Số người online: 1
Số người truy cập: 2579813
 
Thông báo
Dự thảo Ban hành Quy tŕnh ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ THẢO

Số: /QĐ-UBND

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tŕnh ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và t́m kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lư chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ tŕnh số ………../TTr-STNMT-CCBVMT ngày .… tháng .... năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tŕnh ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư.

Điều 3. Chánh Văn pḥng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Pḥng Chuyên viên, TTCB;
- Lưu: VT.().

ỦY BAN NHÂN DÂN

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH” (17/08/2020)
 • Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về biện pháp pḥng, chống dịch Covid-19 (02/04/2020)
 • Phát động cuộc thi sáng kiến, giải pháp, mô h́nh giảm thiểu và xử lư CTR sinh hoạt (27/03/2020)
 • Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (20/03/2020)
 • Hướng dẫn tham gia Ngày hội Sống xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (10/04/2019)
 • Hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 (02/04/2019)
 • Thông cáo Báo chí về Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Sống xanh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động v́ môi trường năm 2019 (29/03/2019)
 • Tài liệu tuyên truyền về không xả rác bừa băi, bỏ rác đúng nơi quy định v́ Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn. (18/10/2018)
 • Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (25/06/2018)
 • Kế hoạch giải thưởng môi trường 2018 (12/06/2018)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.