Số người online: 27
Số người truy cập: 1821006
 
Tin tức truyền thông
Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ XỬ LƯ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về trách nhiệm, quyền lợi, hoạt động thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ trên lănh thổ Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ trên lănh thViệt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đă hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá tŕnh sử dụng.

2. Thu hồi sản phẩm thải bỏ là việc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thu lại sản phẩm đă hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá tŕnh sử dụng.

3. Xử lư sản phẩm thải bỏ là quá tŕnh tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy sản phẩm đă hết thi hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá tnh sử dụng.

4. Đim thu hồi là nơi tiếp nhận sản phẩm thải bỏ phù hợp quy định của pháp luật vbảo vệ môi trường.

5. Cơ sở thu gom và xử lư sản phẩm thải bỏ là doanh nghiệp được hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lư

Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lư được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, NGƯỜI TIÊU DÙNG, CƠ SỞ PHÂN PHỐI, CƠ SỞ THU GOM VÀ XỬ LƯ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khu

1. Thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

2. Tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đă bán sản phẩm đó ra thị trường Việt Nam.

3. Thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi.

4. Vận chuyển sản phẩm thải bỏ từ các điểm thu hồi đến cơ sở xử lư.

5. Xử lư sản phẩm thải bỏ.

6. Thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các điểm thu hồi và cơ sở xử lư sản phẩm thải bỏ.

7. Công khai thông tin có liên quan đến điểm thu hồi và cơ sở xử lư sản phẩm thải bỏ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.

8. Hàng năm, báo cáo lượng sản phm được sản xuất hoặc nhập khu đă bán ra thị trường Việt Nam; kết quả thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Trách nhiệm của người tiêu dùng, cơ sở phân phối, cơ sở thu gom và xử lư sản phẩm thải bỏ

1. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi.

2. Cơ sở phân phối có trách nhiệm tham gia thu hồi sản phẩm thải bỏ.

3. Cơ sở thu gom và xử lư sản phẩm thải bỏ thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu để thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 6. Quyền lợi của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lư sản phẩm thải bỏ

1. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lư sản phẩm thải bỏ được hưởng các chính sách ưu đăi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại th́ được miễn đăng kư chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

3. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại th́ được miễn đăng kư hành nghề quản lư chất thải nguy hại, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đăng kư ngành, nghề kinh doanh sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm thải bỏ được ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Có báo cáo về việc trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận;

c) Có trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại các điểm thu hồi;

d) Có phương tiện, thiết bị chuyên dụng để thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ;

đ) Có cán bộ kỹ thuật chuyên trách về hoạt động thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ.

4. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu khác để cùng thực hiện thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

5. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được hợp đồng với cơ sở thu gom và xử lư có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LƯ NHÀ NƯỚC VỀ THU HỒI VÀ XỬ LƯ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ tŕ, phối hp với các Bộ, ngành liên quan tŕnh Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bsung Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lư được ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Chủ tŕ, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dn chi tiết Quyết định này.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

4. Thiết lập, quản lư dữ liệu về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lư tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng văn bản hướng dẫn, ưu đăi, hỗ trợ hoạt động thu hồi và xử lư sản phm thải bỏ.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng tham gia vào hoạt động thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ tại các địa điểm phù hợp trên địa bàn.

3. Thực hiện quản lư sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chc thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ tŕ, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn pḥng
TW và các Ban của Đảng;
- Văn pḥng Tổng Bí thư;
- Văn pḥng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
UB của Quốc hội;
- Văn pḥng Quốc hội;
- Ṭa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xă hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lư TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM THẢI BỎ, THỜI ĐIỂM THU HỒI VÀ XỬ LƯ
(Ban hành kèm
theo Quyết định s 50/2013/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

DANH MỤC SẢN PHẨM THẢI BỎ

THỜI ĐIỂM THU HỒI VÀ XỬ LƯ

GHI CHÚ

I

ẮC QUY VÀ PIN

1

c quy các loại

01/01/2015

2

Pin các loi

01/01/2015

II

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

1

Bóng đèn compact; bóng đèn huỳnh quang

01/01/2015

2

Máy vi tính (để bàn; xách tay); màn h́nh máy vi tính; cục CPU (bộ vi xử lư của máy tính)

01/01/2015

3

Máy in; máy fax; máy quét h́nh (scanner)

01/01/2015

4

Máy chụp ảnh; máy quay phim

01/01/2015

5

Máy điện thoại di động; máy tính bảng

01/01/2015

6

Đu đĩa DVD; VCD; CD và các loại đầu đọc băng, đĩa khác

01/01/2015

7

Máy sao chụp giấy (photocopier)

01/01/2016

8

Ti vi; tủ lạnh

01/01/2016

9

Máy điều ḥa nhiệt độ; máy giặt

01/01/2016

III

HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ THUỐC SỬ DỤNG CHO NGƯỜI

1

Hóa cht công nghiệp nguy him

01/01/2015

Chỉ phải thu hồi và xử lư sản phẩm đă hết thời hạn sử dụng

2

Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong thú y

01/01/2015

3

Hóa chất, sản phẩm hóa chất bảo vệ thưc vt

01/01/2015

4

Hóa cht, sản phm hóa cht sử dụng trong ngành thủy sản

01/01/2015

5

Thuc sử dụng cho người

01/01/2015

IV

DẦU NHỚT, MỠ BÔI TRƠN

1

Du nhớt

01/01/2015

V

SĂM, LP

1

Săm các loi

01/01/2016

2

Lốp các loại

01/01/2016

VI

PHƯƠNG TIN GIAO THÔNG

1

Xe mô tô, xe gắn máy các loại

01/01/2018

2

Xe ô tô các loại

01/01/2018


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cuộc thi " Nước và Cuộc sống
H́nh ảnh hoạt động thông tin truyền thông môi trường 2015
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2015
Mit ting ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015
TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HỌC ĐƯỜNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN
Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2014
Thông báo Giải thưởng môi trường
Tieu chi Giai thuong MT TPHCM 2014
Ke hoach to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Mau ho so dang ky Giai thuong MT TPHCM 2014
Quy trinh thuc hien xet tang giai thuong MT TPHCM 2014
Thanh phan Ban to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Hội thi “Tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường” cấp thành phố năm 2014
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (Ngày 07/6/2014)
Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ
Góp ư dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2013
Thủ tục phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011 - 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010
Đa dạng sinh học ở TP. Hồ Chí Minh
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.