cục trong năm 2016;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính;

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính;

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng công chức, viên chức để có cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hiện đại hóa công tác hành chính, tin học hóa quản lý hành chính, hiện đại hóa công sở, đổi mới lề lối phương thức làm việc; đảm bảo công tác thống kê, báo cáo định kỳ;

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là kết quả thực hiện cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường./.
   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Kết quả công tác tháng 2 năm 2016 (31/03/2016)
 • Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1/2016 (29/02/2016)
 • Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015 (05/11/2015)
 • Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. (04/11/2014)
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.