Số người online: 2
Số người truy cập: 2579791
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn trong 3 tháng đầu năm 2014:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận 02 hồ sơ.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 03 hồ sơ.

- Có ư kiến môi trường về san mạn dầu: 02 hồ sơ.

- Thực hiện triển khai các chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường ở 6 kênh rạch ngoại thành.

- Triển khai, cập nhật, xây dựng lại cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô thuộc Sở trên địa bàn TP. HCM.

- Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tŕnh lănh đạo xem xét. Đồng thời, đă hoàn thiện sơ bộ đối với 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

Đă cập nhật danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của 23/24 quận/huyện báo cáo (c̣n thiếu H. Cần Giờ).

Đang lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo thông tư 04/2012/TT-BTNMT để báo cáo UBND Thành phố. Xây dựng kế hoạch kiểm tra lại đối với các đơn vị trong danh sách.

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố HCM giai đoạn 2011 – 2015: tiếp tục cập nhật danh sách từ các Sở, quận/huyện về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai (thiếu Sở GTVT và Quận 3).

- Công tác soạn thảo các cơ chế, chính sách văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030: Đă gửi công văn và biểu mẫu đính kèm cho các pḥng ban, tŕnh kư Lănh đạo Sở kư gửi Sở ngành để lấy ư kiến tổng hợp.

- T́nh h́nh thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Góp ư dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm (2011 – 2013) thực hiện 6 chương tŕnh đột phá, phần Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường.

+ Làm việc với Sở KHĐT về giải tŕnh cụ thể 03 chương tŕnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

- Công tác phối hợp với các Sở ban ngành:

+ Phối hợp khảo sát kênh Ba Ḅ với Pḥng tài nguyên môi trường quận Thủ Đức và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh B́nh Dương ngày 24/2/2014: Chi cục BVMT B́nh Dương sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trong lưu vực xả thải vào kênh Ba Ḅ.

+ Phối hợp với Sở Công thương để kiểm tra, khảo sát về hiện trạng hoạt động và điều kiện về pḥng cháy chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7 của Công ty CP DV Vận Tải Petrolimex Sài G̣n.

+ Họp về giải quyết ô nhiễm môi trường tại hệ thống kênh thuỷ lợi Thầy Cai – An Hạ. Chi cục đă có báo cáo tổng thể về hệ thống kênh Thầy Cai – An Hạ gửi Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mỹ; Họp triển khai thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030.

+ Họp với Sở Công thương về công tác cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoá chất.

+ Hoàn thiện Bảng chỉ tiêu Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững năm 2013 gửi Sở Xây dựng.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): tiếp nhận 15 hồ sơ, tổ chức họp thẩm định 20 hồ sơ (11 hồ sơ tồn của năm 2013), 24 hồ sơ đă được lănh đạo kư quyết định phê duyệt.

- Công tác kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: tiếp nhận 07 hồ sơ, kiểm tra thực tế 06 hồ sơ, 02 hồ sơ đă được lănh đạo kư xác nhận, c̣n 01 dự án chờ kiểm tra thực tế.

- Công tác phối hợp:

+ Tham gia họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường do Hepza tổ chức.

+ Tham gia góp ư dự toán thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ.

+ Tham mưu lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ư kiến đối với các dự án đánh giá tác động môi trường chiến lược do Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp với Pḥng Tài nguyên Môi trường 24 quận/huyện lập danh sách các cán bộ, chuyên viên quận/huyện, phường/xă và đại diện các cơ sở sản xuất trên địa bàn đăng kư tham gia lớp tập huấn về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Phối hợp đôn đốc nhắc nhở các đơn vị sản xuất phát sinh nước thải công nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo đúng quy định.

- Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01/2014 đến tháng 02/2014 là 64.125.886 đồng.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Lập kế hoạch triển khai các chương tŕnh liên tịch.

- Xây dựng kế hoạch Chương tŕnh truyền thông Biến đổi khí hậu dành cho học sinh cấp 2 theo dự án của Unicef.

- Xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội tái chế chất thải năm 2014.

- Hoàn chỉnh kế hoạch và xây dựng phương án Giải thưởng Môi trường.

- Tham gia đoàn kiểm tra chương tŕnh Nông thôn mới tại xă Nhị B́nh – huyện Hóc Môn; xă Tân Phú Trung, Trung An, An Nhơn Tây và Trung Lập Thượng huyện Củ Chi; xă Long Thới và Phước Kiểng huyện Nhà Bè.

- Họp tổng kết đánh giá kết quả sau đợt kiểm tra chương tŕnh Nông thôn mới.

- Góp ư dự thảo Đề án Nhiêu Lộc Thị Nghè – Hội Liên hiệp Phụ nữ.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục duy tŕ các hoạt động quan trắc chất lượng nước và quan trắc chất lượng không khí tại Tp.HCM:

+ Quan trắc chất lượng không khí: đă tiến hành 03 đợt lấy mẫu hàng tháng (15 trạm).

+ Đo đạc thuỷ văn: đă tiến hành 03 đợt đo đạc hàng tháng (15 trạm).

+ Quan trắc nước mặt: đă tiến hành 03 đợt lấy mẫu hàng tháng (26 trạm).

+ Quan trắc nước kênh rạch: đă tiến hành 03 đợt lấy mẫu hàng tháng (15 trạm).

+ Quan trắc nước dưới đất: đă tiến hành 01 đợt lấy mẫu hàng quư (15 trạm).

+ Quan trắc nước biển ven bờ: đă tiến hành 03 đợt lấy mẫu hàng tháng (09 trạm).

- Tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường hàng tháng.

- Thực hiện công tác giám sát các chương tŕnh quan trắc môi trường nước và không khí.

- Rà soát bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Đẩy mạnh các công tác pḥng thí nghiệm, hiện tại đă có thể thực hiện lấy mẫu không khí, lấy mẫu nước, đo nhanh các chỉ tiêu hiện trường và phân tích được một số chỉ tiêu không khí (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2).

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số trong việc cài đặt phần mềm trên sever (phiên bản thử nghiệm) nhằm tiếp nhận và quản lư dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động.

- Khai thác thử nghiệm các chức năng của Hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường đang tiến hành xây dựng.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện các hợp đồng mới.

6. Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (báo cáo theo chỉ đạo tại kế hoạch số 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường):

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch 2380/KH-CCBVMT-KHTH ngày 12/6/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động nhằm giữ ǵn kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ư thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

II. Nhận xét, đánh giá

- Trong 3 tháng đầu năm 2014 đă tương đối đi vào ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến công tác tổ chức họp hội đồng thẩm định đối với hồ sơ ĐTM, kiểm tra thực tế đối với hồ sơ xác nhận hoàn thành.

- Công tác phối hợp với các pḥng, ban, đơn vị liên quan được thực hiện nghiêm túc.

- Các công tác khác đảm bảo nội dung và tiến độ yêu cầu.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quư II năm 2014:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai có hiệu quả chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và Tổng cục môi trường triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

- Phối hợp Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở, Sở Công thương và Cục Hải quan thành phố tập trung kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp.

- Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô thuộc Sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với quận/huyện để cập nhật thêm dữ liệu về các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Hoàn thiện danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc chương tŕnh 04 để báo cáo UBND Thành phố và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoàn thiện 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, Ban, Ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua việc cải tiến quy tŕnh, thủ tục và chất lượng trong việc kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn quy định đảm bảo yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt là cơ sở pháp lư và kỹ thuật hữu hiệu phục vụ công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng.

- Tăng cường công tác xác nhận việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhắc nhở, hướng dẫn chủ dự án lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tiếp tục cập nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn thành phố.

- Nghiên cứu, rà soát, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường góp ư với Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc điều chỉnh, cải tiến nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy tŕnh thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục phối hợp với pḥng Tài nguyên và Môi trường quận/ huyện, Hepza về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của đơn vị (nếu có) về kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường cho các đơn vị theo quy định.

- Tập trung triển khai rà soát, phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường, phương án thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường, phương án kiểm tra thẩm định và phương án tập huấn.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tham gia gian hàng tái chế với chủ đề “Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội tái chế chất thải năm 2014.

- Triển khai chương tŕnh truyền thông Biến đổi khí hậu dành cho học sinh cấp 2 theo dự án của Unicef.

- Triển khai chương tŕnh tập huấn bảo vệ môi trường với Hội liên hiệp Phụ nữ.

- Triển khai Giải thưởng Môi trường năm 2014.

- Triển khai Hội thi Biển và hải đảo cấp thành phố năm 2014.

- Triển khai triển lăm ảnh Bảo vệ môi trường kênh rạch Thành phố.

- Khảo sát địa điểm, xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 cấp quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông với Đài truyền h́nh.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục duy tŕ thực hiện kế hoạch quan trắc năm 2014 đă được phê duyệt.

- Thực hiện các báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng, quư đúng tiến độ và chất lượng.

- Thực hiện giám sát chất lượng (QA/QC) đối với các chương tŕnh quan trắc môi trường năm 2014.

- Theo dơi và thúc đẩy nhanh việc phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Từng bước đẩy mạnh các hoạt động pḥng thí nghiệm.

- Phối hợp làm việc với VP Đăng kư Quyền sử dụng đất hoàn tất xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư CSDL môi trường theo nội dung của Quyết định 59/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lư, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP.HCM.

- Xây dựng kế hoạch và kư kết chương tŕnh hợp tác năm 2014 với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) về triển khai thử nghiệm hệ thống quản lư CSDL quan trắc tự động chất lượng môi trường.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với hợp đồng cũ đồng thời xúc tiến hợp tác, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.

6. Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2014 và những năm tiếp theo.


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.