Số người online: 43
Số người truy cập: 2062869
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Số: 6044/CCBVMT-KHTH

Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014.

       CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Pḥng Kế hoạch.

Trả lời công văn số 110/KH ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Pḥng Kế hoạch – Sở Tài nguyên và Môi trường về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014 . Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2014.

1. Về rà soát và đơn giản hoá thủ tục hành chính hiện hành:

- Trong năm 2014, Chi cục tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

- Xây dựng và hoàn thiện quy tŕnh thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường; quy tŕnh cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết đă được phê duyệt, quy tŕnh cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; quy tŕnh chuyển phản ánh, khiếu nại của người dân; quy tŕnh thu phí bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: 357 đơn vị;

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp về môi trường: tiếp nhận 03 hồ sơ và chuyển đơn vị xử lư;

- Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 46 hồ sơ;

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và kiểm tra 09 hồ sơ.

- Triển khai các chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường:

+ Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát và thực hiện giám sát tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật.

+ Đă triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường các kênh rạch ngoại thành quý 1,2,3/2014 theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Quyết định số 166/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030: Đã dự thảo Kế hoạch lần 1, gửi Ủy ban nhân dân 24 Quận – huyện và các Sở Ban ngành góp ý trước khi trình Lãnh đạo Sở ký gửi UBND thành phố.

3. Về xây dựng năng lực ứng phó sự cố tràn dầu.

- Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tŕnh lănh đạo xem xét. Đồng thời, đă hoàn thiện sơ bộ đối với 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

4. Về triển khai có hiệu quả Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

- Tổng hợp, dự thảo Báo cáo tóm tắt sơ kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường;

- Gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Tài chính giải tŕnh cụ thể 03 chương tŕnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015;

- Đă phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, ước tính mức độ hoàn thành 38 Chương tŕnh, Đề án.

5. Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Quận/huyện và tham mưu UBND thành phố ban hành danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc theo hướng dẫn tại Thông tư 04/TT-BTNMT. Triển khai, thực hiện đo đạc, giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị đă hoàn thành hoặc thuộc danh sách theo QĐ 64/QĐ-TTg: 17 đơn vị.

6. Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:

- Hoàn tất dự thảo tŕnh UBND thành phố về nhân sự Ban chỉ đạo Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai;

- Họp báo cáo với Văn phòng Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai về tình hình triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn Tp.HCM và chuẩn bị cho cuộc họp cuối năm của Ủy ban dự kiến tổ chức tại TpHCM vào tháng 11.

7. Về kế hoạch hành động của TP. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:

- Tổ chức họp, tham khảo ư kiến chuyên gia về xây dựng kế hoạch hành động Đa dạng sinh học và dự trù kinh phí thực hiện (đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

8. Về công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Công tác thẩm định phê duyệt ĐTM:

+ Tiếp nhận hồ sơ dự án mới: 93 dự án;

+ Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 88 dự án; trong đó có 29 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông – thủy lợi – cấp thoát nước – cấp điện; 22 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 37 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 96 quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; trong đó có 26 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông – thủy lợi – cấp thoát nước – cấp điện; 27 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 43 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng.

+ Không có hồ sơ trễ hẹn.

Công tác xác nhận hoàn thành dự án đă được phê duyệt ĐTM :

+ Tiếp nhận hồ sơ dự án mới: 21 dự án;

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 19 dự án; trong đó có 07 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 12 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 25 dự án, trong đó có 07 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 18 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng;

+ Không có hồ sơ trễ hẹn.

9. Về công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Trong 9 tháng đầu năm 2014, Chi cục đă triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra thẩm định các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01 đến tháng 8 là: 9.657.015.572 đồng;

- Kết hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường Quận, huyện thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc diện phải nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Tập huấn về Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 cho 1800 người là cán bộ Quận/ huyện, Phường/ xă và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Thông báo đến các đơn vị đề nghị kê khai phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tích 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT;

- Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để phát hành công văn liên Sở về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường Quận/ huyện rà soát phân loại các đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi;

- Cập nhật các thông tin về thu phí Bảo vệ môi trường lên website của Chi cục;

- Cập nhật thông tin thu phí của các doanh nghiệp vào phần mềm thu phí mới;

- Hiện tại, Chi cục vẫn tiếp tục thực hiện việc thu hồi nợ phí. Kết quả thực hiện thu nợ trong 9 tháng đầu năm 2014 (số liệu thống kê ngày 27/8/2014) như sau: Tổng số nợ doanh nghiệp c̣n nợ đang hoạt động là 72 DN (chiếm tỷ lệ 42,4% so với cuối năm 2013, giảm thêm 15,2% so với 6 tháng đầu năm), tổng số tiền c̣n nợ là: 553.885.697 đồng (chiếm tỷ lệ 57,9 %, giảm thêm 11,5% so với 6 tháng đầu năm);

- Từ đầu năm 2014 đến nay Chi cục đă giải quyết 17 công văn thắc mắc của các đơn vị trên địa bàn thành phố đúng thời hạn qui định;

- Phối hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 Quận, huyện; Ban quản lư các Khu chế xuất và Công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

- Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận, huyện xử lư các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định hiện hành;

10. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ư thức của người dân trên địa bàn TP. HCM:

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp, cho cộng đồng như: thực hiện các sản phẩm truyền thông (logo, mẫu quảng bá, băng rôn, phướn, thông cáo báo chí, …) về giải thưởng Môi trường; Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố tham gia chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với đài phát thanh AM phát từ 8h15 đến 8h30 sáng Thứ 4 hàng tuần. Tập huấn về Bảo vệ môi trường tại quận Tân B́nh, các xă Nông thôn mới tại huyện Hóc Môn;

- Thực hiện các chương tŕnh liên tịch với các đơn vị như Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội cựu chiến binh, Thành đoàn, ... như: Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch năm 2014 và lập kế hoạch tổ chức hội thi “Nữ tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường”; tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền về Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường cho Hội phụ nữ và Hội cựu chiến binh. Phối hợp khảo sát và triển khai tổ chức 02 ngày Chủ nhật xanh là: Chủ nhật Xanh lần thứ 104 diễn ra vào ngày 16/3/2014 tại quận G̣ Vấp; Chủ nhật Xanh lần thứ 105 diễn ra vào ngày 25/5/2014 tại Quận 8;

- Thực hiện tổng hợp xây dựng kế hoạch chung về hướng dẫn, kiểm tra các xă Nông thôn mới đạt tiêu chí môi trường của Sở TNMT và tŕnh Ban Chỉ đạo Thành uỷ về chương tŕnh xây dựng Nông thôn mới; tham gia đoàn kiểm tra, kiểm tra các xă Nông thôn mới đăng kư đạt tiêu chí môi trường trong năm 2014 như xă Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nh́ của huyện Hóc Môn; xă B́nh Lợi, Lê Minh Xuân, B́nh Chánh, Hưng Long của huyện B́nh Chánh;

- Tổ chức 10 lớp tập huấn về Hướng dẫn cách phân loại và xử lư rác thải tại hộ gia đ́nh cho các xă Nông thôn mới tại các huyện Cần Giờ, B́nh Chánh, Hóc Môn và huyện Nhà Bè;

- Phối hợp với Trung tâm thông tin triển lãm tổ chức triển lãm ảnh “ Bảo vệ kênh rạch” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, được diễn ra từ ngày 31/5/2014 đến ngày 14/6/2014 tại khu A, công viên 23 tháng 9, Quận 1

- Phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Vì một tương lai xanh” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2014 và lễ trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới cấp quốc gia năm 2014 tại Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân với 1500 người tham dự. Sau lễ míttinh, diễn ra các hoạt động làm vệ sinh môi trường, trồng cây, tổng vệ sinh môi trường Kênh Nước Đen; tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức Ngày hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Biển, hải đảo được diễn ra vào ngày 7/6/2014 tại Trung tâm dã ngoại thanh thiếu niên với hơn 400 người tham dự;

- Tham gia 1 gian hàng “ Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội Tái chế chất thải năm 2014;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 12 tổ chức chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014.

11. T́nh h́nh thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật nói chung:

- Về Dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động khu chế xuất, khu công nghiệp: Đă hoàn thành việc lập dự án đầu tư, đang tiếp tục đăng kư vốn đợt 2/2014 tŕnh cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Về Dự án đầu tư Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường: Đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, tŕnh cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt.

12. Công tác Quan trắc chất lượng môi trường

- Tiếp tục duy tŕ các hoạt động quan trắc chất lượng nước và chất lượng không khí tại Tp.HCM;

- Rà soát, chỉnh sửa và tŕnh thẩm định bộ đơn giá Quan trắc Môi trường Tp.HCM;

- Xây dựng các phương pháp phân tích tại pḥng thí nghiệm, phân tích một số chỉ tiêu không khí (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2­);

- Tham gia tập huấn về quan trắc không khí với tổ chức JICA (Nhật Bản);

- Tham gia lớp tập huấn về phân tích chất lượng môi trường không khí tại viện Môi trường và Tài Nguyên;

- Xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường năm 2015;

- Xây dựng báo cáo nhanh về hiện trạng chất lượng môi trường hàng tháng;

- Thực hiện các báo cáo về thống kê tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) nhằm tiếp nhận và quản lư dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động chất lượng nước mặt tại vị trí cầu An Hạ, kênh Thầy Cai huyện Củ Chi;

- Phối hợp làm việc với Văn phòng đăng kư quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư CSDL tài nguyên và môi trường, đồng thời đề xuất bổ sung thông tin cho Dự thảo Chương tŕnh xây dựng Hệ thống thông tin Quản lư Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM giai đoạn 2014-2020;

- Phối hợp làm việc với Trung tâm Quan trắc-Tổng cục Môi trường về khả năng cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

- Phối hợp với các trường, Viện xây dựng các đề tài đặt hàng nghiên cứu khoa học về quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường năm 2015;

- Xây dựng nội dung kế hoạch đăng kư tham gia dự án “Chuyển giao kỹ thuật trong quan trắc bụi PM2.5 cho các thành phố Châu Á” của tổ chức CAI-Asia;

- Cập nhật, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí của thành phố theo từng tháng, quư.

II. Nhận xét, đánh giá:

- Những mặt tích cực:

+ Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao ư thức về bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn TP. HCM;

+ Công tác thẩm định nh́n chung đă đi vào quy tŕnh ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa/hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt;

+ Trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, Chi cục đă tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lư vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: đă thành lập riêng tổ chuyên môn theo dơi thực hiện Chương tŕnh, nh́n chung công tác tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện được triển khai nhanh chóng và chặt chẽ.

- Những khó khăn, tồn tại:

Ngoài những kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá vẫn c̣n một số khó khăn tồn tại như:

+ Một số nhiệm vụ, dự án chưa được thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố do những khó khăn như sau: 02 đơn vị nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Nhà máy xi măng Hà Tiên, Xí nghiệp Ba Son đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để là do đặc thù ngành nghề và nằm trong khu vực dân cư và trực thuộc Trung ương quản lư nên Thành phố không đủ thẩm quyền giải quyết;

+ Đối với công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: tiến độ thực hiện báo cáo thường chậm hơn so với yêu cầu của Lănh đạo;

+ Về công tác thanh kiểm tra theo phân cấp hiện nay c̣n nhiều chồng chéo, nhiều cơ quan có chức năng kiểm tra môi trường gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy định về cưỡng chế c̣n rườm rà, chưa xây dựng cơ chế công khai thông tin cơ sở gây ô nhiễm trên các phương tiện thông tin để răn đe và tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia giám sát;

+ Về thực hiện Thông tư 04/TT-BTNMT về lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hiện vẫn chưa có Quy tŕnh phân loại, lập danh mục, Quy tŕnh rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường nên khó khăn cho việc thực hiện;

+ Việc thực hiện Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/10/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có vấn đề bất cập là chưa chú trọng đến các đối tượng phát sinh phế liệu trong các KCX/KCN, các đơn vị này không thể bán hoặc chuyển giao phế liệu v́ hầu hết các đơn vị thu gom không đủ điều kiện được cấp phép theo quy định tại Thông tư 34;

+ C̣n nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai tṛ của phí BVMT và trách nhiệm trong việc thực hiện đóng phí theo nghị định 25/2013/NĐ-CP, do đó nhiều doanh nghiệp chưa tự giác kê khai hoặc kê khai không đúng với thực tế;

+ Chưa có các quy định xử lư cụ thể đối với các doanh nghiệp đă di dời, giải thể c̣n nợ phí;

+ Việc xử lư những doanh nghiệp cố t́nh không thực hiện việc kê khai nộp phí BVMT gặp nhiều khó khăn;

+ Đối với 03 chương tŕnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015: Đang chờ phê duyệt của Sở Tài chính, do đó chưa thể triển khai.

III. Giải pháp 3 tháng cuối năm 2014.

- Về kế hoạch hành động của TP. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020: triển khai kế hoạch sau khi đă phê duyệt;

- Tiếp tục thực hiện các chương tŕnh thường xuyên về công tác quan trắc các chỉ tiêu môi trường trong không khí, nước ngầm, nước mặt, thủy văn; chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường nước; công tác kiểm tra môi trường; công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ môi trường; công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …;

- Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô ĐTM theo Nghị định 29 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp quận/huyện để cập nhật thêm dữ liệu về các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn; đối với các cơ sở đă có Quyết định phê duyệt đề án nhưng chưa thực hiện báo cáo hoàn thành việc thực hiện đề án;

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai có hiệu quả chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện dự thảo báo cáo 04 năm triển khai thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường;

- Thực hiện đúng quy tŕnh đă ban hành đối với công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng tiến độ. Tập trung công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị đă được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt theo đúng quy định;

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư; tiếp tục thực hiện công tác xác nhận hoàn thành ĐTM; tiếp tục cập nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố;

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống quan trắc tự động khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Tiếp tục phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Triển khai chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút sáng vào ngày thứ tư phát trên sóng AM;

- Phối hợp với Thành đoàn Thành phố tổ chức 03 ngày Chủ nhật xanh lần thứ 106, 107, 108;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 12 tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014;

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội thi tuyên truyền về Bảo vệ sông, kênh rạch;

- Biên soạn các chuyên đề mới phục vụ cho tập huấn và phổ biến thông tin: 05 chuyên đề cho cộng đồng (1.Hướng dẫn XL rác thải tại hộ gia đ́nh nông thôn, 2. Hướng dẫn sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, 3.Lời khuyên xanh Green tips, 4.Các mô h́nh điểm BVMT tại TPHCM dựa vào cộng đồng. 5 Cộng đồng thích ứng với BĐKH);

- Thiết kế và in ấn tờ bướm dành cho chương trình Nông thôn mới và in tái bản tờ bướm về Tiêu dùng xanh;

- Tham gia hội thảo chuyên ngành Sản xuất sạch hơn tại Hà Nội;

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các mô hình điểm tiêu biểu của các chương trình liên tịch trên địa bàn Thành phố;

- Tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;

- Tham gia gian hàng triển lãm ngành Tài nguyên môi trường của Sở tại lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2015;

- Phối hợp pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận, huyện; Ban quản lư các Khu chế xuất và Công nghiệp triển khai công tác thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

- Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lư các đơn vị không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định hiện hành;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. K.Hoa (3).

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.