Số người online: 65
Số người truy cập: 2003681
 
Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường
BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THÁNG 11/2011

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM

THÁNG 11 NĂM 2011

Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11/2011 cho thấy chất lượng môi trường của thành phố như sau:

Ø Đối với chất lượng môi trường không khí:

- Bụi: 89% giá trị quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05:2009/BTNMT), nồng độ trung b́nh dao động từ 0,36 – 0,63 mg/m3, so với tháng 10/2011 và cùng kỳ năm 2010, nồng độ bụi có chiều hướng giảm.

- Ch́: nồng độ dao động trong khoảng 0,21– 0,45 µg/m3, so với tháng 10/2011 và cùng kỳ năm trước, nồng độ ch́ có xu hướng giảm.

- NO2: nồng độ trung b́nh dao động từ 0,15 – 0,26 mg/m3, có xu hướng tăng so với 10/2011 và có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

- CO: 98% giá trị quan trắc đạt quy chuẩn (QCVN 05:2009/BTNMT). Có xu hướng giảm so với 10/2011 và có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

- Tiếng ồn: 100% số liệu quan trắc không đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT), dao động từ 71 – 86 dB, mức ồn ít có biến động so với cùng kỳ năm trước cũng như so với tháng 09/2011.

Ø Đối với chất lượng môi trường nước:

- Số liệu quan trắc thủy văn cho thấy:

Mực nước cao nhất lúc triều dâng dao động từ 125 – 175cm và mực nước chân triều dao động từ (-262)cm đến (-6)cm. So với tháng 10/2011, Hmax tại tất cả các trạm thấp hơn từ 01cm đến 06cm, Hmin thấp hơn từ 02cm đến 51cm. So với cùng kỳ năm trước, Hmax có dao đồng từ -4cm đến 9cm và chân triều Hmin thấp hơn từ 3cm đến 35cm.

Lưu tốc cực đại lúc triều rút dao động từ 0,7 – 1,492 m/s, so với tháng 10/2011 có xu hướng tăng từ 0,014 – 0,918m/s. So với cùng kỳ tháng 11/2010, Vmax+ có xu hướng giảm từ 0,011 – 0,279m/s.

Lưu tốc cực đại lúc triều dâng Vmax- dao động từ 0,434m/s – 1,492m/s. Nh́n chung nhỏ hơn Vmax- tháng 10/2011 từ 0,013 – 0,169m/s và nhỏ hơn Vmax- cùng kỳ năm trước từ 0,016 – 0,199m/s.

Lưu lượng b́nh quân dao động từ (-781) m3/s – 3.117 m3/s. Trong tháng 11/2011, Qbq nh́n chung lớn hơn tháng trước từ 6 – 191 m3/s và lớn hơn cùng kỳ năm trước từ 27,1 – 234 m3/s.

- Chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước

Các chỉ tiêu: BOD5, COD và độ mặn tại các trạm quan trắc đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Các chỉ tiêu DO, nồng độ dầu và Coliform hầu hết tại các trạm đều không đạt quy chuẩn cho phép. Riêng pH tại 30% các trạm không đạt quy chuẩn cho phép nêu trên.

So với tháng 10/2011, các chỉ tiêu pH, COD, nồng độ dầu và Coliform có xu hướng tăng tại 65 – 100% các trạm quan trắc. DO có xu hướng giảm tại hầu hết các trạm quan trắc. BOD5 tăng tại 50% các trạm quan trắc. Riêng độ mặn hầu như thay đổi không đáng kể.

So với cùng kỳ năm 2010, các chỉ tiêu pH, COD, độ mặn và Coliform có xu hướng tăng tại 50 – 100% các trạm quan trắc. Các chỉ tiêu DO, BOD5, và nồng độ dầu có xu hướng giảm tại 65 – 100% các trạm quan trắc.

Nồng độ Mn quan trắc trong tháng 11/2011 tại các trạm đều đạt tiêu chuẩn cho phép (TCXDVN 33:2006, Cột A, Mn < 0,2 mg/l. So với tháng 10/2011 nồng độ Mn giảm tại 65% các trạm và so với cùng kỳ năm 2010 giảm tại 50% các trạm quan trắc.

- Chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt dùng cho các mục đích khác

Các chỉ tiêu quan trắc như: pH, BOD5, COD và nồng độ dầu quan trắc được trong tháng 11/2011 tại các trạm đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại B1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Riêng DO và Coliform tại 45 80% các trạm không đạt quy chuẩn cho phép nêu trên.

So với tháng 10/2011, các chỉ tiêu pH, nồng độ dầu và Coliform có xu hướng tăng tại 55 – 100% các trạm quan trắc. Các chỉ tiêu DO, BOD5, và COD có xu hướng giảm tại 55 – 75% các trạm.

So với cùng kỳ năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu như DO, BOD5, COD, nồng độ dầu và Coliform có xu hướng giảm tại 50 – 90% các trạm quan trắc. Chỉ có pH có xu hướng tăng tại hầu hết các trạm quan trắc.

Kết quả phân tích kim loại nặng: Pb, Cd, Hg, Cu dao động từ 0,000 – 0,01 mg/l đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại B1 (QCVN 08:2008/BTNMT).

- Chất lượng nước biển ven bờ

Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT). Một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn như: COD có 8/9 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn 1,3 – 1,9 lần; Coliform có 1/9 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn 2,4 lần. Hàm lượng dầu tổng đều không đạt quy chuẩn Việt Nam ở cả 9 vị trí quan trắc thuộc cả 2 khu vực: nuôi trồng thủy sản và băi tắm.

Hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg) trong nước biển ven bờ đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT; giới hạn khu vực nuôi trồng thủy sản và khu vực băi tắm), ngoại trừ hàm lượng Đồng (Cu) có 1/9 vị trí vượt quy chuẩn 1,1 lần (băi 30/4).

Tất cả các chỉ tiêu kim loại nặng trong trầm tích đáy đều đạt tiêu chuẩn cho phép của Mỹ (Tiêu chuẩn cho phép của Mỹ WAC 173-204-320 đối với bùn đáy cửa biển.

Không phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu hữu cơ ở tất cả 9 vị trí quan trắc thuộc 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm trong các mẫu phân tích nước biển ven bờ và trầm tích đáy.

So với tháng 10/2011, Các chỉ tiêu có xu hướng tăng như COD (9/9 trạm) và coliform (5/9 trạm). Các chỉ tiêu có xu hướng giảm như pH (8/9 trạm), Ch́ (5/9 trạm) và dầu mỡ (5/9 trạm) ở cả 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm.

So với tháng 11/2010, các chỉ tiêu có xu hướng tăng như pH (8/9 trạm), COD (8/9 trạm), dầu mỡ (5/9 trạm) và Coliform (7/9 trạm) ở cả 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THÁNG 10/2011 (12/12/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM QUƯ 3 NĂM 2011 (03/11/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 8/2011 (05/10/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 (04/08/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 05/2011 (28/06/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2011 (06/06/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM QUƯ 01/2011 (16/05/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 02/2011 (16/05/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 01/2011 (24/03/2011)
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM NĂM 2010 (21/02/2011)
 • TIN NỔI BẬT
  Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
  T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
  Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.