Số người online: 43
Số người truy cập: 2062870
 
Giải thưởng môi trường
Ke hoach to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số:  2218/KH-UBND

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

 

 

 


Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lư tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố về ban hành Quy định Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 được tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu có ư thức và hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó phát động phong trào bảo vệ môi trường, giới thiệu các gương điển h́nh tiên tiến về bảo vệ môi trường và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG

            1. Tên gọi giải thưởng

Tên gọi của giải thưởng là “Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014”. Sau đây gọi tắt là Giải thưởng.

            2. Đối tượng, phạm vi, h́nh thức và cơ cấu Giải thưởng       

a) Đối tượng: Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

- Cá nhân: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của pháp luật đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập thể: Là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đoàn thể, khu dân cư, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp trong nước và các tổ chức nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

b) Phạm vi: Giải thưởng Môi trường là giải thưởng chính thức duy nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng cho các tập thể và cá nhân đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật cho hoạt động bảo vệ môi trường.

c) H́nh thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kèm theo tiền thưởng  (theo quy định hiện hành) và biểu trưng của giải.

d) Cơ cấu giải thưởng: 20 giải cá nhân và 50 giải tập thể. Trong đó, giải thưởng dành cho tập thể bao gồm 2 nhóm đối tượng:

     - Nhóm 1: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Nhóm 2: Các tổ chức c̣n lại (Sở ngành, đoàn thể, khu dân cư, viện, trường...).

           3. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng

a)  Quản lư và bảo vệ môi trường (Quản lư, xử lư chất thải; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lư và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Quản lư nhà nước về bảo vệ môi trường).

b)  Giáo dục, đào tạo, truyền thông về các lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

c)  Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

d)  Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

           4. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

a) Đối với tập thể:

- Có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hoặc thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường hoặc xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại mục 2.2 của Kế hoạch này;

- Các trường hợp là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có thời gian hoạt động liên tục trên địa bàn thành phố từ 03 năm trở lên, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng; Ngoài ra phải thỏa măn các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các trường hợp là các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp cấp cơ sở; Ủy ban nhân dân các phường xă, khu dân cư, các pḥng ban chuyên môn… cần có sự xác nhận các thành tích nổi bật trong hoạt động bảo vệ môi trường hoặc giới thiệu của đơn vị chủ quản.

- Chưa được trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013 trên cùng một lĩnh vực.

b)     Đối với cá nhân:

- Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc thực hiện được các mô hình hiệu quả tiêu biểu thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại mục 2.2 của kế hoạch này;

- Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành trong ṿng 2 năm trước khi đăng ký xét tặng Giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký và được cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp phụ trách… trên địa bàn thành phố xác nhận hoặc giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng.

- Chưa được trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013 trên cùng một lĩnh vực.

           5. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

a) 01 Văn bản đề nghị xét tặng giải thưởng của tập thể, cá nhân (theo mẫu đính kèm).

b) 02 ảnh (cỡ 3x4 cm) của cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

c) 07 bộ báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân. Nội dung của báo cáo thành tích gồm có:

- Phần nội dung chính (theo mẫu đính kèm) bao gồm: Các thông tin về tập thể, cá nhân; lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường theo mục 2.2 của kế hoạch này; những thành tích và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Phần phụ lục kèm theo: Các tài liệu, ảnh, đĩa hình…chứng minh thành tích xuất sắc của cá nhân, tập thể và kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng quy định tại mục 2.2 của kế hoạch này (nếu có).

            Đối với tổ chức là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh th́ phụ lục hồ sơ đính kèm thêm: Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, hoặc thông báo đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; văn bản xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức (nếu có).

Tập thể, cá nhân phải chịu trách nhiệm về những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

            6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 31/7/2014 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận: Pḥng Thông tin truyền thông môi trường – Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1. Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

            7. Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng

Tiêu chí và thang điểm đánh giá đối với các tập thể và cá nhân tham gia giải thưởng được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Việc tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 bao gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng: đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền h́nh, các trang mạng...; Thực hiện treo băng rôn, phướn tuyên truyền tại các khu vực trung tâm và các tuyến đường chính của thành phố; Thực hiện phim phóng sự về quá tŕnh tổ chức giải thưởng và các tập thể, cá nhân điển hình.

2. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng kư hồ sơ tham gia giải thưởng và tổ chức tiếp nhận các hồ sơ đăng kư tham gia.

3. Tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng kư tham gia: kiểm tra nội dung các hồ sơ tham dự giải thưởng và sàng lọc các hồ sơ đạt yêu cầu; Tổ chức khảo sát thực địa và thẩm định các hồ sơ cần thiết, kiểm chứng thông tin nếu cần; Báo cáo tổng hợp kết quả chọn lọc, đánh giá, thẩm định các hồ sơ; Tổ chức hội đồng tư vấn xét chọn giải thưởng.

4. Tổ chức lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng: trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng, cần tập trung vào thời gian phát động giải thưởng từ tháng 5 – 7/2014, trước và sau khi tổ chức lễ trao giải thưởng.

2. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng kư hồ sơ tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng: tháng 5 – 7/2014.

3. Tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng kư tham gia: tháng 8 – 10/2014.

4. Tổ chức lễ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải: tháng 11 – 12/2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Giải thưởng

Ban Chỉ đạo Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014  gồm các Ông/Bà có tên sau:

1-       Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban;

2-       Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực;

3-       Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài G̣n Giải Phóng, Phó Trưởng ban;

4-       Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Phó Trưởng ban;

5-       Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

6-       Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

7-       Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương, Thành viên;

8-       Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

9-       Ông Vơ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

10-   Ông Vũ Văn Ḥa, Trưởng Ban Quản lư các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Thành viên;

11-   Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

12-   Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

13-   Ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

14-   Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

15-   Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng 

Ban Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014  gồm có thành phần như sau:

1-       Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban;

2-       Đại diện Báo Sài G̣n Giải Phóng, Phó Trưởng ban;

3-       Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Phó Trưởng ban;

4-       Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

5-       Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

6-       Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

7-       Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

8-       Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9-       Đại diện Ban Quản lư các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Thành viên;

10-   Đại diện Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

11-   Đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]

Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.