Số người online: 5
Số người truy cập: 2573838
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Số: 6045/CCBVMT-KHTH

Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/9//2014

Kính gửi: Pḥng Kế hoạch

Phúc đáp công văn số 6170/TNMT-KH ngày 28/8/2014 của pḥng Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2011 đến nay và dự kiến đến năm 2015; Nhận xét, đánh giá:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2011 đến nay và dự kiến đến năm 2015:

a. T́nh h́nh triển khai công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố:

+ Từ năm 2011 – 2014: kiểm tra 1.033 đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khám chữa bệnh y tế;

+ Năm 2015: số lượng dự kiến kiểm tra khoảng 400 đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

+ Từ 01/2012 – 2014: tiếp nhận và xử lư 52 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;

+ Năm 2015: dự kiến tiếp nhận 20 hồ sơ.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường: từ khi Thông tư 01/2012/TT-BTNMT và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành, Chi cục đă tiếp nhận 362 hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Trong số 37 cơ sở nằm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, thì hiện 37/37 cơ sở đã được rút tên, đă di dời, đă khắc phục ô nhiễm hoặc ngưng hoạt động. Trong đó có 2 cơ sở (xi măng Hà Tiên và nhà máy đóng tàu Ba Son) đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa di dời là do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư, theo quy hoạch th́ lộ trình di dời kéo dài đến năm 2017, 2018 và do Trung ương quản lư, Ủy ban nhân dân thành phố đă có kiến nghị các Bộ ngành trung ương thực hiện di dời. Ngoài ra c̣n thực hiện tái kiểm tra, đo đạc định kỳ 6 tháng/lần đối với các đơn vị đă và chưa thực hiện rút tên theo quyết định 64/QĐ-TTg.

- Công tác giám sát môi trường:

+ Năm 2011 – 2014: Hoàn thành công tác giám sát chất lượng nước mặt 2 đợt/năm tại 07 kênh rạch khu vực ngoại thành TP. HCM với tần suất, số lượng và chỉ tiêu đúng kế hoạch đă phê duyệt: Rạch Nước Lên – Sông Chợ Đệm (quận B́nh Tân), Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực Lê Minh Xuân – Phạm Văn Hai (huyện B́nh Chánh), Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), Kênh Tham Lương – Bến Cát (Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp), Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực sông Cần Giuộc (kư kết liên tịch giữa Sở Tài nguyên & Môi trường Long An và Thành phố Hồ Chí Minh), Khu vực Suối Cái – Xuân Trường (Quận 9, Thủ Đức), Kênh Ba Ḅ quận Thủ Đức. Dự kiến năm 2014 – 2015, triển khai giám sát thêm 02 kênh rạch thuộc khu vực ngoại thành TP.

+ Năm 2011 – 2015: Đo đạc định kỳ 6 tháng/lần chất lượng không khí xung quanh và lấy mẫu nước đầu ra tại các trạm xử lư nước thải tập trung của 15 KCX/KCN và các cụm công nghiệp.

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố HCM giai đoạn 2011 – 2015:

+ Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 5 năm (2007 – 2012) triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai gửi Bộ TNMT. Phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai tại Hội trường UBND TP ngày 11/01/2013.

+ Báo cáo tham luận tại Cuộc họp tổng kết năm 2013, 2014 triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai tổ chức tại Bình Dương và Tp.HCM.

+ Năm 2015: tiếp tục báo cáo công tác triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố.

- Công tác pḥng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

+ Hàng năm triển khai chương tŕnh “Tập huấn nâng cao năng lực phối hợp trong công tác ứng phó sự cố dầu tràn”, thành phần tham dự gồm cán bộ 24 Quận/huyện, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.

+ Đă tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Kế hoạch pḥng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố, Ủy ban t́m kiếm cứu nạn quốc gia đă họp thẩm định Kế hoạch vào ngày 14/11/2013 tại Hà Nội.

- Công tác tham mưu soạn thảo cơ chế, chính sách văn bản quy phạm pháp luật:

+ Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về xây dựng Chương tŕnh hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lư tài nguyên và bảo vệ môi trường: Hoàn tất Chương tŕnh hành động tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường xă nông thôn mới cho 57 xă nông thôn mới trên địa bàn thành phố (công văn số 3470/CCBVMT-KSON ngày 01/10/2013).

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

+ Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lư và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. HCM; dự thảo triển khai thực hiện “Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại TP. HCM giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến 2020”.

+ Tham mưu lập danh sách bổ sung đợt 1 các cơ sở nhà đất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch gửi Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn 7479/TNMT-CCBVMT ngày 11/11/2013.

+ Tiếp tục rà soát lại Quyết định 200/2004/QĐ-UB: hoàn thành tổng hợp góp ư sau buổi họp với Sở Tư pháp (lần 2) về danh mục các ngành nghề không đặt trong khu dân cư, xác định quy hoạch hoặc khu vực, địa điểm được phép đầu tư.

+ Tham mưu ban hành Quy định Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở ban ngành.

b. T́nh h́nh thực hiện công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Năm 2011: 70 dự án;`

+ Năm 2012: 134 dự án;

+ Năm 2013: 149 dự án;

+ 9 tháng đầu năm 2014: 93 dự án;

+ Dự kiến quư 4/2014 – 2015: 150 dự án.

- Công tác kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án:

+ Năm 2011: 10 hồ sơ;

+ Năm 2012: 12 hồ sơ;

+ Năm 2013: tiếp nhận 62 hồ sơ. đă tổ chức kiểm tra thực tế 61 hồ sơ, trong đó 46 hồ sơ đă được lănh đạo Sở kư xác nhận, c̣n 15 hồ sơ c̣n lại có 01 hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận (Nhà máy thuộc da Hào Dương), 05 hồ sơ kết quả phân tích mẫu không đạt yêu cầu, 01 hồ sơ chưa có giấy phép xây dựng, 03 hồ sơ đang tŕnh lănh đạo, 05 hồ sơ đang trong quá tŕnh hoàn thiện;

+ 9 tháng đầu năm 2014: 21 dự án;

+ Dự kiến quư 4/2014 – 2015: 40 hồ sơ;

- Công tác kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án đă được phê duyệt báo cáo ĐTM:

+ Năm 2011: 150 dự án.

+ Năm 2012: 48 dự án.

+ Năm 2013: Chi cục đă tăng cường tập trung vào công tác hậu kiểm, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt. Cụ thể: từ tháng 3/2013 tiến hành hậu kiểm 104 dự án đă có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM từ năm 2007 – 2011. Kết quả kiểm tra có 48 dự án (46%) đă đi vào hoạt động, trong đó 30 dự án đă xây dựng hệ thống xử lư nước thải sản xuất, 41 dự án có thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường; 44 dự án (42%) chưa xây dựng và đang trong quá tŕnh xây dựng; 09 dự án tạm ngưng; 01 dự án huỷ; 02 dự án thay đổi chủ đầu tư. Các dự án đă đi vào hoạt động cũng như đang trong quá tŕnh xây dựng nhưng chưa thực hiện đúng hoặc đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM đă phê duyệt đă được Chi cục BVMT nhắc nhở và yêu cầu khắc phục.

+ Dự kiến năm 2014 – 2015: 180 dự án.

- Công tác phối hợp: tham gia các quy tŕnh hướng dẫn thủ tục cải cách hành chính, góp ư thủ tục cải cách hành chính đối với dự án đầu tư xây dựng công tŕnh do Sở Xây dựng chủ tŕ; Tham gia góp ư về dự toán thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở TN&MT chủ tŕ; Tham mưu lănh đạo Sở TN&MT ư kiến đối với các dự án thẩm định đánh giá tác động môi trường chiến lược do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; …

- Thực hiện công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, quận huyện về công tác thẩm định ĐTM;

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường và các văn bản do Sở ban hành liên quan đến môi trường năm 2014;

- Chuẩn bị cập nhật và thông tin về thủ tục hành chính mới theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Góp ư sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Góp ư dự thảo Nghị định về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường ngày 22/12/2014.

c. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

Trong những năm qua, Chi cục Bảo vệ môi trường đă phối hợp với Pḥng Tài nguyên Môi trường 24 Quận/huyện, Ban quản lư các Khu chế xuất-Khu công nghiệp trên địa bản thành phố triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, cụ thể như sau:

- Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị sản xuất thực hiện các quy định, quy tŕnh kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường; kiểm tra, thẩm định, thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chậm nộp phí, nợ phí thực hiện nghĩa vụ nộp phí đúng quy định;

- Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2014 với số tiền là 33.895.314.685 đồng. Dự kiến từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sẽ thu được là 11.000.000.000 đồng

d. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Chương tŕnh truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp: tổ chức tập huấn sản xuất sạch hơn (SXSH) cho khoảng 1000 lượt doanh nghiệp với hơn 2600 người tham dự; hướng dẫn triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn cho 56 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố; Tiến hành biên soạn và phát hành 06 sổ tay hướng dẫn đánh giá SXSH và kiểm toán năng lượng; tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp xanh (giai đoạn 2011- 2012) nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quan tâm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, cụ thể trong đă có 50 doanh nghiệp được công nhận là Doanh nghiệp xanh; tổ chức Giải thưởng Môi trường (giai đoạn 2012-1013) nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu có ư thức và hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đă tổ chức các hội thảo đóng góp ư kiến và chia sẻ kinh nghiệm về Sản xuất sạch hơn giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý; thiết kế và in ấn 500 tờ rơi và 4000 túi giấy tuyên truyền về SXSH cho doanh nghiệp và công nhân lao động. Tổ chức Hội thi bảo vệ môi trường dành cho đối tượng doanh nghiệp;

- Cử 10 lượt cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, các kỹ năng phục vụ công tác truyền thông Bảo vệ môi trường;

- Chương tŕnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng ở các khu dân cư, trường học:

+ Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân thành phố thực hiện chuyên mục phát thanh “Môi trường và cuộc sống” trong chương tŕnh “Tri thức và Sáng tạo” trên sóng AM610KHz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM với thời lượng 10 phút/chuyên đề, từ 8 giờ đến 8 giờ 30 vào các ngày thứ 4 hàng tuần và phát sóng lại từ 22 giờ đến 22 giờ 30 cùng ngày, thực hiện liên tục trong các năm 2011-2015. Phối hợp với Đài truyền h́nh VTV9 và VTC9thực hiện chương tŕnh truyền h́nh định kỳ hàng tuần “ Sống thân thiện với môi trường” trên sóng (năm 2010-2011)

+ Tổ chức 08 lễ mít-tinh cấp thành phố hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trườngvà hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6”, “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn”; 01 lễ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn cấp quốc gia (năm 2011), 01 lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới cấp Quốc gia ( năm 2013).

+ Tổ chức 10 hội thi cấp thành phố cho các đối tượng: học sinh các cấp, sinh viên, cán bộ, hội viên của các đoàn thể, công nhân và cộng đồng dân cư như hội thi Sống Xanh, Tự hào khu dân cư tôi, Tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo, Vẽ tranh chúng em cùng nhau bảo vệ rừng, Đa dạng sinh học và hội thi Tiểu phẩm cấp Thành phố, … Năm 2015 tiếp tục tổ chức hội thi cấp thành phố về tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo cho học sinh cấp II.

+ Tổ chức 156 đợt tập huấn cho khoảng 150.000 lượt học viên là lực lượng tuyên truyền viên ṇng cốt các Đoàn thể; cán bộ phụ trách môi trường quận/huyện, phường/xă; Ban điều hành khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, người dân tại khu phố, các đội thanh niên t́nh nguyện v́ môi trường. Phát hành và phân phối khoảng 1.500.000 tờ bướm tuyên truyền các loại như Ô nhiễm không khí trong nhà, Bảo vệ nước sạch, Bảo vệ kênh rạch, Bàn tay nhỏ - hành động lớn, Tiêu dùng xanh, Biến đổi khí hậu… lắp đặt hàng trăm panô, phướn, băng rôn tuyên truyền trong các dịp tổ chức phong trào bảo vệ môi trường với các khẩu hiệu tuyên truyền về việc giữ ǵn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, bên cạnh đó c̣n tiến hành biên soạn cẩm nang và tài liệu hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường. Ngoài ra một số hoạt động khác như triển lăm ảnh “Hành động v́ Môi trường thành phố tôi yêu”, triển lăm ảnh về Bảo vệ Kênh rạch , đạp xe diễu hành kết hợp với tuyên truyền về bảo vệ môi trường … cũng được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả các phong trào truyền thông về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, tham gia tổ chức 05 gian hàng tái chế với chủ đề “Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội tái chế chất thải được tổ chức hàng năm. Đồng thời tham gia và tổ chức 04 lần “Triển lãm Ngành Tài Nguyên và Môi trường” tham gia Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới các năm 2012, 2013, 2014, 2015”.

- Triển khai các chương tŕnh liên tịch bảo vệ môi trường:

+ Chương tŕnh liên tịch với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” tại các phường, xă điểm có kênh rạch bị ô nhiễm. Định kỳ hàng tháng ra quân tổng vệ sinh, nạo vét cống rănh, khơi thông ḍng chảy, đồng thời hưởng ứng các sự kiện môi trường của thành phố như thu gom rác thải, phế liệu nhằm hưởng ứng các ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5, … Phối hợp với địa phương xây dựng và ban hành bản quy ước – cam kết về bảo vệ môi trường cho khu dân cư và hộ gia đ́nh. Tổ chức hội thi “Môi trường và cuộc sống”, hội thảo “T́m kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động với sự tham gia của chính quyền và người dân địa phương”, …

Trong năm 2014 – 2015, tiếp tục duy tŕ, nhân rộng mô h́nh cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” tại các phường, xă điểm; triển khai nhân rộng và nâng cao hiệu quả công tác triển khai mô h́nh khu phố không rác trên toàn địa bàn thành phố.

+ Chương tŕnh liên tịch với Hội liên hiệp Phụ nữ: Phối hợp tổ chức hội thi “T́m kiếm các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường thành phố”, “Nữ tiểu thương và công tác bảo vệ môi trường”. Tổ chức 03 chuyến tham quan và học tập thực tế về quy tŕnh thu gom và xử lư rác thải sinh hoạt của TP. HCM cho các cán bộ ṇng cốt của hội; phối hợp tổ chức các đợt tập huấn về các kiến thức cơ bản cho các cán bộ hội viên và lồng ghép các chuyên đề tập huấn về BVMT nông thôn cho các CLB Phụ nữ tại 06 xă nông thôn mới. Tổ chức và nhân rộng mô h́nh Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường trên khắp địa bàn thành phố. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ hệ thống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông, kênh rạch với sự tham gia của cộng đồng”.

+ Chương tŕnh liên tịch với Liên đoàn lao động thành phố: Nhân rộng mô h́nh Khu nhà trọ công nhân Xanh – Sạch – Đẹp với các nội dung: khuyến khích các hoạt động tổng vệ sinh định kỳ trong khu nhà trọ, tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản và các thói quen tốt trong sinh hoạt có lợi cho môi trường; tổ chức hội nghị tổng kết và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữ ǵn vệ sinh môi trường trong khu nhà trọ kết hợp ngày hội “Công nhân với môi trường” tại 4 khu nhà trọ xanh sạch đẹp của H. Hóc Môn. Dự kiến năm 2015 phối hợp tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và hội thi về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.

+ Chương tŕnh liên tịch với Thành đoàn: tổ chức 25 ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động ra quân tổng vệ sinh, nạo vét kênh rạch, xoá các mẫu quảng cáo sai quy định trên đường và cột điện. Tập huấn các kiến thức cơ bản và kỹ năng truyền thông môi trường cho lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các chiến dịch t́nh nguyện v́ cộng đồng.

+ Chương tŕnh liên tịch với Hội nông dân và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Phối hợp tổ chức Hội thi “T́m hiểu an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn” lần 6 cho các xă nông thôn mới và ngoại thành, “T́m hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” tại xă Xuân Thới Thượng – Huyện Hóc Môn. Phối hợp triển khai chương tŕnh tập huấn cho các xă xây dựng nông thôn mới cấp thành phố. Phối hợp tổ chức hội thi Vườnsinh thái đẹp (2 năm/lần)

+ Chương tŕnh liên tịch với Hội cựu chiến binh: Phối hợp xây dựng thí điểm chương tŕnh “Con hẻm xanh” cho khu dân cư 3 Thị trấn Tân Túc – huyện B́nh Chánh; Tổ chức tập huấn cho lực lượng ṇng cốt các chi hội tại Tân Túc và H. B́nh Chánh cùng người dân tại KP3 Thị trấn Tân Túc. Tổ chức hội thảo về các giải pháp thực hiện tiêu chí xanh nhà, xanh cộng đồng, tổ chức kiểm tra và tổng kết việc thực hiện nhân rộng mô h́nh. Xây dựng chương tŕnh “Con hẻm Xanh – Sạch – Đẹp” tại Quận 6, 8, 10, Tân B́nh, B́nh Thạnh với nhiều nội dung tuyên truyền. Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết mô h́nh câu lạc bộ “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường” và mô h́nh “Con hẻm Xanh – Sạch – Đẹp” cấp thành phố năm 2014.Tổ chức tập huấn cho 500 lượt lực lượng hội viên ṇng cốt.

+ Tổ chức hội nghị liên hoan các mô h́nh điểm cấp thành phố nhằm biểu dương các cá nhân, tập thể, đơn vị tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường cho các đoàn thể liên tịch.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường nước, cải thiện chất lượng môi trường kênh rạch, sông trên địa bàn thành phố: Lồng ghép nội dung bảo vệ kênh rạch và khuyến khích cộng đồng cùng tham gia các hoạt động tổng vệ sinh kênh rạch và trong các phong trào bảo vệ môi trường thường niên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Chủ Nhật xanh, … Ngoài ra, Chi cục Bảo vệ môi trường đă tổ chức một số hoạt động như:

+ Tuyển tập phim, các tài liệu tuyên truyền về lưu vực sông dành cho công tác tuyên truyền đến hội viên các đoàn thể và khu dân cư.

e. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Duy tŕ các hoạt động quan trắc chất lượng nước và quan trắc chất lượng không khí tại Tp.HCM, bao gồm: 15 điểm quan trắc chất lượng không khí, 15 điểm đo đạc thủy văn lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai, 26 điểm quan trắc nước mặt, 15 điểm quan trắc nước kênh rạch, 15 trạm quan trắc nước dưới đất, 09 điểm quan trắc nước biển ven bờ;

- Đảm bảo công tác thu nhận, đánh giá, xử lư và báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ đạt yêu cầu và chất lượng;

- Xây dựng và tŕnh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường Tp.HCM;

- Xây dựng và trình phê duyệt “đề án tổng thể phát triển mạng lưới quan trắc môi trường Tp.HCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

- Xây dựng, trình phê duyệt và triển khai dự án “Đầu tư Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường” bao gồm: xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị pḥng thí nghiệm, đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động, 02 trạm quan trắc nước mặt tự động;

- Tham gia thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lư môi trường nước” với tổ chức JICA (Nhật Bản);

- Tham gia xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương tŕnh xây dựng Hệ thống thông tin Quản lư Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM giai đoạn 2014 – 2020;

- Chủ tŕ soạn thảo báo cáo dữ liệu môi trường nước mặt phục vụ xây dựng Báo cáo chất lượng môi trường quốc gia năm 2012;

- Phối hợp làm việc với Văn pḥng Đăng kư Quyền sử dụng đất TP.HCM xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lư, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tp.HCM;

- Phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ tính toán xây dựng và triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Sài G̣n - Đồng Nai” nhằm quản lư và truy xuất cơ sở dữ liệu môi trường; tham gia xây dựng dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống tích hợp quản lý thông tin môi trường trực tuyến”;

- Phối hợp với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) và Sở Thông tin truyền thông triển khai khảo sát, lắp đặt và đưa vào vận hành các trạm quan trắc cảm biến về chất lượng nước và giảm nhẹ thiên tai tại cầu An Hạ (kênh Thầy Cai) và tại Cần Giờ;

- Phối hợp làm việc với Trung tâm Quan trắc - Tổng cục Môi trường về khả năng cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

- Phối hợp với tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhằm hỗ trợ công tác xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc tự động, chuẩn hoá hoạt động quan trắc;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) nhằm tiếp nhận và quản lư dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động;

f. T́nh h́nh thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

- Năm 2011 – 2014: Tổng hợp, dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường; Gửi văn bản cho Sở KH&ĐT, phối hợp với Sở Tài chính giải tŕnh cụ thể 03 chương tŕnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015; Phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, ước tính mức độ hoàn thành 38 Chương tŕnh, Đề án.

- 2015: Tiếp tục báo cáo 05 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

2. Nhận xét, đánh giá

a. Những mặt tích cực:

- Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục đă tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường đă thành lập riêng tổ chuyên môn theo dơi thực hiện Chương tŕnh, nh́n chung công tác tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh chóng và chặt chẽ;

- Trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chi cục thường xuyên tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và hoàn thiện quy tŕnh thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo hướng đơn giản hoá và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lư. Công tác hậu kiểm sau ĐTM, kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM ngày càng được tập trung thực hiện;

- Qua thời gian áp dụng triển khai thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, cho đến nay phần lớn các đơn vị sản xuất đă chủ động hơn trong việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Các đơn vị sản xuất đã thực hiện xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lư nước thải nhằm hạn chế việc xả thải các chất ô nhiễm ra môi trường; sử dụng tiết kiệm nguồn nước hoặc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý để dùng vào mục đích khác. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định;

- Chương tŕnh hỗ trợ doanh nghiệp đă đề xuất được nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả, qua đó giảm tiêu hao nguyên liệu và năng lượng đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. Các hoạt động tập huấn đă góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nhận ra tiềm năng áp dụng các giải pháp SXSH không tốn nhiều chi phí đầu tư và tự bản thân các doanh nghiệp có thể tự áp dụng một số giải pháp SXSH đơn giản vào quy tŕnh sản xuất của ḿnh;

- Hoạt động tập huấn đă phổ biến các kiến thức cơ bản về môi trường, Ô nhiễm trong nhà, Biến đổi khí hậu, Quản lư môi trường dựa vào cộng đồng…cho rộng răi các đối tượng như ban điều hành khu phố, tổ dân phố, hội viên hội phụ nữ quận huyện, thanh niên t́nh nguyện, …

- Tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp xanh lần 3 thu hút được nhiều đối tượng doanh nghiệp tham gia, qua đó động viên khuyến khích được doanh nghiệp tham gia ngày càng tích cực vào công tác bảo vệ môi trường;

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Thành đoàn, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc và pḥng tài nguyên môi trường các Quận huyện trong việc tổ chức tập huấn, hoạt động phong trào, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường. Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phát động với Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân 24 Quận huyện tổ chức hưởng ứng chương tŕnh Giờ trái đất và tổ chức các sự kiện môi trường của ngành;

- Thông qua hoạt động quan trắc đă ghi nhận, phát hiện và cảnh báo kịp thời hiện trạng chất lượng môi trường, qua đó giúp các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất các chính sách, biện pháp quản lư góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường thành phố, góp phần thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015. Chủ động đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền, triền khai công tác phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nhằm đánh giá toàn diện và kiểm soát chặt chẽ t́nh h́nh ô nhiễm môi trường của thành phố;

- Công tác phân tích, đánh giá số liệu và tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường của thành phố ngày càng được nâng cao thông qua việc tham gia thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lư môi trường nước” với tổ chức JICA (Nhật Bản);

- Công tác quản lư, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu môi trường từng bước hoàn thiện theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài nguyên môi trường và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lư;

- Tích cực chủ động tham gia và t́m kiếm các chương tŕnh, dự án hợp tác trong nước và nước ngoà

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (14/10/2013)
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014 (22/09/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.