Số người online: 7
Số người truy cập: 2062789
 
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


QUY TR̀NH

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mă hiệu : QT01/CCBVMT

Ngày hiệu lực : 01/06/2017

Lần ban hành : 01

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Phó Trưởng pḥng

Chi cục trưởng

Ban Giám đốc Sở

Chữ kư

Họ và tên

Nguyễn Thị Thủy

Trần Nguyên Hiền

TRANG THEO DƠI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

cần sửa đổi

Cơ sở pháp lư hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TR̀NH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), tŕnh tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của Quy tŕnh này.

- Quyết định số 19/2014/QĐ-CP ngày 05/3/2014 của Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- UBND : Ủy ban nhân dân

- GCN : Giấy chứng nhận

- QT : Quy tŕnh

- TT : Thủ tục

- TTHC : Thủ tục hành chính

- ISO : Hệ thống quản lư chất lượng – TCVN ISO 9001:2008

- Pḥng TĐĐTM : Pḥng Thẩm định, Đánh giá tác động môi trường

- ĐTM : Đánh giá tác động môi trường

- BPTN&HT : Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả

- HS : Hồ sơ

- CN & TC : Cá nhân và tổ chức

- CQ : Cơ quan

- CQHCNN : Cơ quan hành chính nhà nước

- TDQT : Phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc

- Đề án 30 : Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- VB : Văn bản

- CV : Công văn

- TTr : Tờ tŕnh

- QĐ : Quyết định

- MHK : Mô h́nh khung

5. NỘI DUNG


5.1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Đối với quy tŕnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu): 01 bản chính

- Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (theo mẫu): 10 bản chính

- Bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương: 01 bản chính

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận bản đăng kư đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng kư bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đă được đăng kư (đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất): 01 bản.

- Hồ sơ năng lực tư vấn theo quy định: 01 bộ.

- Các giấy tờ pháp lư có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao y chứng thực đính kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

b. Đối với quy tŕnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Quy tŕnh rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được chỉnh sửa sau họp Hội đồng thẩm định:

+ Công văn giải tŕnh chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án: 01 bản chính.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đă được chỉnh sửa, bổ sung theo ư kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định: 01 bản chính.

+ Các giấy tờ pháp lư có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao y chứng thực đính kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Quy tŕnh phê duyệt sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được chỉnh sửa đầy đủ các nội dung theo ư kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định:

+ Công văn giải tŕnh chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án: 01 bản chính.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đă được chỉnh sửa, bổ sung theo ư kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định: 05 bản chính.

+ Đĩa CD chứa nội dung chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường dạng file .doc và dạng file .pdf.

+ Các giấy tờ pháp lư có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao y chứng thực đính kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

5.2. Thời hạn giải quyết:

- Đối với quy tŕnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với quy tŕnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ư:

- Thời gian chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án sau khi đă họp Hội đồng thẩm định là 30 ngày làm việc kể từ ngày họp. Thời gian gia hạn chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin gia hạn của chủ đầu tư.

- Trong trường hợp có sự vướng mắc về các hồ sơ pháp lư, chủ đầu tư phải gửi văn bản xin gia hạn thời gian chỉnh sửa, bổ sung để được xem xét, chấp thuận.

- Chủ đầu tư chỉ được thực hiện gia hạn 1 lần trong thời gian chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo (trừ trường hợp có sự vướng mắc về các hồ sơ pháp lư có liên quan đến dự án).

- Trường hợp quá 30 ngày làm việc kể từ ngày họp, chủ dự án không gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đă chỉnh sửa,không gửi văn bản xin gia hạn thời gian chỉnh sửa, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hủy kết quả thẩm định.

5.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

5.4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

5.5. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

5.6. Lệ phí (nếu có):

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc địa bàn quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, B́nh Thạnh, Phú Nhuận, Tân B́nh: 3.400.000 đồng/báo cáo.

b) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc địa bàn quận 2, 7, 9, 12, G̣ Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, B́nh Tân, huyện B́nh Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ: 5.000.000 đồng/báo cáo.

5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.1, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

+ Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (Phụ lục 2.2 và 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

5.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

5.9. Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5.10. Quy tŕnh các bước xử lư công việc:

TT

Tŕnh tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

5.10.1. QUY TR̀NH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM (thời gian thực hiện là 25 ngày làm việc)

1.

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu về đủ số lượng và thành phần: nhận hồ sơ, thu phí, xuất biên nhận, ghi nội dung sổ giao nhận hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, chuyển hồ sơ đến lănh đạo chi cục

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ túc hồ sơ.

BPTN&HT

0,5

2.

Lănh đạo Chi cục phân công, sắp xếp lịch họp hội đồng thẩm định, chuyển hồ sơ cho lănh đạo Pḥng TĐĐTM

Lănh đạo Chi cục

4

3.

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM đăng kư lịch họp với lănh đạo Sở, phân công, chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lư hồ sơ

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

0,5

4.

Chuyên viên pḥng thụ lư hồ sơ dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, lập phiếu tŕnh hồ sơ, tŕnh cho lănh đạo pḥng TĐĐTM rà soát nội dung văn bản.

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

1

5.

Lănh đạo pḥng rà soát nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, tŕnh lănh đạo Chi cục xem xét (chuyển sang bước 6).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 4).

Lănh đạo pḥng TĐĐTM

0,5

6.

Lănh đạo Chi cục xem xét nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM (chuyển sang bước 7).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 4).

Lănh đạo Chi cục

1

7.

Chuyên viên thụ lư hồ sơ nhận lại hồ sơ từ lănh đạo Chi cục và chuyển hồ sơ đến Văn thư văn pḥng Sở

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

8.

Rà soát thể thức văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: tŕnh hồ sơ đến lănh đạo Sở xem xét (chuyển qua bước 9).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 4).

Văn thư văn pḥng Sở

0,5

9.

Lănh đạo Sở xem xét nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: phê duyệt phiếu tŕnh, kư Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM (chuyển sang bước 10).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển văn thư VP Sở, chuyên viên Pḥng TĐĐTM chỉnh sửa (chuyển lại bước 4).

Lănh đạo sở

4

10.

Cho số, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, chuyển hồ sơ cho Văn thư chi cục.

Văn thư VP Sở

0,5

11.

Văn thư chi cục chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lư hồ sơ của Pḥng TĐĐTM.

Văn thư Chi cục

0,5

12.

Nhận Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM từ văn thư chi cục, chuyên viên thụ lư hồ sơ dự thảo thư mời họp Hội đồng thẩm định tŕnh lănh đạo Pḥng rà soát nội dung văn bản, tŕnh lănh đạo Chi cục kư duyệt, chuyển văn thư chi cục cho số, nhân bản, đóng dấu.

Lănh đạo chi cục, lănh đạo Pḥng, Chuyên viên thụ lư hồ sơ, văn thư chi cục

1

13.

Gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng thẩm định

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

5

14.

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, xem xét nội dung báo cáo và tính phù hợp của dự án.

Lănh đạo Sở; lănh đạo Chi cục; lănh đạo Pḥng TĐĐTM; chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

Trường hợp không thông qua: yêu cầu chủ đầu tư lập lại báo cáo ĐTM (chuyển lại bước 1).

Trường hợp thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo: chuyển qua quy tŕnh phê duyệt.

Trường hợp thông qua cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo: chuyển chuyên viên thụ lư hồ sơ soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (chuyển qua bước 15)

15.

Soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa báo cáo ĐTM trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, soạn phiếu tŕnh hồ sơ và tŕnh lănh đạo Pḥng TĐĐTM xem xét

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

16.

Lănh đạo pḥng rà soát nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư tắt dự thảo văn bản tŕnh lănh đạo Chi cục xem xét (chuyển sang bước 17).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 15).

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

0,5

17.

Lănh đạo Chi cục xem xét nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy dự thảo văn bản, tŕnh lănh đạo Sở xem xét (chuyển sang bước 18).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 15).

Lănh đạo Chi cục

1

18.

Nhận văn bản từ lănh đạo Chi cục và chuyển hồ sơ đến Văn thư văn pḥng Sở

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

19.

Rà soát thể thức văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: tŕnh hồ sơ đến lănh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 15).

Văn thư văn pḥng Sở

20.

Lănh đạo Sở xem xét hồ sơ:

- Nếu đạt yêu cầu: kư duyệt phiếu tŕnh hồ sơ, kư văn thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (chuyển sang bước 21).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển văn thư VP Sở, chuyên viên thụ lư hồ sơ chỉnh sửa (chuyển lại bước 15).

Lănh đạo Sở

2

21.

Cho số, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, chuyển hồ sơ cho Văn thư chi cục.

Văn thư văn pḥng Sở

0,5

22.

Văn thư chi cục nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho BPTN&HT để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và chuyển chuyên viên thụ lư hồ sơ Pḥng TĐ ĐTM để lưu hồ sơ.

Văn thư chi cục

23.

Nhận văn bản từ Văn thư chi cục, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

BPTN&HT

5.10.2. QUY TR̀NH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc)

5.10.2.1. Quy tŕnh rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được chỉnh sửa sau họp hội đồng thẩm định (Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc)

1

Báo cáo ĐTM đă được chỉnh sửa theo ư kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và tuân thủ đúng thời gian yêu cầu chỉnh sửa được nộp lại tại BPTN&HT, chuyên viên tiếp nhận xuất biên nhận, ghi nội dung sổ giao nhận hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, chuyển hồ sơ đến lănh đạo pḥng TĐĐTM.

BPTN&HT

0,5

2

Nhận hồ sơ từ BPTN&HT, lănh đạo pḥng TĐĐTM chuyển cho chuyên viên thụ lư hồ sơ.

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

3

Lănh đạo pḥng phối hợp với chuyên viên thụ lư hồ sơ rà soát nội dung chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo ư kiến của các thành viên trong Hội đồng thẩm định đă họp.

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM; chuyên viên thụ lư hồ sơ

4

4

Sắp xếp lịch làm việc với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM; chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

Trường hợp đạt yêu cầu: lănh đạo Pḥng kư biên bản làm việc yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại để được phê duyệt chính thức (chuyển qua quy tŕnh phê duyệt)

Trường hợp không đạt yêu cầu: lănh đạo Pḥng TĐĐTM hướng dẫn chuyên viên thụ lư hồ sơ ghi rơ những nội dung chưa đạt yêu cầu vào Biên bản làm việc và đề nghị chủ đầu tư và tư vấn chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 1 của quy tŕnh này)

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM; chuyên viên thụ lư hồ sơ

Lưu ư: Chủ dự án có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo và nộp lại cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Chi cục bảo vệ môi trường) trong ṿng 5 ngày làm việc kể từ ngày làm việc với cơ quan thường trực thẩm định; số lần lặp lại quy tŕnh này không quá 3 lần. Nếu quá 3 lần, kết quả thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bị hủy, chủ dự án phải nộp lại hồ sơ và đóng phí thẩm định ĐTM theo quy tŕnh thẩm định ban đầu.

Trong trường hợp có sự vướng mắc về các hồ sơ pháp lư, chủ đầu tư phải gửi văn bản xin gia hạn thời gian chỉnh sửa, bổ sung để được xem xét, chấp thuận.

5.10.2.2. Quy tŕnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi đă chỉnh sửa hoàn chỉnh các nội dung theo ư kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định (Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc)

1

Báo cáo ĐTM đă được chỉnh sửa hoàn chỉnh được nộp lại tại BPTN&HT, chuyên viên tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định, đúng thể thức: xuất biên nhận, ghi nội dung sổ giao nhận hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, chuyển hồ sơ đến lănh đạo pḥng TĐĐTM.

- Nếu không đầy đủ hồ sơ theo quy định, sai thể thức: hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ túc hồ sơ, hoàn thiện theo yêu cầu.

BPTN&HT

0,5

2

Nhận hồ sơ từ BPTN&HT, lănh đạo pḥng TĐĐTM chuyển cho chuyên viên thụ lư hồ sơ

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

3

Chuyên viên thụ lư hồ sơ dự thảo phiếu tŕnh hồ sơ, Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, tŕnh lănh đạo Pḥng xem xét

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

2,5

4

Lănh đạo pḥng rà soát nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư tắt dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, tŕnh lănh đạo Chi cục xem xét (chuyển sang bước 5).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 3).

Lănh đạo Pḥng TĐĐTM

3

5

Lănh đạo Chi cục xem xét nội dung văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: kư phiếu tŕnh hồ sơ, kư nháy dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, tŕnh lănh đạo Sở xem xét (chuyển sang bước 6).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 3).

Lănh đạo chi cục

3

6

Chuyên viên thụ lư hồ sơ nhận lại hồ sơ từ Lănh đạo Chi cục và chuyển hồ sơ đến Văn thư văn pḥng Sở

Chuyên viên thụ lư hồ sơ

0,5

7

Văn thư văn pḥng Sở rà soát thể thức văn bản:

- Nếu đạt yêu cầu: tŕnh lănh đạo Sở xem xét (chuyển sang bước 8).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển lại chuyên viên thụ lư hồ sơ để chỉnh sửa lại (chuyển lại bước 3).

Văn thư văn pḥng Sở

0,5

8

Lănh đạo Sở xem xét nội dung văn bản và hồ sơ:

- Nếu đạt yêu cầu: phê duyệt phiếu tŕnh, kư Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (chuyển sang bước 9).

- Nếu không đạt yêu cầu: chuyển văn thư VP Sở, chuyển cho chuyên viên Pḥng TĐĐTM chỉnh sửa (chuyển lại bước 3).

Lănh đạo Sở

4

9

Cho số, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, chuyển hồ sơ cho Văn thư chi cục.

Văn thư VP Sở

0,5

10

Văn thư chi cục chuyển hồ sơ cho BPTN&HT trả kết quả và chuyên viên thụ lư hồ sơ pḥng TĐĐTM để lưu hồ sơ.

Văn thư Chi cục

0,5

11

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

BPTN&HT

*Ghi chú:

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lư bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 pḥng hay đơn vị th́ không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dơi quá tŕnh tương ứng.

3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả th́ không cần thiết sử dụng phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc;

4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

- Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, sổ giao nhận hồ sơ;

- Mẫu Phiếu theo dơi quá tŕnh xử lư công việc

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.