Số người online: 0
Số người truy cập: 2579809
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 11 năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2013 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố:

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của 30 đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và xử lư 04 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường: xử lư 06 hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: hoàn tất báo cáo sơ kết 03 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2013 và kế hoạch 2014 – 2015 gửi UBND thành phố (công văn số 6786/TNMT-CCBVMT ngày 14/10/2013).

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2011 – 2015: hoàn tất báo cáo tổng kết năm 2013 triển khai Đề án bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai gửi Bộ TNMT.

- Công tác giám sát chất lượng môi trường: hoàn thành công tác giám sát chất lượng nước mặt đợt 5 năm 2013 (5/6đợt) hệ thống kênh rạch khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh; Đang triển khai đo đạc định kỳ 6 tháng/lần chất lượng không khí xung quanh và lấy mẫu nước đầu ra tại các trạm xử lư nước thải tập trung của 14 KCX/KCN và các Cụm Công nghiệp; Triển khai đo đạc định kỳ 6 tháng/lần chất lượng môi trường các đơn vị thuộc danh sách ban hành theo QĐ964.

- Quy tŕnh phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: tham mưu cho lănh đạo Sở công văn giải tŕnh ư kiến của Sở Tư pháp về thời gian thực hiện, Quy tŕnh tổ chức thực hiện rút tên khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Công tác khác:

+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 của HĐND về công tác phối hợp các tỉnh thành trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm sông Đồng Nai.

+ Báo cáo UBND Thành phố về việc điều chỉnh quyết định 200/2004/QĐ-UBND ngày 18/8/2004 của UBND thành phố.

+ Thực hiện báo cáo đánh giá hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm kênh Thầy Cai khu vực đi ngang qua Khu liên hiệp xử lư chất thải Tây Bắc gửi UBND TP.

+ Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lư và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (tờ tŕnh 6829 ngày 15/10/2013).

+ Dự thảo triển khai thực hiện “Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại TP. HCM giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến 2020”.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 03 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM 15 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 02 dự án.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 06 dự án.

- Công tác khác:

+ Tham gia các hội thảo: Giao thông xanh, góp ư luật bảo vệ môi trường sửa đổi.

+ Tham gia các cuộc họp: Họp về đề án thành lập trung tâm hoá chất và bách hoá tổng hợp của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Phương Đông do Sở Công thương chủ tŕ; Về ư kiến cho Dự án nhà máy tận dụng Biogas thành năng lượng tại XHCN heo Phước Long bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc sau thời gian đưa vào vận hành; Dự án công tŕnh Học viện Phật giáo Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố chủ tŕ; Thẩm định đề cương và dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do P. Kế hoạch Sở TNMT tổ chức.

+ Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục thẩm định và Hepza tổ chức.

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thẩm định.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp với Pḥng Tài nguyên - Môi trường 24 quận/huyện triển khai công tác thống kê, rà soát đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Ban hành 178 thông báo xác định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, phát hành 238 thông báo nộp phí cho các đơn vị với số tiền là 1.058.439.424 đồng.

- Triển khai thực hiện thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (từ 2004 – 2011) trên địa bàn Thành phố. Phát hành 03 thông báo nhắc nợ với số tiền là 43.347.919 đồng.

- Cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp trên website Chi cục (theo NĐ 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường).

- Trả lời 06 công văn thắc mắc của doanh nghiệp.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí trong tháng 10:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-28/10

Từ tháng 1 – tháng 10

Số DN nộp phí

126

Số phí (đồng)

1.010.640.998

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

5.491.608.602

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Công tác phối hợp liên tịch:

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức 04 hội nghị chuyên đề về các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” tại 04 phường xă điểm như phường Thạnh Lộc – Quận 12, phường Sơn Kỳ – Quận Tân Phú, phường Linh Đông – Quận Thủ Đức, xă B́nh Chánh – huyện B́nh Chánh.

+ Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức hội nghị chuyên đề về các giải pháp và đề xuất các tiêu chí xây dựng mô h́nh con hẻm Xanh – Sạch – Đẹp tại 05 con hẻm của 05 quận như quận G̣ Vấp, quận Tân B́nh, quận 8, quận B́nh Thạnh và quận 10.

+ Phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức hội thi “Sống xanh” tại Cung văn hoá lao động TP với 20 đội tuyển xuất sắc vượt qua ṿng sơ loại đại diện cho các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

+ Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức toạ đàm về các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng túi nylong và phân loại rác tại nguồn; tổ chức hội thi “Chung tay bảo vệ môi trường từ những điều đơn giản nhất”.

+ Phối hợp với Thành đoàn khảo sát và triển khai tổ chức 01 ngày Chủ nhật xanh lần thứ 101.

- Công tác đào tạo, tập huấn:

+ Tổ chức 04 lớp tập huấn sản xuất sạch hơn về ISO 14001, sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thực phẩm, sử dụng hợp lư tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

+ Tổ chức hội thi “Tự hào về khu dân cư tôi” tại hội trường Ủy ban nhân dân quận 8 với khoảng 500 người dự thi và cổ động viên đến từ 18 quận huyện.

- Công tác thông tin đại chúng:

+ Thực hiện chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với Đài phát thanh AM vào sáng thứ 4 hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu chất lượng nước, không khí tháng 10/2013; tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường quư 3/2013.

- Thực hiện lấy mẫu dự án Lifsap giai đoạn 2.

- Nghiên cứu kế hoạch xây dựng và quản lư các chỉ thị môi trường trên địa bàn TP. HCM và kế hoạch xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê môi trường cấp tỉnh/thành phố.

- Tham dự hội thảo về kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí do Cục kiểm soát ô nhiễm chủ tŕ; hội thảo về xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; hội thảo “Mô h́nh kiến trúc tham khảo hệ thống công nghệ thông tin dành cho ngành tài nguyên và môi trường cấp tỉnh” do Cục CNTN, Bộ TNMT tổ chức.

- Nghiên cứu kế hoạch xây dựng và quản lư các chỉ thị môi trường trên địa bàn TP. HCM, và kế hoạch xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê môi trường cấp tỉnh/thành phố.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Kế hoạch công tác tháng 12:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Phối hợp Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh về môi trường của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác xác nhận việc hoàn thành nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện thông tư 04/2012/TT-BTNMT theo kế hoạch đă phê duyệt.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục công tác xác nhận hoàn thành ĐTM.

- Hoàn thiện hồ sơ ISO 9001:2008.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường các quận/huyện, Hepza về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Tiếp nhận tờ khai và ra thông báo nộp phí cho doanh nghiệp theo quy định.

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc ủa doanh nghiệp (nếu có) về kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

- Chuẩn bị gửi Thông báo thẩm định và thông báo nộp phí bảo vệ môi trường quư 3, 4 năm 2013 cho các đối tượng chịu phí cố định và phí biến đổi; đối tượng thuộc danh mục (kim loại nặng) và không thuộc danh mục (khi có ư kiến chỉ đạo của UBND TP).

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tổ chức 04 lớp tập huấn sản xuất sạch hơn về ISO 14001, sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thực phẩm, sử dụng hợp lư tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hội thi “Môi trường và cuộc sống” tại các phường điểm.

- Tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

- Tổ chức hội thảo tổng kết về chương tŕnh Khu phố không rác.

- Tiếp tục tổng hợp hiện trạng môi trường của 44 xă Nông thôn mới và theo dơi các nội dung thực hiện của chương tŕnh Nông thôn mới.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Giám sát lấy mẫu chất lượng nước và không khí; xử lư số liệu; tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường tháng 11/2013.

- Chuẩn bị thực hiện nghiệm thu các chương tŕnh quan trắc năm 2013.

- Tiếp tục nghiên cứu kế hoạch xây dựng và quản lư các chỉ thị môi trường trên địa bàn TP. HCM, và kế hoạch xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê môi trường cấp tỉnh/thành phố.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm thực hiện chương tŕnh hợp tác khảo sát, đánh giá chi tiết chất lượng không khí tại ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.