Số người online: 9
Số người truy cập: 2573833
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Số: 6508/CCBVMT-KHTH

Về báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Pḥng Kế hoạch.

Trả lời công văn số 7492/TNMT-KH ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Pḥng Kế hoạch – Sở Tài nguyên và Môi trường về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác năm 2014.

1. Về rà soát và đơn giản hoá thủ tục hành chính hiện hành:

Trong năm 2014, Chi cục tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Xây dựng và hoàn thiện quy tŕnh thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường; quy tŕnh cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết đă được phê duyệt, quy tŕnh cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; quy tŕnh chuyển phản ánh, khiếu nại của người dân; quy tŕnh thu phí bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: 400 đơn vị;

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp về môi trường: tiếp nhận 03 hồ sơ và chuyển đơn vị xử lư;

Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 56 hồ sơ;

Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và kiểm tra 12 hồ sơ;

Triển khai các chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường:

+ Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát và thực hiện giám sát tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật;

+ Đă triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường các kênh rạch ngoại thành quý 1,2,3,4/2014 theo kế hoạch đã phê duyệt;

Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Quyết định số 166/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030: Đã dự thảo Kế hoạch lần 1, gửi UBND 24 Quận – huyện và các Sở Ban ngành góp ý trước khi trình Lãnh đạo Sở ký gửi UBND thành phố.

3. Về xây dựng năng lực ứng phó sự cố tràn dầu.

Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, đã được Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia phê duyệt. Đồng thời, đă hoàn thiện sơ bộ đối với 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

4. Về triển khai có hiệu quả Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

Tổng hợp, dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường;

Riêng đối với 03 chương tŕnh bổ sung thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015 cụ thể gồm:

+ Chương tŕnh “Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ư thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường” đền nay đă được Sở Tài Chính thẩm định, tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Hiện nay, Chi cục đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quư I/2015;

+ Hai chương tŕnh “Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm đối với nguồn nước trên địa bàn thành phố” và “Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm đối với không khí đối với hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố” đă được Sở Tài chính ghi vốn thực hiện trong năm 2015.

5. Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

Tổng họp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Quận/huyện và tham mưu UBND thành phố ban hành danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc theo hướng dẫn tại Thông tư 04/TT-BTNMT. Triển khai, thực hiện đo đạc, giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị đă hoàn thành hoặc thuộc danh sách theo QĐ 64/QĐ-TTg: 17 đơn vị.

6. Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:

Đã được UBND TP phê duyệt nhân sự Ban chỉ đạo Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai;

Họp báo cáo với Văn phòng Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai về tình hình triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn Tp.HCM và chuẩn bị cho cuộc họp cuối năm của Ủy ban dự kiến tổ chức tại TpHCM vào tháng 11/2014;

7. Về kế hoạch hành động của Tp. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:

Chi cục đã tổ chức họp, tham khảo ư kiến chuyên gia để xây dựng phương án và dự toán chương tŕnh “Xây dựng kế hoạch hành động về đa dạng sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. Phương án này đă được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính tổ chức thẩm định tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố mở nguồn kinh phí dự pḥng để triển khai thực hiện trong năm 2014.

8. Về công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Công tác thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường:

+ Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: tiếp nhận mới 113 dự án đánh giá tác động môi trường; tổ chức họp thẩm định 129 dự án; đă tŕnh Lănh đạo Sở xem xét, ra quyết định phê duyệt 104 dự án. Các hồ sơ dự án còn lại đang trong quá trình xử lý theo thủ tục hiện hành.

Công tác kiểm tra hậu kiểm:

+ Công tác kiểm tra hậu kiểm các dự án xây dựng có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu dân cư có diện tích từ 20 ha trở lên tại các Quận 2,6,7, Tân Phú, Thủ Đức, B́nh Tân, B́nh Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi. Kết quả kiểm tra như sau: 8 dự án chưa triển khai xây dựng; 37 dự án đă và đang xây dựng.

Công tác xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Tiếp nhận 22 hồ sơ dự án, đă kiểm tra thực tế 21 dự án, xác nhận hoàn thành 21 dự án, 01 dự án đang tiếp tục triển khai Đoàn công tác thực hiện.

Công tác cam kết bảo vệ môi trường:

+ Theo danh sách tổng hợp từ báo cáo của các Quận/huyện gửi về, số lượng cam kết bảo vệ môi trường của 23 Quận/huyện năm 2014 là 489 dự án, (thiếu Quận G̣ Vấp chưa gửi báo cáo).

Tham gia góp ư Dự thảo và rà soát văn bản pháp quy, các góp ý đối với các dự án khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên:

+ Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Dự thảo Nghị định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Tờ tŕnh và Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng; Dự thảo các Quyết định về Tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch và xử lư nước thải sinh hoạt; v.v...

+ Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham gia công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.

+ Xây dựng và hoàn thiện quy tŕnh thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân, Quận/ huyện về công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.Tham gia họp, có ư kiến đối với các dự án: Tiêu thoát nước kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên; Phương án điều chỉnh bố trí mặt bằng Nhà máy xử lư nước thải Tham Lương, Bến Cát; Các dự án Vệ sinh môi trường; Dự án Cải tạo Rạch Xuyên tâm; Dự án thành lập Cụm công nghiệp Bàu Trăn; Dự án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Tp.HCM; Phương án đầu tư xây dựng thí điểm làng nghề tập trung tại Vườn thực vật, Củ Chi; Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương; Phương án xây dựng thí điểm Trạm XLNT cho khu dân cư B́nh Khánh, Cần Giờ; v.v…

+ Tham gia góp ư về dự toán thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ;

+ Tham mưu ý liến cho Lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thẩm định đánh giá tác động môi trường chiến lược do Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định;

+ Tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường do Hepza tổ chức.

Công tác khác:

+ Tham gia các hoạt động của dự án JICA giai đoạn 2 “Tăng cường thể chế về quản lư môi trường không khí” do Tổng cục Môi trường phối hợp với JICA tổ chức.

9. Về công tác thu phí bảo vệ môi trường:

Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp dự kiến trong năm 2014 là 13.000.000.000 đồng.

Trong năm 2014, Chi cục đã phối hợp với Pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 Quận/huyện và Ban quản lư các Khu chế xuất-Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cụ thể như sau:

* Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị sản xuất thực hiện các qui định, qui tŕnh kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường; kiểm tra, thẩm định, thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chậm nộp phí, nợ phí thực hiện nghĩa vụ nộp phí đúng quy định:

+ Tập huấn về Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cho 1800 người là cán bộ Quận/ huyện, Phường/ xă và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

+ Thông báo đến các đơn vị đề nghị kê khai phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tích 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

* Kết hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường Quận, huyện thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc diện phải nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải;

* Phối hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường Quận/ huyện rà soát phân loại các đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi;

Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để phát hành công văn Liên Sở về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố;

Cập nhật các thông tin về thu phí Bảo vệ môi trường lên website của Chi cục;

Cập nhật thông tin thu phí của các doanh nghiệp vào phần mềm thu phí mới;

Tiếp tục thực hiện việc thu hồi nợ phí;

Từ đầu năm 2014 đến nay Chi cục đă giải quyết 17 công văn thắc mắc của các đơn vị trên địa bàn thành phố đúng thời hạn qui định;

Phối hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 Quận, huyện; Ban quản lư các Khu chế xuất và Công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận, huyện xử lư các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định hiện hành.

10. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ư thức của người dân trên địa bàn TP. HCM:

Hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp

+ Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;

+ Tổ chức 03 đợt tập huấn Sản xuất sạch hơn cho 300 học viên là các cán bộ chuyên trách về môi trường tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tuyên truyền về Hướng dẫn các biện pháp BVMT trong nhà xưởng và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

+ Tham gia hội thảo chuyên ngành Sản xuất sạch hơn tại Hà Nội.

Hoạt động truyền thông dành cho cộng đồng

+ Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Triển khai chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút sáng vào ngày thứ tư phát trên sóng AM;

+ In tái bản 200.000 tờ bướm các loại về Bảo vệ kênh rạch, Tiêu dùng xanh, Bảo vệ nguồn nước sạch, Bảo vệ môi trường cho học sinh và phân phối tài liệu tuyên truyền cho các Quận/huyện và các đơn vị có nhu cầu nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6;

+ Biên soạn các chuyên đề mới phục vụ cho tập huấn và phổ biến thông tin: 05 chuyên đề cho cộng đồng;

+ Phối hợp biên soạn, phiên dịch, tuyển tập phim tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học;

+ Phối hợp với Trung tâm thông tin triển lãm tổ chức triển lãm ảnh “ Bảo vệ kênh rạch” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, được diễn ra từ ngày 31/5/2014 đến ngày 14/6/2014 tại khu A, công viên 23 tháng 9, Quận 1;

+ Phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Vì một tương lai xanh” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2014 và Lễ trao giải Liên hoan phim Môi trường toàn quốc;

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới cấp quốc gia năm 2014 tại Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân với 1500 người tham dự. Sau lễ míttinh, diễn ra các hoạt động làm vệ sinh môi trường, trồng cây, tổng vệ sinh môi trường Kênh Nước Đen; tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa;

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức Ngày hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Biển, hải đảo được diễn ra vào ngày 7/6/2014 tại Trung tâm dã ngoại thanh thiếu niên với hơn 400 người tham dự;

+ Tham gia 1 gian hàng “ Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội Tái chế chất thải năm 2014;

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 12 tổ chức lễ míttinh hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014, được diễn ra vào 21/9/2014 tại Trường trung học cơ sở An Phú Đông với hơn 1000 người tham dự. Sau lễ có nhiều hoạt động hưởng ứng như phát tờ bướm tuyên truyền cho tiểu thương chợ Vườn Lài và các hộ dân trên địa bàn phường An Phú Đông, tổng vệ sinh, vớt rác khơi thông ḍng chảy rạch Sáu Sửu, tổng vệ sinh và tuyên truyền tại 11 phường trên địa bàn.

Chương tŕnh Nông thôn mới

+ Tổ chức 10 lớp tập huấn về Hướng dẫn cách phân loại và xử lư rác thải tại hộ gia đ́nh cho các xă Nông thôn mới tại các huyện Cần Giờ, B́nh Chánh, Hóc Môn và Huyện Nhà Bè;

+ Tổ chức 1 lớp tập huấn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ phụ trách môi trường của 56 xă Nông thôn mới và cán bộ phụ trách môi trường của 5 huyện;

+ Tổ chức đoàn phúc tra đánh giá mức độ đạt Tiêu chí môi trường trong chương trình Nông thôn mới cho 30 xă Nông thôn mới như xă Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nh́ của huyện Hóc Môn; xă B́nh Lợi, Lê Minh Xuân, B́nh Chánh, Hưng Long, Phong Phú, An Phú Tây của huyện B́nh Chánh; xă Hiệp Phước, xă Phú Xuân của huyện Nhà Bè; xă Trung An, xă B́nh Mỹ, xă Tân An Hội của huyện Củ Chi;…

+ Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới;

+ Biên soạn nội dung và thiết kế, in ấn tờ bướm Nông thôn mới.

Các chương tŕnh liên tịch

+ Chương tŕnh liên tịch với Mặt trận tổ quốc Thành phố

Phối hợp tổ chức hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường nước, sông, kênh rạch;

Phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho 400 học viên tuyên truyền về Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng cho lực lượng tuyên truyền viên ṇng cốt của các cán bộ Mặt trận tổ quốc Phường, Xă;

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các mô hình điểm tiêu biểu của các Chương trình liên tịch trên địa bàn Thành phố.

+ Chương tŕnh liên tịch với Hội phụ nữ Thành phố

Phối hợp tổ chức hội thi “Tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường” cấp Thành phố năm 2014. Hội thi đă thu hút được 24 đội thi đến từ tiểu thương của các chợ ở 24 quận/huyện với khoảng 500 người tham gia;

Phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn cho 300 học viên Tuyên truyền về Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường cho Lực lượng tuyên truyền viên ṇng cốt của các Câu lạc bộ “ Phụ nữ tham gia Bảo vệ môi trường”.

+ Chương tŕnh liên tịch với Thành đoàn

Phối hợp tổ chức 5 ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104 đến 108 tại các Quận 8, B́nh Thạnh, G̣ Vấp. Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 200 học viên là các cán bộ đoàn các cấp về công tác Bảo vệ môi trường thành phố, Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng.

+ Chương tŕnh Liên tịch với Hội cựu chiến binh

Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 200 học viên là các tuyên truyền viên ṇng cốt Hội Cựu chiến binh các Quận/huyện về Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và Kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường.

+ Chương tŕnh liên tịch với Hội Người cao tuổi

Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn cho 100 học viên Hội Người cao tuổi các Quận/huyện tuyên truyền về công tác Bảo vệ môi trường thành phố; rác và các tác hại đến sức khỏe cộng đồng.

+ Công tác khác

Xây dựng kế hoạch Chương tŕnh truyền thông về Biến đổi khí hậu dành cho học sinh cấp 2 theo dự án của Unicef ( chương tŕnh Bạn hữu tỉnh trẻ em của Sở Lao động Thương binh & xă hội);

Tham dự hội thảo về “Bạn hữu Tỉnh Trẻ em” tại Sở Lao động Thương binh xã hội.

Phối hợp với pḥng Chất thải rắn xây dựng Tiêu chí Xanh – sạch – đẹp của thành phố;

Tham gia Ban giám khảo cuộc thi “ Sức sống mới từ sản phẩm tái chế” cho Quỹ Bảo vệ môi trường;

Tham gia họp Hội đồng nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và công nghệ cho đề tài “ Áp dụng mô h́nh CBEM cho các kênh rạch đă cải tạo trên địa bàn Thành phố” và đề tài “Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của các chương tŕnh truyền thông môi trường cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh”;

Góp ư dự thảo Đề án Nhiêu lộc Thị Nghè – Hội Liên hiệp Phụ nữ;

Tham gia góp ý cho các chương trình, dự án: Giờ trái đất, Green talk, chương trình thả cá trên kênh Nhiêu lộc Thị Nghè, Hội thi Nông thôn mới;

Tổ chức kiểm tra Sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại Quận 3 do đồng chí Trần Văn Thạch làm trưởng đoàn;

Tổng hợp báo cáo góp ư dự thảo quy tŕnh, thủ tục đăng kư, xem xét, thẩm định và công nhận thành phố bền vững về môi trường Việt Nam;

Báo báo kết quả 2 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ (phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố);

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2014 ( phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố);

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể Thao và Du Lịch kiểm tra các tuyến đường Xanh – sạch – đẹp tại Huyện Cần Giờ;

Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về Bảo vệ môi trường cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội;

Tham gia gian hàng triển lãm ngành Tài nguyên Môi trường của Sở tại lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2015;

Tổ chức tập huấn về Bảo vệ môi trường cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

11. T́nh h́nh thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật nói chung:

Về Dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động khu chế xuất, khu công nghiệp: Dự án đầu tư đã được phê duyệt và đang trình duyệt kế hoạch đấu thầu;

Về Dự án đầu tư Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường: Đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, tŕnh cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt.

12. Công tác Quan trắc chất lượng môi trường

Công tác Quan trắc chất lượng môi trường năm 2014.

+ Quan trắc chất lượng không khí: đă tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng để đánh giá chất lượng không khí tại Tp.HCM (15 vị trí);

+ Quan trắc hàm lượng phóng xạ: đă tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng để đánh giá hàm lượng phóng xạ trong không khí tại Tp.HCM (01 vị trí);

+ Đo đạc thủy văn: đă tiến hành 12 đợt đo đạc các thông số thủy văn hàng tháng (15 vị trí);

+ Quan trắc nước mặt: đă tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng để đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu vực dành cho mục đích cấp nước của thành phố và các khu vực khác (26 vị trí);

+ Quan trắc nước kênh rạch: đă tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng với các thông số hóa lư để đánh giá chất lượng nước kênh rạch khu vực nội thành Tp.HCM (15 vị trí);

+ Quan trắc nước dưới đất: đă tiến hành 12 đợt đo đạc mực nước hàng tháng và 04 đợt lấy mẫu hàng quư với các thông số hóa lư và vi sinh để đánh giá chất lượng và diễn biến mực nước dưới đất tại Tp.HCM (15 trạm);

+ Quan trắc nước biển ven bờ: đă tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng với các thông số hóa lư và vi sinh để đánh giá đa dạng sinh học và diễn biến chất lượng nước biển ven bờ huyện Cần Giờ (09 vị trí);

+ Đảm bảo thu nhận, đánh giá, xử lư và báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng tháng, quư, 6 tháng, báo cáo năm và theo yêu cầu đột xuất;

+ Xây dựng và tŕnh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường Tp.HCM;

+ Xây dựng phương án, dự toán thực hiện các chương trình quan trắc môi trường năm 2015;

+ Xây dựng các phương pháp phân tích tại pḥng thí nghiệm, phân tích một số chỉ tiêu không khí (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2­);

+ Tham gia tập huấn về quan trắc không khí với tổ chức JICA (Nhật Bản) và tập huấn về phân tích chất lượng môi trường không khí tại Viện Môi trường và Tài Nguyên;

+ Thường xuyên bảo trì và theo dõi việc di dời trạm quan trắc nước dưới đất.

Công tác quản lý hệ thống thông tin dữ liệu môi trường

+ Triển khai thực hiện chương trình “Quản lư, cập nhật bộ dữ liệu quan trắc môi trường Tp.HCM” năm 2014;

+ Xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường năm 2015;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) nhằm tiếp nhận và quản lư dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động chất lượng nước mặt tại vị trí cầu An Hạ, kênh Thầy Cai huyện Củ Chi;

+ Phối hợp làm việc với Văn phòng đăng kư quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư cơ sở dữ liệu Tài nguyên và môi trường, đồng thời đề xuất bổ sung thông tin cho Dự thảo Chương tŕnh xây dựng Hệ thống thông tin Quản lư Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM giai đoạn 2014-2020;

+ Phối hợp làm việc với chuyên gia của tổ chức KOICA-NIPA tổ chức hội thảo chuyên đề về thiết kế và quản lư mạng lưới quan trắc không khí tự động;

+ Phối hợp cùng chuyên gia của tổ chức KOICA-NIPA hoàn tất việc xây dựng tài liệu chuyên môn về hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống Quan trắc ô nhiễm không khí, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ điều tra, xử lý hành chính ô nhiễm mùi hôi, và xuất bản tài liệu “Quy hoạch, thiết kế mạng lưới Quan trắc không khí tự động và quản lý ô nhiễm mùi”;

+ Phối hợp với các Trường, Viện nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các đề tài đặt hàng nghiên cứu khoa học về Quan trắc và đánh giá chất lượng Môi trường năm 2014 và 2015, bao gồm các đề tài:

* Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống tích hợp quản lư thông tin, mô h́nh hoá, dự báo chất lượng môi trường trực tuyến;

* Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) cùng bụi PM10 trên địa bàn Tp.HCM;

* Nghiên cứu việc triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường Tp.HCM.

+ Phối hợp làm việc với Trung tâm Quan trắc-Tổng cục Môi trường về khả năng cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

13. Công tác dịch vụ tư vấn môi trường

Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện các hợp đồng kư kết mới;

Tổng số hợp đồng kư kết mới, tính đến tháng 10/2014: 05 hợp đồng;

Tổng giá trị hợp đồng: ~ 350 triệu đồng.

II. Nhận xét, đánh giá:

1. Những mặt tích cực:

Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục đă tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: Chi cục đă thành lập riêng tổ chuyên môn theo dơi thực hiện Chương tŕnh, được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo trực tiếp của lănh đạo Sở, nh́n chung công tác tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh chóng và chặt chẽ;

Công tác đánh giá tác động môi trường đă đi vào quy tŕnh ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa/hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt.

Qua thời gian áp dụng triển khai thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, cho đến nay phần lớn các đơn vị sản xuất đă chủ động hơn trong việc kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Các đơn vị sản xuất đã thực hiện xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lư nước thải nhằm hạn chế việc xả thải các chất ô nhiễm ra môi trường; sử dụng tiết kiệm nguồn nước hoặc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý để dùng vào mục đích khác.

Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao ư thức về bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn TP. HCM.

2. Những hạn chế, khó khăn vướng mắc:

Ngoài những kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá vẫn c̣n một số nhiệm vụ, dự án chưa được thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố do những khó khăn như sau:

- Hai (02) đơn vị nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa di dời là do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư và trực thuộc Trung ương quản lư nên Thành phố không đủ thẩm quyền giải quyết;

- Ư thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp vẫn chưa tốt;

- Đối với công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: tiến độ thực hiện báo cáo thường chậm hơn so với yêu cầu của Lănh đạo, do đây là một Chương tŕnh phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp chặc chẽ, xuyên suốt và kết quả thực hiện của các Sở, Ngành, Quận/huyện. Thêm vào đó, kết quả triển khai cho thấy tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu vẫn c̣n chậm so với mục tiêu đề ra. Đồng thời, việc đánh giá kết quả thực hiện cũng chỉ mang tính chất một chiều, chủ yếu đánh giá sơ bộ dựa theo số liệu thống kê những việc đă làm được, chưa đánh giá được một cách toàn diện dựa trên số liệu tổng thể từ nhiều phía (điều tra xă hội học, các nhà khoa học..). Bên cạnh đó, tiến độ chậm cũng do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan như kinh phí phân bổ chậm, một số chỉ tiêu đề ra ban đầu chưa sát với thực tiễn; các cơ chế chính sách chưa được xây dựng phù hợp; ư thức trách nhiệm của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường tuy có chuyển biến nhưng chưa tạo được thói quen trong

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (14/10/2013)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.