Số người online: 0
Số người truy cập: 2579774
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2013 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn trong 9 tháng đầu năm 2013:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố:

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của 28 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 06 cơ sở khám chữa bệnh y tế; lấy 10 mẫu nước thải, đề nghị Thanh tra Sở xử phạt 02 cơ sở.

- Công tác giải quyết khiếu nại ô nhiễm về môi trường:

Trong 9 tháng đầu năm 2013, tiếp nhận 09 đơn thư khiếu nại, phản ánh: trong đó 01 đơn phản ánh về băi rác tự phát tại phường 5, quận 8. Quận 8 cũng đă có báo cáo gởi Sở TN&MT về kết quả giải quyết (công văn số 06/TNMT-MT ngày 03/01/2013); 01 đơn thư phản ánh mùi hôi từ rác thải ở công ty Lê Quang Lộc, Quận 3: Chi cục đă tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của đơn vị, chuyển Thanh tra xử phạt theo Nghị định 117 về một số sai phạm của đơn vị về thủ tục môi trường và kết quả phân tích vượt quy chuẩn cho phép; 01đơn thư phản ánh khí thải ở nhà máy cung cấp hơi Tín Thành thuộc khu CN Tây Bắc, Củ Chi: Chi cục đă chuyển HEPZA xử lư theo thẩm quyền quản lư; 01 phản ánh khí thải của hộ sản xuất thủy tinh tại Nơ Trang Long, quận B́nh Thạnh, chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh khí thải của nhà hàng Chảo Đỏ tại 122 -124 Hồ Tùng Mậu, quận 1, chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh nước thải ở công ty giấy Á Châu; 01 phản ánh tiếng ồn của công trường xây dựng 24 Lê Thánh Tôn, quận 1: chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh nước thải của Bệnh viện Chỉnh h́nh và phục hồi chức năng ở quận Tân B́nh: đang phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn thư khiếu nại phản ánh mùi hoá chất (CT TNHH Chấn Trần – B́nh Thạnh): chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

Tiếp nhận và xử lư 19 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đă được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường:

Trong 9 tháng đầu năm, tiếp nhận và xử lư 180 hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

Trong số 37 cơ sở nằm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, hiện 37/37 cơ sở đã được rút tên, đă di dời, đă khắc phục ô nhiễm hoặc ngưng hoạt động. Trong đó có 02 cơ sở (Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son) đă khắc phục ô nhiễm nhưng chưa di dời là do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư, theo quy hoạch th́ lộ trình di dời kéo dài đến năm 2017, 2018 và do Trung ương quản lư, Ủy ban nhân dân thành phố đă có kiến nghị các Bộ ngành trung ương thực hiện di dời. Ngoài ra c̣n thực hiện tái kiểm tra, đo đạc định kỳ 6 tháng/lần đối với các đơn vị đă và chưa thực hiện rút tên theo quyết định 64/QĐ-TTg.

- Công tác giám sát môi trường:

+ Hoàn thành công tác giám sát chất lượng nước mặt đợt 1 (6 tháng /lần) hệ thống kênh rạch khu vực TP. HCM gồm 6 hệ thống kênh rạch: Rạch Nước Lên – Sông Chợ Đệm, Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực Lê Minh Xuân – Phạm Văn Hai, Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực Tân Phú Trung, Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực sông Cần Giuộc, Khu vực Suối Cái – Xuân Trường, Kênh Ba Ḅ Thủ Đức với tần suất, số lượng và chỉ tiêu theo kế hoạch đă phê duyệt.

+ Đo đạc định kỳ 6 tháng/lần chất lượng không khí xung quanh và lấy mẫu nước đầu ra tại các trạm xử lư nước thải tập trung của 14 KCX/KCN và các cụm công nghiệp.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Từ tháng 1 đến tháng 4/2013, tham mưu soạn thảo các văn bản gởi các Sở, Ban ngành và 24 quận/huyện về báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm, kế hoạch thực hiện năm 2013 bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra (công văn 323/TNMT-CCBVMT, công văn 2013/TNMT-CCBVMT, công văn 2014/TNMT-CCBVMT, công văn 2015/TNMT-CCBVMT).

+ Tham mưu công văn số 2515/TNMT-CCBVMT ngày 04/5/2013 gởi Thường trực UBND về xin chủ trường chấp thuận bổ sung một số đề án nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015.

+ Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 02 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2012 và Kế hoạch 2013-2015 gởi UBND thành phố (công văn số 2542/TNMT-CCBVMT).

+ Ngày 08/5/2013, tham dự cuộc họp chuẩn bị sơ kết Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường tại UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chủ tŕ. Thực hiện ư kiến chỉ đạo của PCT Nguyễn Hữu Tín, Chi cục đă ban hành mốt số văn bản đề nghị chỉnh sửa báo cáo, bổ sung thêm thông tin gởi Sở Xây dựng, Sở Công thương (công văn 2204 và 2206/CCBVMT-KSON).

+ Hoàn chỉnh báo cáo kết quả 2 năm thực hiện triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường 2011 – 2012 và Kế hoạch 2013 – 2015 của các quận/huyện, Sở ban ngành tŕnh UBND (lần thứ nhất) (cập nhật mới thông tin các dự án có diện tích từ 20ha trở lên).

+ Ngày 21/8/2013, họp chuẩn bị sơ kết Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường tại UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chủ tŕ (lần 2). Thực hiện ư kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, Chi cục đă ban hành một số văn bản đề nghị chỉnh sửa báo cáo, góp ư gửi quận/huyện (công văn số 5733/TNMT-CCBVMT).

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2011 – 2015:

+ Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai gởi Bộ TNMT, Phối hợp với Tổng cục MT tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai tại Hội trường UBND thành phố vào ngày 11/1/2013. Hội nghị ngoài nội dung tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án, c̣n đề xuất bầu chủ tịch UBND tỉnh B́nh Dương giữ chức Chủ tịch Ủy ban BVLV sông Đồng Nai nhiệm kỳ 2. Ngày 31/5/2013, tham dự lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai tại Hội trường UBND tỉnh B́nh Dương.

+ Chuẩn bị dự thảo Báo cáo t́nh h́nh triển khai Đề án sông Đồng Nai năm 2013 trên địa bàn thành phố.

- Công tác phối hợp với các Sở ban ngành và công tác khác:

+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về Văn hoá xă hội kiểm tra 36 đơn vị.

+ Tiếp tục rà soát lại Quyết định 200/2004/QĐ-UB: hoàn tất tổng hợp góp ư sau buổi họp với Sở Tư pháp (lần 2) về danh mục các ngành nghề không đặt trong khu dân cư, … xác định quy hoạch hoặc khu vực, địa điểm được phép đầu tư.

+ Tổng hợp ư kiến trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 8.

+ Hoàn tất công tác tổng hợp và xử lư góp ư của Sở ban ngành về Kế hoạch pḥng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố.

+ Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường Ấp nông thôn mới và làng nghề theo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố.

+ Xây dựng quy tŕnh thực hiện việc lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo hướng dẫn 04/2012/TT-BTNMT.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 80 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM 62 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 45 dự án.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 23 dự án.

- Công tác khác:

+ Thực hiện hướng dẫn quy tŕnh, thủ tục cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường.

+ Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác thẩm định.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra thẩm định khoảng 800 đơn vị (đạt 93%).

- Phối hợp với Pḥng Tài nguyên - Môi trường quận/huyện rà soát phân loại các đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi; thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc diện phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Thông báo yêu cầu kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền thu được là 4.147.858.178 đồng (từ tháng 1 đến tháng 8).

- Tiến hành thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các đơn vị trên địa bàn thành phố. Số nợ đă thu hồi được là 425.851.301 đồng (từ tháng 1 đến tháng 8).

- Tập huấn về Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cho 1500 cán bộ quận/huyện, phường/xă và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan góp ư dự thảo công văn liên Sở tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố.

- Giải quyết 33 trường hợp thắc mắc, khiếu nại của các đơn vị trên địa bàn thành phố đúng thời hạn quy định.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Công tác phối hợp liên tịch:

+ Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn tham gia bảo vệ môi trường” tại các phường, xã điểm có kênh rạch bị ô nhiễm: Phường Thạnh Lộc – Quận 12, Phường Linh Đông – Quận Thủ Đức, Phường Sơn Kỳ – Quận Tân Phú, Xă B́nh Chánh – Huyện B́nh Chánh.

+ Phối hợp Ban thường vụ Thành Đoàn tổ chức 03 ngày Chủ nhật xanh.

- Công tác đào tạo, tập huấn:

+ Tổ chức 04 lớp tập huấn dành cho lănh đạo và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

+ Tổ chức 21 đợt tập huấn cho ban điều hành khu phố về việc triển khai thực hiện mô h́nh khu phố không rác.

+ Tổ chức 06 lớp tập huấn về nông thôn mới.

- Các hoạt động và sự kiện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường:

+ Tổ chức Lế mít tinh kỷ niệm ngày Môi trường thế giới tại quận 8.

+ Tổ chức hội thảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.

+ Tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học nhân ngày biển và hải đảo.

+ Tham gia gian hàng triển lăm và tuyên truyền trong ngày hội tái chế chất thải.

+ Phát hành và phân phối 140.000 tờ rơi tuyên truyền.

- Công tác thông tin đại chúng:

+ Thực hiện chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với Đài phát thanh AM vào sáng thứ 4 hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục duy tŕ các hoạt động quan trắc chất lượng nước và quan trắc chất lượng không khí tại TP. HCM. T́nh h́nh triển khai các hoạt động quan trắc đến thời điểm hiện nay như sau:

+ Tiến hành 09 đợt lấy mẫu hàng tháng 06 trạm quan trắc chất lượng không khí; 09 đợt đo đạc hàng tháng 15 trạm thuỷ văn; 09 đợt lấy mẫu hàng tháng 22 trạm quan trắc nước mặt; 03 đợt lấy mẫu hàng quư 10 trạm quan trắc nước kênh rạch; 03 đợt lấy mẫu hàng quư 15 trạm quan trắc nước dưới đất; 09 đợt lấy mẫu hàng tháng 09 trạm quan trắc nước biển ven bờ.

- Tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường TP. HCM hàng tháng, quư, 6 tháng.

- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo đầu tư các dự án liên quan đến các hoạt động quan trắc: trang thiết bị pḥng thí nghiệm, đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động và 02 trạm quan trắc nước mặt tự động, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Tp.HCM.

- Thu thập dữ liệu, khảo sát các nguồn thải trên hệ thống sông SG-ĐN nhằm thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai” của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường.

- Xây dựng và tŕnh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Phối hợp thực hiện dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường nước với tổ chức JICA (Nhật Bản).

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) triển khai khảo sát, lắp đặt các cảm biến quan trắc chất lượng nước và camera quan sát tại cầu An Hạ (kênh Thầy Cai) và tại Cần Giờ.

- Xây dựng và đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014 cho Sở Khoa học công nghệ bao gồm: “Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống tích hợp quản lư thông tin, mô h́nh hoá, dự báo chất lượng môi trường trực tuyến” và đề tài “Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng ô nhiễm bụi mịn (PM2.5 và PM10) trên địa bàn TP. HCM.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

6. Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (báo cáo theo chỉ đạo tại kế hoạch số 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường):

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Chi cục đă ban hành kế hoạch 2380/KH-CCBVMT-KHTH ngày 12/6/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ư thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Sau khi ban hành, Kế hoạch đă được phổ biến đến từng công chức, viên chức, người lao động của Chi cục. Đồng thời, Ban Lănh đạo Chi cục đă chỉ đạo các pḥng, Trung tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

II. Nhận xét, đánh giá

1. Những mặt tích cực:

- Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao ư thức về bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn TP. HCM.

- Công tác thẩm định nh́n chung đă đi vào quy tŕnh ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa/hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt.

- Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục đă tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: đă thành lập riêng tổ chuyên môn theo dơi thực hiện Chương tŕnh, và được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lănh đạo Chi cục, nh́n chung công tác tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh chóng và chặt chẽ.

2. Khó khăn tồn tại:

Ngoài những kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá vẫn c̣n một số khó khăn tồn tại như:

+ Một số nhiệm vụ, dự án chưa được thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố do những khó khăn như sau: 02 đơn vị nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủNhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để là do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư và trực thuộc Trung ương quản lư nên Thành phố không đủ thẩm quyền giải quyết.

+ Theo Điều 39 Nghị định 29/20011/NĐ-CP ngày 18/04/2011, các cơ sở chưa có các hồ sơ như Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, trong thời hạn không quá 2 năm phải thực hiện lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án Bảo vệ môi trường đơn giản, tuy nhiên Thông tư hướng dẫn lập đề án 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 mới ban hành đă trễ gần 1 năm, và theo công văn mới nhất của Bộ Tài nguyên và môi trường, th́ đến ngày 5/6/2013 ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án BVMT (thời gian thực hiện chỉ 1 năm), do thời gian quá ngắn nên vẫn c̣n một số đơn vị chưa kịp thực hiện. Do vậy kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn thêm thời gian thực hiện đề án để các doanh nghiệp có thể kịp thực hiện.

+ Đối với công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: hiện nay việc đánh giá t́nh h́nh triển khai 02 năm 2011-2012 theo các mục tiêu đề ra mang tính chất chủ quan, chủ yếu đánh giá sơ bộ dựa theo số liệu thống kê những việc đă làm được, thiếu cơ sở khoa học. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu phương pháp luận khoa học, kinh phí phân bổ chậm, thiếu thống nhất trong cách triển khai kế hoạch. Do đó, để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch cần phải nhanh chóng triển khai các giải pháp đă đề ra và bổ sung một số chương tŕnh cần thiết, cũng như tạo sự đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các giải pháp. Từ những khó khăn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện thực hiện những đề xuất, chấp thuận bổ sung một số chương tŕnh với tổng kinh phí dự trù khoảng 17,1 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm 2013 – 2015.

+ Ư thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp vẫn chưa tốt, đặc biệt trong lúc kinh tế đang c̣n nhiều khó khăn như hiện nay.

- Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai tṛ của phí bảo vệ môi trường và trách nhiệm trong việc đóng phí, do đó nhiều doanh nghiệp chưa tự giác kê khai hoặc kê khai không đúng thực tế.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường hệ thống kênh rạch thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền chứng nhận việc hoàn thành xử lư triệt để của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, rút tên khỏi danh sách theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành việc rút tên khỏi Quyết định 64/QĐ-TTg đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, ngoại trừ Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son thuộc thẩm quyền của Trung ương.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai có hiệu quả chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và Tổng cục môi trường triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

- Triển khai Kế hoạch pḥng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố. Phối hợp với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành trong công tác pḥng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Triển khai thực hiện, đề xuất danh sách các đơn vị gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Hướng dẫn tại 04/2012/TT-BTNMT.

- Phối hợp Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh về môi trường của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở, Sở Công thương và Cục Hải quan thành phố tập trung kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp.

- Tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các lĩnh vực chuyên môn có liên quan.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tập trung công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt theo đúng quy định.

- Thực hiện đúng quy tŕnh nội bộ đă ban hành đối với công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; giải quyết hồ sơ đúng tiến độ.

- Hoàn thiện hồ sơ ISO 9001:2008.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận/huyện triển khai công tác thống kê, rà soát đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường 24 quận/huyện; Ban quản lư các Khu chế xuất và Khu công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận/huyện xử lư các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định hiện hành.

- Triển khai thực hiện tập huấn NĐ25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cho cán bộ quận/huyện, phường/xă và các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố (khi có yêu cầu).

- Tiếp tục phối hợp Sở Tài chính hoàn chỉnh công văn liên Sở tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn dành cho doanh nghiệp và 05 lớp dành cho các đơn vị liên tịch cấp thành phố.

- Tổ chức hội nghị tổng kết và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữ ǵn vệ sinh môi trường trong khu nhà trọ kết hợp với ngày Hội “Công nhân với môi trường” tại 4 khu nhà trọ xanh sạch đẹp của Huyện Hóc Môn; Hội nghị tổng kết “Khu phố không rác” và Hội nghị tổng kết mô h́nh “Con hẻm xanh”.

- Tổ chức 02 ngày Chủ nhật xanh, Hội thi tự hào khu dân cư tôi dành cho các khu phố không rác.

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013.

- Tiếp tục chuẩn bị kế hoạch Giải thưởng Doanh nghiệp xanh.

- Phát hành cẩm nang và tờ rơi tuyên truyền cho khu phố.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục duy tŕ thực hiện kế hoạch quan trắc năm 2013 đă được phê duyệt.

- Thực hiện công tác giám sát các chương tŕnh quan trắc và tổng hợp báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng, quư, năm đúng tiến độ và chất lượng.

- Tiếp tục hoàn thiện các báo cáo dự án đầu tư nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường.

- Phối hợp hoạt động với Sở Thông tin truyền thông và Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) phát triển dự án xây dựng hệ thống mạng cảm biến, kho dữ liệu đám mây phục vụ giám sát môi trường, cảnh báo và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) đối với các dự án đầu tư của Trung tâm Quan trắc thông qua việc đăng kư nguồn vốn hợp tác công tư (PPP) của ngân hàng JBIC.

- Phối hợp làm việc với tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) về hỗ trợ cho công tác xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc tự động, chuẩn hoá hoạt động quan trắc, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.

6. Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo.


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.