Số người online: 3
Số người truy cập: 2579786
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 1 năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố:

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của 87 đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: kiểm tra 02 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2013 và kế hoạch 2014 – 2015 gửi UBND thành phố (chỉnh sửa theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tín).

- Công tác khác:

+ Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các quận/huyện về Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường/ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các cơ sở không phù hợp quy hoạch.

+ Tiếp nhận các báo cáo về Chương tŕnh Nông thôn mới các các xă chưa đạt tiêu chí 17.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 15 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM 9 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành: 04 dự án. Cụ thể: Dự án Cảng Container trên đất kho xăng dầu Cát Lái, Dự án xây dựng hệ thống XLNT của công ty Seajoco, Dự án Khu chung cư thương mại dịch vụ Lugiaco; Dự án đầu tư xây dựng trường học Pháp của cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 01 dự án.

- Công tác khác:

+ Tham gia hội đồng thẩm định ĐTM do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Thẩm định và Hepza tổ chức.

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thẩm định.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Ban hành 06 thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các đơn vị với số tiền là 44.713.811 đồng, phát hành 03 thông báo nhắc nợ với số tiền là 31.933.008 đồng.

- Đôn đốc, nhắc nhở các UBND phường xă và Chi cục thuế quận/huyện rà soát danh sách các đơn vị sản xuất công nghiệp đă ngưng nghỉ hoặc di dời.

- Cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp trên website Chi cục (theo NĐ 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường).

- Trả lời 04 công văn thắc mắc của doanh nghiệp.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-31/12

Từ tháng 1 – tháng 12

Số DN nộp phí

75

Số phí (đồng)

331.667.449

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

6.146.247.908

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tổ chức hội thảo Tổng kết mô h́nh Khu phố không rác.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện triển lăm h́nh ảnh Đón chào năm mới 2014.

- Dự tổng kết cuộc vận động toàn dân đăng kư xây dựng đời sống văn hoá P. Sơn Kỳ – Q. Tân Phú, P. Linh Đông – Q. Thủ Đức, xă B́nh Chánh – huyện B́nh Chánh, P. Thạnh Lộc – Q. 12.

- Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch Giải thưởng môi trường.

- Góp ư dự thảo Đề án Nhiêu Lộc Thị Nghè – Hội Phụ nữ.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu và tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường định kỳ theo quy định.

- Hoàn thiện kế hoạch thực hiện các chương tŕnh quan trắc môi trường năm 2014.

- Phối hợp làm việc với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) rà soát, hiệu chỉnh đường truyền số liệu của trạm quan trắc cảm biến tại cầu An Hạ.

- Thử nghiệm các tính năng của Hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và phần mềm quản lư số liệu quan trắc môi trường trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm quan trắc – Tổng cục môi trường.

- Phối hợp làm việc với khoa Môi trường – Đại học Nông Lâm đánh giá số liệu quan trắc theo chương tŕnh hợp tác quan trắc chất lượng không khí chi tiết tại ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ năm 2013.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Kế hoạch công tác tháng 2:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Phối hợp Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh về môi trường của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác xác nhận việc hoàn thành nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các doanh nghiệp.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục công tác xác nhận hoàn thành ĐTM.

- Hoàn thiện hồ sơ ISO 9001:2008.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường các quận/huyện, Hepza về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Tiếp nhận tờ khai và ra thông báo nộp phí cho doanh nghiệp theo quy định.

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp (nếu có) về kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Chuẩn bị gửi Thông báo thẩm định và thông báo nộp phí bảo vệ môi trường quư 3, 4 năm 2013 cho các đối tượng chịu phí cố định và phí biến đổi; đối tượng thuộc danh mục (kim loại nặng) và không thuộc danh mục (khi có ư kiến chỉ đạo của UBND TP).

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Xây dựng tuyến kênh xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch Giải thưởng môi trường.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục thực hiện các chương tŕnh quan trắc thường xuyên theo kế hoạch.

- Theo dơi tiến độ thực hiện dự án đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động và 02 trạm quan trắc nước mặt tự động.

- Phối hợp làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, hiệu chỉnh nội dung kế hoạch Quản lư, cập nhật bộ dữ liệu quan trắc môi trường TP. HCM.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) trong việc cài đặt phần mềm trên server (phiên bản thử nghiệm) nhằm tiếp nhận và quản lư dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc môi trường tự động trong thời gian tới.

- Tiếp tục thử nghiệm các tính năng của Hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và phần mềm quản lư số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.