Số người online: 4
Số người truy cập: 2573822
 
Quy tŕnh thực hiện Thu phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải công nghiệp

TR̀NH TỰ THỰC HIỆN THU NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP


THẨM ĐỊNH TỜ KHAI NỘP PHÍ:

- Sau khi nhận được tờ khai, chuyên viên được phân công quản lư địa bàn kiểm tra các thông tin do doanh nghiệp kê khai trong ṿng 3 ngày và so sánh với các tài liệu về định mức lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải của các ngành nghề để có kết luận sơ bộ: chấp nhận, không chấp nhận, bổ sung thêm thông tin, yêu cầu kê khai lại.

- Trưởng pḥng xây dựng kế hoạch lấy mẫu, đánh giá nước thải tại doanh nghiệp tŕnh Lănh đạo Chi cục phê duyệt

- Chuyên viên được phân công quản lư địa bàn tổ chức việc đánh giá, lấy mẫu nước thải tại doanh nghiệp theo kế hoach đă được phê duyệt.

- Chuyên viên được phân công quản lư địa bàn xem xét hồ sơ, kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước thải và đánh giá của đơn vị tư vấn để đề xuất mức kê khai nộp phí tŕnh trưởng pḥng duyệt trước khi tŕnh Lănh đạo Chi cục kư thông báo gửi doanh nghiệp. Thời gian thực hiện không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn (trừ trường hợp đặc biệt: Kết quả phân tích mẫu quá cao hoặc quá thấp so với thực tế phát thải: tham khảo các kết quả phân tích của trước đó của doanh nghiệp từ các nguồn khác nhau, nếu cần thiết sẽ tổ chức lấy mẫu lại để xác định mức phát thải thực tế).

- Khi có khiếu nại của doanh nghiệp về kết quả thẩm định, chuyên viên được phân công quản lư địa bàn nhận xét nội dung khiếu nại tŕnh trưởng pḥng xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, trưởng pḥng xin ư kiến chỉ đạo của Lănh đạo Chi cục trước khi tổ chức đánh giá, lấy mẫu lần tiếp theo (Doanh nghiệp thanh toán các chi phí phát sinh do lỗi của ḿnh).

THÔNG BÁO NỘP PHÍ:

- Chuyên viên được phân công quản lư địa bàn thông báo tạm nộp cho các đối tượng nộp phí trong ṿng 10 ngày đầu tiên của mỗi quư/năm theo mức kê khai của đối tượng nộp phí hoặc mức phí của quư/năm trước đó (trường hợp đối tượng nộp phí chưa/không kê khai).

- Sau khi có kết quả thẩm định: Chuyên viên được phân công quản lư địa bàn thực hiện truy thu (nếu số phí tạm nộp ít hơn số phí phải nộp) hoặc hoàn trả (nếu số phí tạm nộp nhiều hơn số phí phải nộp). Trong trường hợp đối tượng nộp phí có số phí tạm nộp nhiều hơn số phí phải nộp nhưng tiếp tục phát sinh số phí phải nộp th́ số phí đă nộp vượt được trừ vào số phí phải nộp các quư tiếp theo.

- Chuyên viên được phân công quản lư địa bàn gửi thông báo nộp phí (Mẫu số 3 Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong Thông tư Liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT) cho pḥng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện để chuyển cho các đối tượng nộp phí trên địa bàn.

- Khi có khiếu nại của doanh nghiệp về thông báo nộp phí, chuyên viên được phân công quản lư địa bàn nhận xét nội dung khiếu nại tŕnh trưởng pḥng xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, trưởng pḥng xin ư kiến chỉ đạo của Lănh đạo Chi cục để giải quyết.


TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.