Số người online: 1
Số người truy cập: 2579811
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo kết quả công tác năm 2013 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác Thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 110 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM 95 dự án.

- Công tác hậu kiểm sau ĐTM:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án đă được phê duyệt báo cáo ĐTM: 104 dự án. Trong đó, 16 dự án chưa triển khai xây dựng; 38 dự án đang xây dựng; 50 dự án đă đi vào hoạt động.

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM: kiểm tra thực tế 55 dự án, trong đó xác nhận hoàn thành 35 dự án.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân các quận huyện, Ban quản lư các khu chế xuất và khu công nghiệp về công tác thẩm định ĐTM, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tham mưu lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có ư kiến đối với các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Tham gia góp ư về dự toán thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ. Tham gia các quy tŕnh hướng dẫn thủ tục cải cách hành chính, góp ư thủ tục cải cách hành chính đối với dự án đầu tư xây dựng công tŕnh do Sở Xây dựng chủ tŕ thực hiện.

2. Công tác Kiểm soát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: kiểm tra 320 đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ, khám chữa bệnh y tế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đo đạc, căn cứ theo tiêu chí Thông tư 04/2012/TT-BTNMT, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Công tác giải quyết khiếu nại ô nhiễm về môi trường:

Trong năm 2013, Chi cục tiếp nhận 09 đơn thư khiếu nại, phản ánh: trong đó 01 đơn phản ánh về băi rác tự phát tại phường 5, quận 8. Quận 8 cũng đă có báo cáo gởi Sở TN&MT về kết quả giải quyết (công văn số 06/TNMT-MT ngày 03/01/2013); 01 đơn thư phản ánh mùi hôi từ rác thải ở công ty Lê Quang Lộc, Quận 3: Chi cục đă tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của đơn vị, chuyển Thanh tra xử phạt theo Nghị định 117 về một số sai phạm của đơn vị về thủ tục môi trường và kết quả phân tích vượt quy chuẩn cho phép; 01đơn thư phản ánh khí thải ở nhà máy cung cấp hơi Tín Thành thuộc khu CN Tây Bắc, Củ Chi: Chi cục đă chuyển HEPZA xử lư theo thẩm quyền quản lư; 01 phản ánh khí thải của hộ sản xuất thủy tinh tại Nơ Trang Long, quận B́nh Thạnh, chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh khí thải của nhà hàng Chảo Đỏ tại 122 -124 Hồ Tùng Mậu, quận 1, chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh nước thải ở công ty giấy Á Châu; 01 phản ánh tiếng ồn của công trường xây dựng 24 Lê Thánh Tôn, quận 1: chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 phản ánh nước thải của Bệnh viện Chỉnh h́nh và phục hồi chức năng ở quận Tân B́nh: đang phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn thư khiếu nại phản ánh mùi hoá chất (CT TNHH Chấn Trần – B́nh Thạnh): chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

Tiếp nhận và xử lư 27 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, trong đó 18 hồ sơ đă được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường:

Tiếp nhận và xử lư 186 hồ sơ đề nghị phê duyệt và xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

Trong số 37 cơ sở nằm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện 30/37 cơ sở đă được rút tên; 5/37 cơ sở đă khắc phục ô nhiễm hoặc ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục rút tên; 2/37 cơ sở là Nhà máy xi măng Hà Tiên và Nhà máy đóng tàu Ba Son đă khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư, theo quy hoạch th́ lộ tŕnh di dời kéo dài đến năm 2017, 2018 và do Trung ương quản lư, Ủy ban nhân dân thành phố đă có kiến nghị các Bộ ngành trung ương thực hiện di dời. Ngoài ra Chi cục c̣n thực hiện tái kiểm tra, đo đạc định kỳ 6 tháng/lần đối với các đơn vị đă và chưa thực hiện rút tên theo quyết định 64/QĐ-TTg.

- Công tác giám sát môi trường:

+ Hoàn thành công tác giám sát chất lượng nước mặt 2 đợt/năm hệ thống kênh rạch khu vực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 hệ thống kênh rạch: Rạch Nước Lên - Sông Chợ Đệm (quận B́nh Tân), Kênh Thầy Cai - An Hạ khu vực Lê Minh Xuân - Phạm Văn Hai (huyện B́nh Chánh), Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), Kênh Thầy Cai – An Hạ khu vực sông Cần Giuộc (kư kết liên tịch giữa Sở Tài nguyên & Môi trường Long An và Thành phố Hồ Chí Minh), Khu vực Suối Cái – Xuân Trường (Quận 9, Thủ Đức), Kênh Ba Ḅ quận Thủ Đức với tần suất, số lượng và chỉ tiêu theo đúng kế hoạch đă đươc phê duyệt.

+ Đo đạc định kỳ 6 tháng/lần chất lượng không khí xung quanh và lấy mẫu nước đầu ra tại các trạm xử lư nước thải tập trung của 14 KCX/KCN và các Cụm Công nghiệp. Kết quả phân tích cho thấy 02 KCN là Cát Lái và An Hạ vẫn c̣n một số chỉ tiêu chưa đạt quy chuẩn cho phép (amoni, coliform).

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Từ tháng 1 đến tháng 4/2013, tham mưu soạn thảo các văn bản gởi các Sở, Ban ngành và 24 quận/huyện về báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm, kế hoạch thực hiện năm 2013 bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra (công văn 323/TNMT-CCBVMT, công văn 2013/TNMT-CCBVMT, công văn 2014/TNMT-CCBVMT, công văn 2015/TNMT-CCBVMT).

+ Tham mưu công văn số 2515/TNMT-CCBVMT ngày 04/5/2013 gởi Thường trực UBND về xin chủ trường chấp thuận bổ sung một số đề án nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015.

+ Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 02 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2012 và Kế hoạch 2013-2015 gởi UBND thành phố (công văn số 2542/TNMT-CCBVMT).

+ Ngày 08/5/2013, tham dự cuộc họp chuẩn bị sơ kết Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường tại UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chủ tŕ. Thực hiện ư kiến chỉ đạo của PCT Nguyễn Hữu Tín, Chi cục đă ban hành mốt số văn bản đề nghị chỉnh sửa báo cáo, bổ sung thêm thông tin gởi Sở Xây dựng, Sở Công thương (công văn 2204 và 2206/CCBVMT-KSON).

+ Hoàn chỉnh báo cáo kết quả 03 năm thực hiện triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường 2011 – 2013 và Kế hoạch 2014 – 2015 của các quận/huyện, Sở ban ngành tŕnh UBND (lần thứ nhất) (cập nhật mới thông tin các dự án có diện tích từ 20ha trở lên).

+ Ngày 21/8/2013, họp chuẩn bị sơ kết Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường tại UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chủ tŕ (lần 2). Thực hiện ư kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, Chi cục đă ban hành một số văn bản đề nghị chỉnh sửa báo cáo, góp ư gửi quận/huyện (công văn số 5733/TNMT-CCBVMT).

+ Ngày 14/10/2013, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm triển khai CT GONMT giai đoạn 2011-2013 và Kế hoạch 2014-2015 gởi UBND thành phố (CV 6786/TNMT-CCBVMT).

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:

+ Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai gởi Bộ TNMT, Phối hợp với Tổng cục MT tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai tại Hội trường UBND thành phố vào ngày 11/1/2013. Hội nghị ngoài nội dung tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án, c̣n đề xuất bầu chủ tịch UBND tỉnh B́nh Dương giữ chức Chủ tịch Ủy ban BVLV sông Đồng Nai nhiệm kỳ 2. Ngày 31/5/2013, tham dự lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai tại Hội trường UBND tỉnh B́nh Dương.

+ Ban hành công văn 2931/CCBVMT-KSON và 6541/TNMT-CCBVMT về cập nhật nhân sự Ban chỉ đạo và Báo cáo t́nh h́nh triển khai Đề án sông Đồng Nai năm 2013 gởi các Sở ngành, Quận/huyện liên quan. Ngày 30/10/2013 hoàn chỉnh báo cáo tổng kết năm 2013 triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai. Tham dự phiên họp lần 6 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai ngày 15/11/2013 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Công tác pḥng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

+ Triển khai thực hiện chương tŕnh “Tập huấn nâng cao năng lực phối hợp trong công tác ứng phó sự cố dầu tràn” tại Vũng Tàu, tổ chức vào ngày 11 và 12/10/2013, bao gồm cán bộ một số quận huyện, Chi cục, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.

+ Đă tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Kế hoạch pḥng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố, Ủy ban t́m kiếm cứu nạn quốc gia đă họp thẩm định Kế hoạch vào ngày 14/11/2013 tại Hà Nội.

- Công tác phối hợp với các Sở ban ngành:

+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về văn hoá xă hội kiểm tra 36 đơn vị.

+ Tham gia cuộc họp góp ư tại Sở Công thương về quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố và các ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp và chính sách phát triển khu công nghiệp.

- Công tác khác:

+ Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về xây dựng Chương tŕnh hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lư tài nguyên và bảo vệ môi trường: Hoàn tất Chương tŕnh hành động tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố, dự thảo Kế hoạch thực hiện đang chỉnh sửa theo yêu cầu của Lănh đạo Sở.

+ Triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường xă nông thôn mới cho 57 xă nông thôn mới trên địa bàn thành phố (công văn số 3470/CCBVMT-KSON ngày 01/10/2013).

+ Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lư và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. HCM; dự thảo triển khai thực hiện “Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại TP. HCM giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến 2020”.

+ Tham mưu lập danh sách bổ sung đợt 1 các cơ sở nhà đất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch gửi Ủy ban nhân dân TP tại công văn 7479/TNMT-CCBVMT ngày 11/11/2013.

+ Tiếp tục rà soát lại Quyết định 200/2004/QĐ-UB: hoàn thành tổng hợp góp ư sau buổi họp với Sở Tư pháp (lần 2) về danh mục các ngành nghề không đặt trong khu dân cư, xác định quy hoạch hoặc khu vực, địa điểm được phép đầu tư.

+ Tổng hợp ư kiến trả lời Đoàn đại biểu quốc hội kỳ họp thứ 5, quốc hội khoá 8.

3. Công tác Thu phí môi trường:

- Công tác tuyên truyền, tập huấn: tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường) đến các doanh nghiệp sản xuất và các đối tượng liên quan. Trong năm đă tổ chức tập huấn cho 1.500 lượt cán bộ phường xă, quận huyện và đại diện đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.

- Công tác thẩm định: khảo sát lấy mẫu, điều tra thu thập thông tin của 1.148 đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Công tác thu phí:

+ Số tiền đă thu phí nước thải công nghiệp quư 1 và quư 2 năm 2013 là 5.822.508.519 đồng.

+ Thực hiện công tác thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Số liệu cụ thể như sau:

Số tiền nợ phí BVMT (từ năm 2004 – 2011): 5.466.612.984 đ

Số nợ đă thu hồi năm 2012: 2.462.531.202 đ

Số nợ đă thu hồi năm 2013: 466.244.044 đ

Số tiền c̣n nợ:

Đối với DN c̣n hoạt động (phải thu hồi): 559.067.815 đ

Đối với DN ngưng hoạt động/ giải thể: 1.978.769.923 đ

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận/huyện rà soát, phân loại đối tượng thuộc danh mục, đối tượng không thuộc danh mục; các đối tượng có lượng nước thải dưới 30 m3/ngày.đêm để thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

4. Công tác Thông tin truyền thông môi trường:

- Công tác phối hợp liên tịch:

+ Phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” tại các phường, xă điểm có kênh rạch bị ô nhiễm: Phường Thạnh Lộc – Quận 12, Phường Linh Đông – Quận Thủ Đức, Phường Sơn Kỳ – Quận Tân Phú, Xă B́nh Chánh – Huyện B́nh Chánh.

+ Phối hợp Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức 05 ngày Chủ nhật xanh.

+ Phối hợp Hội cựu chiến binh xây dựng chương tŕnh 05 Con hẻm Xanh – Sạch – Đẹp tại các quận 6, 8, 10, Tân B́nh, B́nh Thạnh.

+ Phối hợp Liên đoàn lao động thành phố tổ chức Hội thi “Sống xanh” dành cho các tổ công đoàn cấp cơ sở trên địa bàn thành phố.

- Công tác đào tạo, tập huấn:

+ Tổ chức 07 lớp tập huấn về nội dung sản xuất sạch hơn và 08 lớp về nội dung pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.

+ Tổ chức 24 đợt tập huấn cho ban điều hành khu phố về việc triển khai thực hiện mô h́nh khu phố không rác.

+ Tổ chức 06 lớp tập huấn về nông thôn mới.

+ Tổ chức 04 lớp tập huấn dành cho các đơn vị liên tịch cấp thành phố.

- Các hoạt động và sự kiện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường:

+ Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Môi trường thế giới tại quận 8.

+ Tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại xă B́nh Chánh, huyện B́nh Chánh.

+ Tổ chức hội thảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.

+ Tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học nhân ngày Biển và hải đảo.

+ Tổ chức Hội thi “Tự hào khu dân cư tôi” dành cho các đối tượng thuộc chương tŕnh “Khu phố không rác”.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữ ǵn vệ sinh môi trường trong khu nhà trọ kết hợp với ngày hội “Công nhân với môi trường” tại 4 khu nhà trọ xanh sạch đẹp của H. Hóc Môn.

+ Tham gia gian hàng triển lăm và tuyên truyền trong ngày hội tái chế chất thải.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết khu phố không rác và Hội nghị Tổng kết mô h́nh con hẻm xanh.

+ Tổ chức “Triển lăm ảnh về hoạt động bảo vệ môi trường” tham gia Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014”.

+ Phát hành và phân phối 140.000 tờ rơi tuyên truyền.

+ Phát hành cẩm nang tuyên truyền cho khu phố.

- Công tác thông tin đại chúng:

+ Thực hiện chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với Đài phát thanh AM vào sáng thứ 4 hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.

5. Công tác Quan trắc và Phân tích môi trường:

- Tiến hành 12 đợt lấy mẫu hàng tháng để đánh giá chất lượng không khí ảnh hưởng do hoạt động giao thông (06 trạm) và 04 đợt lấy mẫu hàng quư để đánh giá chất lượng không khí xung quanh (9 trạm); 12 đợt đo đạc hàng tháng 15 trạm thuỷ văn; 12 đợt lấy mẫu hàng tháng 22 trạm quan trắc nước mặt; 04 đợt lấy mẫu hàng quư 10 trạm quan trắc nước kênh rạch; 04 đợt lấy mẫu hàng quư 15 trạm quan trắc nước dưới đất; 12 đợt lấy mẫu hàng tháng 09 trạm quan trắc nước biển ven bờ.

- Đảm bảo thu nhận, đánh giá, xử lư và báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng tháng, quư, 6 tháng, báo cáo năm và theo yêu cầu đột xuất.

- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo đầu tư các dự án nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường gồm: dự án đầu tư trang thiết bị pḥng thí nghiệm, dự án đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động và 02 trạm quan trắc nước mặt tự động, dự án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường TP. HCM.

- Xây dựng và tŕnh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Khảo sát vị trí lắp đặt bổ sung trạm quan trắc chất lượng nước kênh rạch nội thành trên hệ thống kênh Tàu Hũ Bến Nghé và Nhiêu Lộc Thị Nghè.

- Phát triển, mở rộng các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, gồm:

+ Phối hợp Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) và Sở Thông tin truyền thông triển khai khảo sát, lắp đặt các cảm biến quan trắc chất lượng nước và camera quan sát tại cầu An Hạ (kênh Thầy Cai) và tại Cần Giờ.

+ Phối hợp với Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Nông Lâm trong khảo sát, đánh giá chi tiết chất lượng không khí tại ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ.

+ Phối hợp làm việc với Trung tâm quan trắc – Tổng cục Môi trường về khả năng cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng nai.

+ Phối hợp với tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về việc tiếp nhận chuyên gia môi trường Hàn Quốc đến công tác tại Trung tâm nhằm hỗ trợ công tác xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc tự động, chuẩn hoá hoạt động quan trắc.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ và tư vấn trong lĩnh vực quan trắc, giám sát môi trường, thẩm định môi trường, kiểm soát, giảm thiểu và xử lư ô nhiễm.

6. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Phối hợp với các nhà khoa học, các Viện trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đă được triển khai với nhiều dự án trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường như: dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường nước hợp tác với Tổng cục Môi trường và tổ chức JICA – Nhật Bản.

II. Nhận xét, đánh giá kết quả công tác:

1. Trong năm 2013, với vai tṛ tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường đă điều phối và phối hợp với các Sở nghành, UBND các quận huyện triển khai có hiệu quả chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và Tổng cục môi trường triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Với chức năng quản lư nhà nước về môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường đă thực hiện có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực công tác sau:

- Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường trong năm 2013 đă được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ đă đề ra, các nội dung tuyên truyền phong phú với nhiều h́nh thức hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của người dân. Các chương tŕnh truyền thông đă từng bước tiếp cận nhiều nhóm đối tượng khác nhau: hội viên nóng cốt các đoàn thể, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên và người dân tại khu dân cư; đă khuyến khích được phong trào xây dựng các mô h́nh bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

- Công tác phổ biến, hướng dẫn pháp luật được tăng cường thực hiện giúp doanh nghiệp nắm rơ, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, chấp hành tốt quy định pháp luật về môi trường.

- Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường đă tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong công tác điều phối thực hiện chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường, Chi cục đă thành lập riêng tổ chuyên môn theo dơi thực hiện chương tŕnh, và được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Lănh đạo Chi cục, nh́n chung công tác tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh chóng và chặt chẽ.

- Trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chi cục tiếp tục tiến hành việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và hoàn thiện quy tŕnh thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo hướng đơn giản hoá và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lư. Công tác hậu kiểm sau ĐTM, kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM được tập trung thực hiện.

- Trong lĩnh vực quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp tục phối hợp với các Viện, Trường, cơ quan khoa học tổ chức thực hiện chương tŕnh quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ. Công tác quản lư, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu môi trường từng bước hoàn thiện theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Ngoài các lĩnh vực công tác chuyên môn như trên. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các nhà khoa học, các Viện, Trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đă được triển khai với nhiều dự án trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường như: dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường nước hợp tác với Tổng cục Môi trường và tổ chức JICA – Nhật Bản.

2. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá vẫn c̣n một số nhiệm vụ, chương tŕnh, dự án, đề án chưa được thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố như: 02 đơn vị nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son đă khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để là do đặc thù ngành nghề, nằm trong khu vực dân cư và trực thuộc Trung ương quản lư nên thành phố không đủ thẩm quyền giải quyết; Việc thực hiện Thông tư 04/TT-BTNMT về lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hiện vẫn chưa có quy tŕnh phân loại, lập danh mục, quy tŕnh rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường nên khó khăn cho việc thực hiện.

III. Đề xuất, kiến nghị:

1. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chi cục Bảo vệ môi trường đă được giao nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. V́ vậy, để thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền cho Chi cục tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác thẩm định như thu phí thẩm định, tổ chức họp thẩm định.

- Công tác quan trắc chất lượng môi trường hiện nay đang sử dụng phương pháp lạc hậu, cổ điển nên việc đánh giá chất lượng môi trường và cảnh bảo gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Do đó kiến nghị Sở có cơ chế thúc đẩy nhanh dự án đầu tư “Nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường Tp.HCM” nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi trường, đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng không khí, chất lượng nước và tạo bộ dữ liệu hoàn chỉnh nhằm phục vụ công tác quản lư môi trường tại thành phố.

2. Đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn mới về việc thực hiện các thủ tục môi trường đối với các đơn vị chưa kịp thực hiện theo Thông tư 01/TT-BTNMT; hướng dẫn Quy tŕnh phân loại, lập danh mục cũng như quy tŕnh rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các đối tượng phát sinh phế liệu trong các KCX/KCN và điều kiện được cấp phép cho các đơn vị thu gom phế liệu trong các KCX/KCN.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, bố trí kinh phí kịp thời cho các chương tŕnh dự án thuộc chương tŕnh giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015 và các dự án mới bổ sung năm 2013.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương giao việc thực hiện Kế hoạch hành động và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố để kịp triển khai một số nhiệm vụ theo Luật Đa dạng sinh học và các văn bản dưới luật hướng dẫn.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với các Bộ ngành chủ quản của các doanh nghiệp để hỗ trợ, thúc đẩy nhanh tiến tŕnh thực hiện di dời theo tiến độ đối với Nhà máy xi măng Hà Tiên và Xí nghiệp Ba Son.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Kiểm toán nhà nước – Khu vực 4 hướng dẫn các quy tŕnh, thủ tục để thực hiện việc xoá tên các đơn vị đă ngưng nghỉ hoặc giải thể khỏi danh sách nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Để kịp thời cập nhật t́nh h́nh biến động của đơn vị sản xuất trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế việc nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, đề xuất Lănh đạo Sở TN&MT kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân 24 quận/huyện cung cấp danh sách các đơn vị ngưng nghỉ, giải thể và danh sách các đơn vị sản xuất đăng kư mới gửi về Sở TN&MT (Chi cục BVMT – 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1) và tuần thứ nhất, hàng quư.

IV. Kế hoạch công tác năm 2014:

Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ Môi trường; theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương tŕnh, đề án cụ thể của Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; Chi cục Bảo vệ Môi trường xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 như sau:

1. Công tác Thẩm định, Đánh giá tác động môi trường:

- Thực hiện đúng quy tŕnh thủ tục thẩm định và phê duyệt ĐTM, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng thời hạn quy định.

- Tập trung công tác kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án đă được phê duyệt báo cáo ĐTM; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện hoàn thành các nội dung của báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM.

2. Công tác Kiểm soát ô nhiễm môi trường:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai có hiệu quả chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và Tổng cục môi trường triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, phản ảnh về môi trường của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở, Sở Công thương và Cục Hải quan thành phố tập trung kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường hệ thống kênh rạch thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

- Triển khai kế hoạch pḥng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố. Phối hợp với các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành trong công tác pḥng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các lĩnh vực chuyên môn có liên quan của các Sở ngành như: Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, …

3. Công tác Thu phí môi trường:

- Triển khai tập huấn Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP; Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho các cán bộ quận huyện, phường xă; các đơn vị sản xuất về nội dung các văn bản pháp lư có liên quan đến việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và quy tŕnh thu phí nước thải.

- Tiếp tục phối hợp pḥng TN&MT 24 quận/huyện và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố rà soát, phân loại đối tượng thuộc danh mục, đối tượng không thuộc danh mục; các đối tượng có lượng nước thải dưới 30m3/ngày.đêm để thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Phối hợp P. TNMT 24 quận/huyện, BQL các KCX và KCN kiểm tra, lấy mẫu nước thải, xác định lưu lượng xả thải đối với các đơn vị hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố; thực hiện việc thu nợ phí bảo vệ môi trường của các đơn vị.

- Phối hợp Thanh tra Sở về xử lư các trường hợp vi phạm về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường, các đơn vị không chịu nộp phí bảo vệ môi trường.

4. Công tác Thông tin và truyền thông môi trường:

- Thực hiện Ch+

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.